English Translations

New Epigrams Attributed to Posidippus of Pella

English Translations

Anathematika 

Andriantopoiika

Epitymbia

Hippika

Iamatika

Lithika

Nauagika

New, Unidentified

Oionoskopika

Tropoi