ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΟΚΡΑΤΙΑΣ (Ζ΄& Η΄)

Διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ ὑποβληθεῖσα εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολὴν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

SOLIMAN SAMEH FAROUK
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΥΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 2007
Καὶ λαβὼν ὁ γέρων τὸν καρπὸν αὐτοῦ,
ἤνεγκεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, λέγων τοῖς ἀδελφοῖς:
«Λάβετε, φάγετε καρπὸν ὑπακοῆς» [*]

فأخذ الشيخ من الثمرة وطاف بها على الشيوخ قائلا:
"خذوا وكلوا من ثمرة الطاعة"
Τῼ ΣΕΒΑΣΤῼ ΚΑΘΗΓΗΤῌ ΜΟΥ Κ. ΣΤΑΥΡῼ ΙΩΑΝΝῌ ΚΟΥΡΟΥΣῌ ΚΑΙ Τῌ Κ. ΑΝΔΡΕΑΝῌ ΣΤ. ΚΟΥΡΟΥΣΗ ΜΕΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ

Footnotes

[ back ] *. Ἀποφθέγματα τῶν ἁγίων καὶ ὁσίων πατέρων κατ’ ἀλφάβητον συλλεγέντα ὑπὸ Παλλαδίου ἐπισκόπου Ἑλενοπόλεως, PG 65, 204C.