Odysseus – Nikolas Kazantzakis


Reading Greek Tragedy Online

Season 5 Episode 2

Join us Wednesday, November 2 at 3:00pm ET for Odysseus, a verse tragedy by Nikolas Kazantzakis! Translated by Kostas Myrsiades.

With special guest Maria G. Xanthou of the University of Bristol.

Featured Cast

Phil Correia – Antinoos
Tabatha Gayle – Athena/Telemachos
Toph Marshall – Eumaeus
Paul O’Mahony – Laertes
Eunice Roberts – Eurycleia/Penelope
René Thornton Jr – Odysseus