The Power of Thetis and Selected Essays

  Slatkin, Laura. 2011. The Power of Thetis and Selected Essays. Hellenic Studies Series 16. Washington, DC: Center for Hellenic Studies. http://nrs.harvard.edu/urn-3:hul.ebook:CHS_Slatkin.The_Power_of_Thetis_and_Selected_Essays.2011.


Part II. Chapter 2. Les Amis Mortels [1]

Battle in the Iliad is far from wordless carnage, resonating only with the sound of armor clashing. The general description of the poem’s first military encounter begins strikingly by contrasting the eerie silence of the Greek troops with the heteroglossia of the Trojans. But once the battle is joined:

ἔνθα δ’ ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ’ αἵματι γαῖα.

Iliad VIII 64–65

There the screaming and the shouts of triumph rose up together
of men killing and men killed, and the ground ran blood.

In recent Homeric studies, much important work has been done on kleos as a theme and as an epic value—that is, on what will be said about warriors by those generations of men who come after them. My focus here is on what is said to them, or rather, what they say to each other. If the fair division of prizes and the distribution of food are an issue in the Iliad, if there is a calculus and a weighing of everything heroes get, is there an implicit measure for language as well—is there language that is fitting, language that gives too little, language that says too much? In the Homeric world of formally marked exchanges—oaths, prayers, vows, laments—that confirm a range of socio-religious ties, virtually all belong to other arenas, from which they are imported into the world of war. My subject here will be the exchanges that are fundamentally shaped by the condition of battle, those exchanges not adapted but indigenous to it.

Early in Book XIII of the Iliad, at a perilous moment for the Greeks, with the fighting growing increasingly brutal and with many of their chief fighters wounded, as Hector and the Trojans advance on the ships, the Cretan leader Idomeneus encounters Thoas, son of Andraimon (or so he believes; in fact it’s Poseidon in disguise); brief conversation ensues. Questioned by “Thoas,” Idomeneus attributes the Achaeans’ disadvantage in the war to Zeus’ ill-will, and (as though to explain why this turn in their military fortunes cannot be blamed on inadequate Achaean fighting) he pauses to praise Thoas, specifying not his strength or his speed, but his practice of rousing up other warriors—of inciting them to battle:

ἀλλὰ, Θόαν, καὶ γὰρ τὸ πάρος μενεδήϊος ἦσθα,
ὀτρύνεις δὲ καὶ ἄλλον, ὅθι μεθιέντα ἴδηαι?
τῶ νῦν μήτ’ ἀπόληγε κέλευέ τε φωτὶ ἑκάστῳ.

Iliad XIII 228–230

‘Since you, Thoas, have been before this a man stubborn in battle
and stirred up another whenever you saw one hang back, so now
also do not give up, and urge on each man as you find him.’


Idomeneus here draws attention to an essential aspect of the warrior function, one that is as crucial in epic action as wielding a spear or planning battle strategy. To incite men to combat (otrunai) is a demonstration of vital authority on the part of any warrior and a critical—in some ways the most critical—contribution to the war effort. It is principally what the gods have to offer when they enter the fray with partisan intent, either in their own guise or in someone else’s. Poseidon in Book XIV (367ff.) asserts that the Greeks {121|122} “will feel the absence of Achilles less if we spur each other on (otrunometha).” Diomedes, at XIV 131ff., urges the other heroes, wounded though they are, to otrunai the men. Nestor, in Book X, blames Menelaos for what he thinks may be his failure to rouse up the other heroes. [
3] Sarpedon’s dying words to Glaukos are:

ἀλλ’ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα.
ὡς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψεν

Iliad XVI 501–502

‘But hold strongly on and stir up all the rest of our people.’
He spoke, and as he spoke death’s end closed over his nostrils.


To rouse the laos ‘fighting host’, to succeed at inciting (otrunai) them, urging them as a group and individually to risk their lives, is a complicated proposition because it is done not simply by example but through words—and by words that must invoke and underscore fundamental assumptions about reciprocal relations between philoi in the context of battle, or, to put it another way, how the context of battle defines what it means to be philoi.

In a general sense, and (it would seem) paradoxically, it is the military event—just the thing one would expect to render talking superfluous—that draws attention to the power of words in the Iliad. What invites Idomeneus’ commentary on the dire situation for the Greeks, and his praise of his interlocutor as one who rouses the troops, is a single, telling question. “Thoas” demands:

Ἰδομενεῦ, Κρητῶν βουληφόρε ποῦ τοι ἀπειλαὶ
οἴχονται, τὰς Τρωσὶν ἀπείλεον υἷες Ἀχαιῶν?

Iliad XIII 219–220

‘Idomeneus, lord of the Kretans’ councils, where are those threats you gave
now, that the sons of the Achaians uttered against the Trojans?’


This question, I suggest, has not only an ironic, metonymic, rhetorical value—“Where are the actions you promised? Where are the goods you said you’d deliver?”—but also an important literal meaning: what has become of that indispensable instrument of aggression, the threat that heartens one’s allies and alarms the enemy? “Where have the threats gone?” is a question that is posed elsewhere in the Iliad—for example, by Apollo to Aeneas in Book XX: {122|123}

Αἰνεία, Τρώων βουληφόρε, ποῦ τοι ἀπειλαὶ
ἃς Τρώων βασιλεῦσιν ὑπίσχεο οἰνοποτάζων
Πηλεΐδεω Ἀχιλῆος ἐναντίβιον πολεμίξειν?

Iliad XX 83–85

‘Aineias, lord of the Trojans’ counsels, where are those threats gone
which as you drank your wine you made before Troy’s kings, solemnly,
that you would match your battle strength with Peleian Achilleus?’


Achilles, as he sends the Myrmidons with Patroklos out to terrify the Trojans, reminds them not to forget their apeilai, the boasting threats they uttered while waiting by the ships. [
4] When Hera in Book VIII (219ff.) puts it into Agamemnon’s mind to otrunai his troops, he asks where the hostile words against the Trojans have gone that the men had uttered at Lemnos. Threats have two audiences: one’s comrades, on the one hand, and the enemy on the other. The reference to threats constitutes in itself a form of encouragement, and as such draws attention to the double-edged quality of words as weapons in the Iliad. [5]

Addresses to one’s enemy, this suggests, are military actions in themselves—not an adjunct to combat but a form of combat. Thus Apollo instructs Aeneas in Book XX on how to face Achilles in battle with the following remarkable advice:

ἀλλ’ ἰθὺς φέρε χαλκὸν ἀτειρέα, μηδέ σε πάμπαν
λευγαλέοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ.

Iliad XX 108-109

‘Carry your weariless bronze straight against him, let him by no means
turn you back by blustering words and his threats of terror.’


He warns Aeneas to defend himself not against Achilles’ spear, but against his words. The Ajaxes similarly instruct their followers:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μή τις ὀπίσσω
τετράφθω ποτὶ νῆας ὁμοκλητῆρος ἀκούσας,
ἀλλὰ πρόσω ἵεσθε καὶ ἀλλήλοισι κέλεσθε…

Iliad XII 272–274

‘…Now let no man let himself
be turned back upon the ships for the sound of their blustering
but keep forever forward calling out courage to each other.’ {124|125}

In their final duel, Hektor equates Achilles’ faulty spearcast with his speech—the inaccuracy of the one necessarily implies the falseness of the other:

ἤμβροτες, οὐδ’ ἄρα πώ τι, θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ
ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον, ἦ τοι ἔφης γε·
ἀλλά τις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπίκλοπος ἔπλεο μύθων,
ὄφρά σ’ ὑποδείσας μένεος ἀλκῆς τε λάθωμαι.

Iliad XXII 279–282

‘You missed; and it was not, o Achilleus like the immortals,
from Zeus that you knew my destiny; but you thought so; or rather
you are someone clever in speech and spoke to swindle me,
to make me afraid of you and forget my valour and war strength.’

The heroes themselves, then, acknowledge a special aggressive impact of language, which returns us to the warrior’s function of inciting (otrunai) his comrades. As Idomeneus’ statement to “Thoas” makes clear, combative words spoken to encourage those on one’s own side are judged by the heroes themselves to have equally powerful force.

What language, then, is used to rouse warriors to lay down their lives? In the most frequent form of collective address, which can serve as the unmarked model for such exhortations, they are specifically invoked as philoi:

Ἀργεῖους δ’ ὄτρυνε μέγας Τελαμώνιος Αἴας·
ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε, καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ θυμῷ…

Iliad XV 560–561 {125|126}

But huge Telamonian Aias stirred on the Argives:
‘Dear friends, be men; let shame be in your hearts, and discipline…’


Nestor, at XV 661, begins with: “Dear friends, be men” (ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε), and the passage concludes: “So he spoke, and stirred the spirit and heart in each man” (ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου, Iliad XV 667).

A related form of this, occurring seven times in the poem, spoken by both Greeks and Trojans, is:

ἀνέρες ἔστε φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς
Be men now, dear friends, remember your furious valour.


It occurs, for example, at VI 112, VIII 147, XI 287, and Hektor delivers it at XV 487. “Be men”; “remember your valour”—these iterations encourage by implying that the philoi are adequate to their task intrinsically, by virtue of being the men that they are; they need only be reminded of it. Hektor continues:

ἀλλὰ μάχεσθ’ ἐπὶ νηυσὶν ἀολλέες· ὃς δέ κεν ὑμέων
βλήμενος ἠὲ τυπεὶς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσῃ
τεθνάτω· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀμυνομένῳ περὶ πάτρης
τεθνάμεν? ἀλλ’ ἄλοχός τε σόη καὶ παῖδες ὀπίσσω,
καὶ οἶκος καὶ κλῆρος ἀκήρατος, εἴ κεν Ἀχαιοὶ
οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.

Iliad XV 494–500

‘Fight on then by the ships together. He who among you
finds by spear thrown or spear thrust his death and destiny,
let him die. He has no dishonour when he dies defending
his country, for then his wife shall be saved and his children afterwards,
and his house and property shall not be damaged, if the Achaians
must go away with their ships to the beloved land of their fathers.’
So he spoke, and stirred the spirit and strength in each man.

Menelaos’ speech and the words of “Thoas,” however, show us a significant transformation of this model. Menelaos challenges his fellow Achaeans as Ἀχαιΐδες οὐκέτ’ Ἀχαιοί (Iliad VII 96)—they are not men; they may not even be human, but inert “water and earth” (ὕδωρ καὶ γαῖα). In contrast to the {126|127} reassurance Hektor offers to the warriors about to die, moreover, “Thoas” demonstrates his ability, praised by Idomeneus, to urge on—otrunai—his comrades with the lines:

Ἰδομενεῦ, μὴ κεῖνος ἀνὴρ ἔτι νοστήσειεν
ἐκ Τροίης, ἀλλ’ αὖθι κυνῶν μέλπηθρα γένοιτο,
ὅς τις ἐπ’ ἤματι τῷδε ἑκὼν μεθίῃσι μάχεσθαι.

Iliad XIII 232–234

‘Idomeneus, may that man who this day willfully hangs back
from the fighting never win home again out of Troy land,
but stay here and be made dogs’ delight for their feasting.’


Agamemnon, as well, predicts this frightful future:

ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω
μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα
ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ’ οἰωνούς.

Iliad II 391–393

‘But any man whom I find trying, apart from the battle,
to hang back by the curved ships, for him no longer
will there be any means to escape the dogs and the vultures.’


To add simply one other example of this kind of revision, one might point to the passage in Book VI, where Nestor urges on the fighters with:

ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοί, θεράποντες Ἄρηος
μή τις νῦν ἐνάρων ἐπιβαλλόμενος μετόπισθε
μιμνέτω, ὥς κε πλεῖστα φέρων ἐπὶ νῆας ἵκηται,
ἀλλ’ ἄνδρας κτείνωμεν· ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἕκηλοι
νεκροὺς ἂμ πεδίον συλήσετε τεθνηῶτας.

Iliad VI 67–71

‘O beloved Danaan fighters, henchmen of Ares,
let no man any more hang back with his eye on the plunder
designing to take all the spoil he can gather back to the vessels;
let us kill the men now, and afterwards at your leisure
all along the plain you can plunder the perished corpses.’


He calls on them not to hang back in order to plunder their Trojan victims, but to kill more men (ἀλλ’ ἄνδρας κτείνωμεν) with the reassurance that they will soon plunder them unhindered, and his speech concludes with “speaking {127|128} thus, he spurred on the strength and spirit of each one” (ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου). How important spoils are to every warrior we know from the Iliad as a whole: that they are an emblem of valor is illustrated by the dialogue between Meriones and Idomeneus in Book XXIII; how much their value is endorsed by Hektor in particular we know from Book VI, where his ideal for his son is that Astyanax shall one day bring back the ἔναρα βροτόεντα from a warrior he has slain (Iliad VI 480–481).

Consider then Hektor’s speech at Iliad XV:

νηυσὶν ἐπισσεύεσθαι, ἐᾶν δ’ ἔναρα βροτόεντα·
ὃν δ’ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε νεῶν ἑτέρωθι νοήσω,
αὐτοῦ οἱ θάνατον μητίσομαι, οὐδέ νυ τόν γε
γνωτοί τε γνωταί τε πυρὸς λελάχωσι θανόντα,
ἀλλ? κύνες ἐρύουσι πρὸ ἄστεος ἡμετέροιο.

Iliad XV 347–351

‘Make hard for the ships, let the bloody spoils be. That man
I see in the other direction apart from the vessels,
I will take care that he gets his death, and that man’s relations
neither men nor women shall give his dead body the rite of burning.
In the space before our city the dogs shall tear him to pieces.’


In other words, side by side with the sort of otrunai rallying cry, cited earlier (ἀνέρες ἔστε, etc.), that we might imagine would be offered to inspire fighters—the kind that guarantees warriors the security of their heroic expectations as to their masculinity and as to their entitlement to a warrior’s prizes, a warrior’s funeral, and a warrior’s renown—there exists another verbal strategy that evidently undermines that security and inverts the image of the warrior as given by warriors themselves (as by Hektor of Astyanax in Book VI), and these messages are offered as a form of inciting to battle as well.

Not only the hero himself but his family as well—his whole collection of male relatives—are the object of Sarpedon’s abuse of Hektor at Iliad V 471ff. By way of exhorting Hektor, Sarpedon asks him where his former menos has gone, proceeding to demean Hektor’s brothers and brothers-in-law, whom he describes as cowering (kataptôssousi) like frightened dogs. His words “bite” Hektor and send him back into the fray.

But the possibility of that confusion is allowed for by the verb neikeô, which here designates Agamemnon and Sarpedon’s verbal action (e.g., καὶ τὸν μὲν νείκεσσεν ἰδὼν κρείων Ἀγαμέμνων, Iliad IV 368), as well as Menelaos’ acte de langage in Book VII (νείκει ὀνειδίζων, μέγα δὲ στεναχίζετο θυμῷ, Iliad VII 95) and, also in Book VII, Nestor’s long reproach designed to rouse the fighting spirit in the chiefs (ὣς νείκεσσ’ ὃ γέρων, οἳ δ’ ἐννέα πάντες ἀνέσταν, Iliad VII 161), to cite only a few examples. Neikos is the term that designates (for the characters themselves) the entire conflict between the Greeks and the Trojans (Iliad III 87; VII 374 = Iliad VII 388), as well as the literal battle in progress (δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν, Iliad XII 361, XIII 122, XV 400, etc.). If we remember that Paris neikesse (Iliad XXIV 29) the goddesses in his courtyard, we know that denigration can have far-reaching consequences. The example of Achilles, who withdraws even before Agamemnon takes Briseis because of his threat to do so, is close at hand.

Characteristic is the insult that Herakles’ son Tlepolemos hurls at Sarpedon when they confront each other on the battlefield (Iliad V 628ff.): {130|131} Sarpedon is a coward incapable of the exploits of his forebears—so much so that Tlepolemos doubts his genealogy. Reminiscent of Agamemnon’s denigration of Diomedes, this is, however, the initial move in a deadly duel:

Σαρπῆδον, Λυκίων βουληφόρε, τίς τοι ἀνάγκη
πτώσσειν ἐνθάδ’ ἐόντι μάχης ἀδαήμονι φωτί;
ψευδόμενοι δέ σέ φασι Διὸς γόνον αἰγιόχοιο
εἶναι, ἐπεὶ πολλὸν κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν
οἳ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων·

Iliad V 633–637

‘Man of counsel of the Lykians, Sarpedon, why must you
be skulking here, you who are a man unskilled in the fighting?
They are liars who call you issue of Zeus, the holder
of the aegis, since you fall far short in truth of the others
who were begotten of Zeus in the generations before us.’


These are the last words Tlepolemos utters; he and Sarpedon match rebukes and exchange spears simultaneously. But both Tlepolemos’ taunt and his spear cast miss their mark; they are vitiated, both of them, by the fact that Zeus truly is Sarpedon’s father, and he brushes the spear away from his son.

What, then, are we to make of this pronounced replication of the language and thematics of verbal assault and domination, designed for one’s mortal enemy, appropriated in the service of enhancing allegiance to one’s own side?

Many passages in the Iliad attest to the fine line, or unstable complementarity, between competitive and cooperative behavior among the heroes. The tension this generates plays a decisive role in the events of the poem at every level, and clearly at its turning points, among them the opening quarrel and Achilles’ sending Patroklos into battle with instructions not to storm the walls of Troy. Equilibrium is possible, though fleeting, because it occurs most often on the field of battle, as lives end, yet it is again disrupted in the brief space between deadly encounters on that field.

Idomeneus makes no explicit reproach, but elaborately asserts his own prowess, measured in war plunder that attests to his courage in close fighting; if Meriones needs a spear, he, Idomeneus, has more than he needs—Meriones should help himself. Meriones replies to the suppressed reproach. As though Idomeneus had enjoined him, on the otrunai pattern, to remember his valor (alkê), he responds that he has not forgotten it (Iliad XIII 269), that he stands in the forefront of the fighting, and, significantly, that Idomeneus, of all people, should know it.

The battle books are composed for the most part of the actions (aggressive and defensive) of warriors in pairs. A vivid example of a pair of warriors at work might be Teucer and Ajax at Book VIII:

Τεῦκρος δ’ εἴνατος ἦλθε, παλίντονα τόξα τιταίνων,
στῆ δ’ ἄρ’ ὑπ’ Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο.
ἔνθ’ Αἴας μὲν ὑπεξέφερεν σάκος· αὐτὰρ ὅ γ’ ἥρως
παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν’ ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ
βεβλήκοι, ὃ μὲν αὖθι πεσὼν ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν, {133|134}
αὐτὰρ ὁ αὖτις ἰὼν πάϊς ὣς ὑπὸ μητέρα δύσκεν
εἰς Αἴανθ’· ὁ δέ μιν σάκεϊ κρύπτασκε φαεινῷ.

Iliad VIII 266–272

…and ninth came Teukros, bending into position the curved bow,
and took his place in the shelter of Telamonian Aias’
shield, as Aias lifted the shield to take him. The hero
would watch, whenever in the throng he had struck some man with an arrow,
and as the man dropped and died where he was stricken, the archer
would run back again, like a child to the arms of his mother,
to Aias, who would hide him in the glittering shield’s protection.


The fraternal bond is a model for the countless pairings of which the larger collective is composed, and of which Achilles and Patroklos are only one fully elaborated instance. [
26] It is a bond indissoluble in death—indeed, it is especially activated by the death of one of the pair. Studies of the narrative structure of the battle scenes have detailed the range of the fighters’ interdependence, [27] and one may add that they are dependent on each other for the motivation to fight—the immediate motivation; for one of the most common narrative patterns describing entry into combat is that a warrior is wounded or (more likely) killed, a friend or close relative sees, is stricken with pity or grief, and plunges more deeply into the fray. [28] Countless examples illustrate the reality, underlying the ideology of the philotês of the Männerbund, [29] that in battle your life is as fully in the hands of your friend as of your enemy; the former is as dangerous to you, as potentially fatal, as the latter.

Sarpedon, gravely wounded, pleads with Hektor not to let him become a spoil of battle (helôr) for the Danaans. He beseeches Hektor, as one would supplicate an enemy, not to deprive him of his return to fatherland, wife, and child (Iliad V 684–688). Earlier (Iliad V 488–492), he warns Hektor that, lest the Trojans become the prey and plunder (helôr kai kurma) of the Greeks, Hektor must supplicate the leaders of his allies to stand fast. {134|135}

It is those on your own side who have it in their power to ensure that you do not become a spoil of war—or die in obscurity, unavenged. The Trojan Akamas kills the warrior attempting to drag off the body of Akamas’ brother, crying out that he has not left his brother’s death unrepaid for long; “thus a man prays to leave behind someone close to him as an avenger in battle” (Iliad XIV 484–485).

What your enemy speaks as a threat, that intolerable prospect that you will end as carrion for dogs and vultures, is a truer threat in the mouth of your friend. For warrior allies to speak to each other in the language of the enemy, to collude with the enemy in words, is to reinforce their reciprocal obligations as philoi by reference to that devastating potential. The life-and-death import of philotês is underscored by the appropriation of the enemy’s diction. In this sense, the speeches of rebuke recapitulate in themselves the nature of the philos bond—not only functionally, by subsuming competition into cooperation and turning neikos against the enemy, but symbolically, by representing one’s ally as the enemy he could be, in order to enhance his value as the friend that he is.

Your friends pity you, grieve for you, avenge you, but it is your killer who speaks your disappointed hopes. Idomeneus addresses the corpse of Othryoneus, whom he has just slain; he tells Othryoneus’ story: the promises, {135|136} now never to be fulfilled, by which Othryoneus was to have received Priam’s daughter in marriage in return for beating the Greeks back from the city:

Ὀθρυονεῦ, περὶ δή σε βροτῶν αἰνίζομ’ ἁπάντων
εἰ ἐτεὸν δὴ πάντα τελευτήσεις ὅς’ ὑπέστης
Δαρδανιδῃ Πριάμῳ· ὁ δ’ ὑπέσχετο θυγατέρα ἥν.
καί κέ τοι ἡμεῖς ταῦτά γ’ ὑποσχόμενοι τελέσαιμεν,
δοῖμεν δ’ Ἀτρεΐδαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην
Ἀργεος ἐξαγαγόντες ὀπυιέμεν, εἴ κε σὺν ἄμμιν
Ἰλίου έκέρσῃς εὖ ναιόμενον πτολίεθρον.
ἀλλ’ ἕπε’, ὄφρ’ ἐπὶ νηυσὶ συνώμεθα ποντοπόροισιν
ἀμφὶ γάμῳ, ἐπεὶ οὔ τοι ἐεδνωταὶ κακοί εἰμεν.

Iliad XIII 374–382

‘Othryoneus, I congratulate you beyond all others
if it is here that you will bring to pass what you promised
to Dardanian Priam, who in turn promised you his daughter.
See now, we also would make you a promise, and we would fulfill it;
we would give you the loveliest of Atreides’ daughters,
and bring her here from Argos to be your wife, if you joined us
and helped us storm the strong-founded city of Ilion.
Come then with me, so we can meet by our seafaring vessels
about a marriage; we here are not bad matchmakers for you.’


This is startlingly reminiscent of the narrative’s commentary on the unavailing efforts or attributes of those transient minor warriors who surface and disappear, but whose point of view, surprisingly, is made part of their brief history. [
33] {136|137}

Ultimately, it is that capacity of language to confuse categories, to render friends as enemies and the reverse, that puts an instrument of shattering effectiveness into the heroes’ hands. What words can do on the battlefield, beyond any weapon, is indicated in the hortatory rebukes that, figuratively rendering the philoi as enemies, challenge them continually to reaffirm their status as philoi. But the fullest demonstration of their ability is in these parting taunts, which exploit the singular—indeed, unique—linguistic resource, the essential condition of language: the metaphor. Consider the words of Patroklos to Kebriones at Iliad XVI: [35]

τὸν δ’ ἐπικερτομέων προσέφης, Πατρόκλεες ἱππεῦ·
ὢ πόποι ἦ μάλ’ ἐλαφρὸς ἀνήρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ.
εἰ δή που καὶ πόντῳ ἐν ἰχθυόεντι γένοιτο,
πολλοὺς ἂν κορέσειεν ἀνὴρ ὅδε τήθεα διφῶν
νηὸς ἀποθρῴσκων, εἰ καὶ δυσπέμφελος εἴη,
ὡς νῦν ἐν πεδίῳ ἐξ ἵππων ῥεῖα κυβιστᾷ.
ἦ ῥα καὶ ἐν Τρώεσσι κυβιστητῆρες ἔασιν.

Iliad XVI 744–750

‘See now, what a light man this is, how agile an acrobat.
If only he were somewhere on the sea, where the fish swarm,
he could fill the hunger of many men, by diving for oysters;
he could go overboard from a boat even in rough weather
the way he somersaults so light to the ground from his chariot
now. So, to be sure, in Troy also they have their acrobats.’ {137|138}


Through his words the warrior has the power not simply to destroy but to transfigure—to bring the image of domesticity, of private existence, onto the battlefield, to reproduce a world beyond the dusty plain of Troy. Above all, they allow the hero to keep on fighting after his enemy is dead—to address him as though he could hear, to bring him back to life. {138|}

Works Cited

Bourdieu, P. 1972. Esquisse d’une théorie de la pratique. Travaux de droit, d’économie, de sociologie et de sciences politiques 92. Paris.

Dunkel, G. 1979. “Fighting Words: Alcman Partheneion 63 μάχονται.” Journal of Indo-European Studies 7:249–272.

Fenik, B. 1968. Typical Battle Scenes in the Iliad: Studies in the Narrative Techniques of Homeric Battle Description. Hermes, Einzelschriften 21. Wiesbaden.

Latacz, J. 1977. Kampfparänese, Kampfdarstellung und Kampfwirklichkeit in der Ilias, bei Kallinos und Tyrtaios . Zetemata 66. München.

Létoublon, F. 1983. “Défi et combat dans l’Iliade.” Revue des études grecques 96:27–48.

Loraux, N. 1987. “Le lien de la division.” Cahier du Collège international de philosophie 4:101–124.

———. 1989. “La politique des frères.” In Aux Sources de la puissance. Sociabilité et parenté. Actes du colloque de Rouen, 12’13 novembre 1987, ed. F. Thélamon, 21–36. Mont-Saint-Aignan. Revised version reprinted as Chapter 8 of N. Loraux, La Cité Divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes (Paris, 1997).

Monsacré, H. 1984. Les larmes d’Achille. Paris.

Muellner, L. 1976. The Meaning of Homeric EYXΩMAI Through its Formulas. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 13. Innsbruck.

Nagy, G. 1979. The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry . Baltimore.

Sacks, R. 1987. The Traditional Phrase in Homer. Columbia Studies in the Classical Tradition 14. Leiden.

Sinos, D. 1980. Achilles, Patroklos and the Meaning of Philos. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 29. Innsbruck.

Vermeule, E. 1981. Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry. Sather Classical Lectures 46. Berkeley.

Footnotes

[ back ] 1. This paper was given in the seminar of Nicole Loraux under the auspices of the Centre de Recherches Comparées sur les Sociétés Anciennes, May 1988. It was published in French, under the same title, in L’Écrit du Temps 19, 1988, translated by Nicole Loraux.

[ back ] 2. Iliad XVIII 105–106. See also Iliad IV 400, I 258, and II 202, among other examples.

[ back ] 3. Iliad X 114–130.

[ back ] 4. Iliad XVI 200–202.

[ back ] 5. See the suggestive remarks of Dunkel 1979:250–251, who points out that the representation of the relation between talking and fighting in Homer offers a contradiction: at times they are contrasted as “diametric opposites,” while at other times “prowess (or the lack of it) at one implies prowess (etc.) at the other.” Dunkel argues that “this opposition is mediated by the phenomenon of verbal conflict, which can take the shape of quarrel, council, or poetic competition.”

[ back ] 6. Anemôlia badzeis, Iliad IV 355; anemôlia badzein, Odyssey iv 837, xi 464.

[ back ] 7. Iliad VII 94–102.

[ back ] 8. See Dunkel 1979:251–252 on makhomai and other military terms for speech in Homer.

[ back ] 9. Iliad V 648ff.

[ back ] 10. See, for example, the response of Aeneas to Achilles at Iliad XX 200ff.

[ back ] 11. Iliad IV 368–395.

[ back ] 12. Iliad IV 338–348.

[ back ] 13. Iliad IV 358–361.

[ back ] 14. Odyssey vi 180–185.

[ back ] 15. δαιμόνι’ οὕτω που μάλα ἔλπεαι υἷας Ἀχαιῶν / ἀπτολέμους τ’ ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας ὡς ἀγορεύεις, Iliad IX 40–41.

[ back ] 16. We may note as well that Hektor threatens violence against Poulydamas (Iliad XII 250) in the same language that he and Achilles use of each other (Iliad XVI 861, XVIII 92).

[ back ] 17. To adduce simply some representative instances, e.g., Iliad VIII 161ff., XI 384ff., XIII 620ff.

[ back ] 18. This has been well analyzed in Latacz 1977.

[ back ] 19. Iliad III 38 = Iliad VI 325, XIII 768.

[ back ] 20. See, for example, Muellner 1976, Nagy 1979, Sacks 1987.

[ back ] 21. On challenges between warriors on opposing sides as confirming a heroic hierarchy, see Létoublon 1983:27–48.

[ back ] 22. Bourdieu 1972.

[ back ] 23. Iliad XIII 240ff.

[ back ] 24. Iliad XIII 293.

[ back ] 25. Among other explicit examples, see Iliad X 222–226.

[ back ] 26. On this subject, see Loraux 1989 ( = 1997).

[ back ] 27. See especially Fenik’s thorough analysis (1968).

[ back ] 28. E.g. Iliad V 561ff., 608ff., XI 248ff., XIII 463ff., 580, XV 422, XVI 508ff., 581ff., XVII 344–355 (a chain of such sequences), and XX 419ff. (where Hektor is described as witnessing the death of his brother Polydoros at Achilles’ hands and as consequently feeling impelled to face Achilles directly).

[ back ] 29. On this subject, see Sinos 1980.

[ back ] 30. See, among other examples, Iliad IX 614, III 413–417: Helen may be echthros ‘enemy’ to both sides because she has been philos to both.

[ back ] 31. See Vermeule 1981:97ff. and Monsacré 1984:53–77.

[ back ] 32. On the “paradoxical community” of enemy warriors in Homer and of political adversaries in later Greek thought, see Loraux 1987.

[ back ] 33. E.g., “He left these men, and went on after Polyidos and Abas, sons of the aged dream-interpreter, Eurydamas; yet for these two as they went forth the old man did not answer their dreams, but Diomedes the powerful slew them” (τοὺς μὲν ἔασ’, ὁ δ’ Ἄβαντα / μετῴχετο καὶ Πολύειδον / υἱέας Εὐρυδάμαντος ὀνειροπόλοιο γέροντος· / τοῖς οὐκ ἐρχομένοις ὁ γέρων ἐκρίνατ’ ὀνείρους, / ἀλλά σφεας κρατερὸς Διομήδης ἐξενάριξε·, Iliad V 148–151); and “Diomedes of the great war cry cut down Axylos, Teuthras’ son, who had been a dweller in strong-founded Arisbe, a man rich in substance and a friend to all humanity since in his house by the wayside he entertained all comers. Yet there was none of these now to stand before him and keep off the sad destruction, and Diomedes stripped life from both of them, Axylos and his henchman Kalesios” (Ἄξυλον δ’ ἄρ’ ἔπεφνε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης / Τευθρανίδην, ὃς ἔναιεν ἐϋκτιμένῃ ἐν Ἀρίσβῃ ·/ ἀφνειὸς βιότοιο, φίλος δ’ ἦν ἀνθρώποισι· / πάντας γὰρ φιλέεσκεν ὁδῷ ἔπι οἰκία ναίων. / ἀλλά οἱ οὔ τις τῶν γε τότ’ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον / πρόσθεν ὑπαντιάσας, ἀλλ’ ἄμφω θυμὸν ἀπηύρα / αὐτὸν καὶ θεράποντα Καλήσιον Iliad VI 12–18); as well as Iliad II 871ff., V 9ff., 49–55, 54–64, etc.

[ back ] 34. E.g., Iliad XIII 581, XIV 458, 486.

[ back ] 35. Or of Poulydamas at Iliad XIV 454–457, or Akamas at Iliad XIV 479–485: “Promachos sleeps among you,” or of Odysseus at Iliad XI 439–455 to Sokos, whom he has speared in the back as Sokos was running away: “Death ran faster than you,” among other examples.