New Epigrams Attributed to Posidippus of Pella

French Translations

Hippika

Iamatika

Lithika

Nauagika

Tropoi