CHS GR Event | Prokopios Pavlopoulos, “The crisis of the rule of law as a crisis of democratic legitimacy of Leadership”


Events Series 2018

Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου

Click here for the English version

Εκδήλωση ΚΕΣ

Με χαρά σας προσκαλούμε την Παρασκευή 8 Ιουνίου, 2018, στις 7:00 μ.μ., στη διάλεξη με θέμα:

«Η κρίση του κανόνα δικαίου ως κρίση δημοκρατικής νομιμοποίησης της Ηγεσίας»

Ομιλητής: Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος

Η ομιλία θα λάβει χώρα στην Αίθουσα του Βουλευτικού στο Ναύπλιο,και θα πραγματοποιηθεί στα Ελληνικά.

Πέρας προσέλευσης 6:50 μ.μ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Δήμου Ναυπλιέων – Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Events Series μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: www.chs.harvard.edu/eventsseries

 

Σύνοψη της διάλεξης

Θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου είναι η μέσω πλήρων κανόνων δικαίου -ήτοι κανόνων, των οποίων η παράβαση συνεπάγεται συγκεκριμένες κυρώσεις- οριοθέτηση της αρμοδιότητας των κάθε είδους κρατικών οργάνων, κυρίως δε των οργάνων της Εκτελεστικής Εξουσίας. Το φαινόμενο της «απορρύθμισης» -ήτοι της δραστικής συρρίκνωσης του πεδίου της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας, το οποίο ρυθμιζόταν παραδοσιακώς με κανόνες δικαίου κρατικής προέλευσης- από την μια πλευρά συνεπάγεται ότι η αρμοδιότητα των κρατικών οργάνων χάνει μεγάλο μέρος της κανονιστικής της δύναμης. Και, από την άλλη πλευρά -αλλά και συνακόλουθα- οδηγεί σε ουσιώδη απομείωση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των κρατικών οργάνων, και ιδίως εκείνων που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας.

 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του κυρίου Προκόπιου Παυλόπουλου

Ο Προκόπιος Παυλόπουλος γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1950, όπου και τελείωσε το Λύκειο. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1973 και συνέχισε, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τις σπουδές του στο Παρίσι. Το 1977 αναγορεύθηκε διδάκτωρ (Doctorat d’ État) του Πανεπιστημίου Paris II, στο οποίο αργότερα (1986) δίδαξε ως Επισκέπτης Καθηγητής. Το 1982 διορίσθηκε Εντεταλμένος Υφηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και, μετά από διαδοχικές κρίσεις στις βαθμίδες του Επίκουρου Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή, εξελέγη Καθηγητής της ίδιας Σχολής το 1989. Από το σύνολο των έργων του αναφέρονται, ενδεικτικώς, «La directive en droit administratif», Paris, 1978, «Η συνταγματική κατοχύρωση της αιτήσεως ακυρώσεως: Μια σύγχρονη έποψη του κράτους δικαίου», 1982, «Μαθήματα διοικητικής επιστήμης», 1983, «Η αστική ευθύνη του Δημοσίου», τ. Ι, 1986, τ. ΙΙ, 1989, «Εγγυήσεις του δικαιώματος δικαστικής προστασίας στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο», 1993, «Η σύμβαση εκτέλεσης δημόσιου έργου», 1997, «Έντυπος Λόγος: Αρθρογραφία 1987-2003», 2003, το συλλογικό έργο (σε συνεργασία με τους Καθηγητές Α. Γέροντα, Σ. Λύτρα, Γλ. Σιούτη και Σ. Φλογαΐτη) «Διοικητικό Δίκαιο», 2η έκδοση, 2010, «Η Αναθεώρηση του Συντάγματος-Υπό το πρίσμα της κοινοβουλευτικής εμπειρίας, 2010, «Το Λυκόφως των Πολιτικών Ηγεσιών: Αιτία ή αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης;», 2011, κλπ. Στον πολιτικό στίβο, το 1974-1975 υπήρξε Γραμματέας του πρώτου (προσωρινού) Προέδρου της Δημοκρατίας Μιχαήλ Στασινόπουλου. Διετέλεσε μέλος της Οικουμενικής Κυβέρνησης Ξ. Ζολώτα (1989-1990), στην οποία μετείχε ως Αναπληρωτής Υπουργός Προεδρίας, αρμόδιος για τα ΜΜΕ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Από το 1990 ώς το 1995 υπήρξε Διευθυντής του Νομικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας επί προεδρίας Κωνσταντίνου Καραμανλή. Μεταξύ 1995 και 1996 άσκησε καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Το 1996 εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και ώς το 2000 άσκησε καθήκοντα Τομεάρχη Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Από το 2000 εκλέγεται συνεχώς Βουλευτής Α΄ Αθηνών. Μεταξύ 2000-2004 άσκησε καθήκοντα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Και μεταξύ 2004-2009 διετέλεσε Υπουργός Εσωτερικών στις Κυβερνήσεις Κ. Καραμανλή.

Events Series 2018

Under the Auspices of H.E. the President of the Hellenic Republic Mr. Prokopios Pavlopoulos
CHS GR Event

Please join us on Friday, June 8, 2018 at 7:00 p.m., in Nafplio for the lecture:

“The crisis of the rule of law as a crisis of democratic legitimacy of Leadership”

Lecturer: H.E. the President of the Hellenic Republic Mr. Prokopios Pavlopoulos

The lecture will be held at the Vouleftiko Hall, in Nafplio, and will be delivered in Greek.

Arrival before 6:50 p.m.

The event will be held with the support of the Municipality of Nafplio – DOPPAT.

Learn more about the Events Series by following the link: www.chs.harvard.edu/eventsseries

 

Synopsis of the lecture

A fundamental principle of the rule-governed state is that through complete rules of law – i.e., rules whose infringement incurs specific sanctions – the competence of every type of state organ is delimited, especially in the case of the bodies of the executive power. On the one hand, the phenomenon of “deregulation” – i.e., the drastic reduction of the field of social and economic reality, which was traditionally governed by rules of law of state origin – implies that the competence of state organs loses much of its regulatory power. On the other hand, this leads to a profound diminution of the democratic legitimacy of state institutions, especially of those at the top of the hierarchy.

 

Mr. Prokopios Pavlopoulos’s brief resume

Prokopiοs Pavlopoulos was born in Kalamata in 1950, where he graduated from high school. He graduated from the Law School of the University of Athens in 1973 and continued his postgraduate studies in Paris. In 1977, he was awarded a doctorate (Doctorat d’ État) at Paris II, where he later taught as Visiting Professor (1986). In 1982 he was appointed Lecturer at the Law School of the University of Athens and after serving as Assistant Professor and Associate Professor, he was elected Professor of the same School in 1989. His extensive publications comprise books, papers and articles, including “La directive en droit administratif”, Paris, 1978; “The Constitutional Safeguard of the Μotion for Annulment: A Modern View of the Rule of Law”, 1982; “Lessons in Administrative Science”, 1983; “The Civil Liability of the State”, vol.  I, 1986, vol. II, 1989; “Guarantees of the right to judicial protection in European Community Law”, 1993; “The Contract for the Execution of Public Works”, 1997; “Printed Words: Articles 1987-2003”, 2003; the collective work (in collaboration with Professors A. Gerontas, S. Lytra, Gl. Siouti and S. Flogaiti) “Administrative Law”, 2nd edition, 2010; “The Revision of the Constitution – In the light of Parliamentary Experience”, 2010; “The Twilight of Political Leaders: Cause or Effect of the Economic Crisis?”, 2011, etc. In the sphere of politics, in 1974-1975 he was Secretary to the first (provisional) President of the Hellenic Republic, Michail Stasinopoulos. He was a member of the coalition government under X. Zolotas (1989-1990), serving as Deputy Minister of the Presidency and Spokesman. From 1990 to 1995 he was Chief Legal Counsel to the President of the Hellenic Republic, Constantinos Karamanlis. Between 1995 and 1996 he served as the Spokesman for the New Democracy Party. In 1996 he was elected State Deputy with the New Democracy Party, and until 2000 he was Deputy Head of Public Administration, Public Order, and Justice. Since 2000 he has continuously been elected Member of Parliament, representing the 1st Athens constituency. Between 2000-2004 he served as the Parliamentary Spokesman for the New Democracy Party. Between 2004 and 2009 he was Minister of the Interior in the two consecutive terms of the government of K. Karamanlis.