Derveni Papyrus, Text


 

 

 

 

 

 

 

 

TEXT of the DERVENI PAPYRUS

 

by

 

K. Tsantsanoglou – G.M. Parássoglou

 


COL. I

G 17, G 8

 

]

]ι̣ν̣[

]ν ἕκαστον̣[                ]

                  ].α̣

5                                                            ].δ….

Ἐρι]ν̣ύ̣ων

]…..

]…..

                       ]..[….]εια

.            .            .            .            .


 

 

COL. II

G 8, G 7, G 15, G 6, G 5, H 7

 

[                                                                                                                                            ]

 ]ωι̣[

                                                            ]Ἐ̣ριν[υ

  ]ν̣ιδ[                                  ]τιμῶσιν̣ [

5                             α̣υ̣[              ]δ̣α̣ρ̣α.[                           χ]ο̣αὶ στα̣γόσιν̣ [χ]έον̣[ται

Δ̣[ιὸς κατὰ π]ά̣ν̣τ̣α να̣[όν. ἔτι δ’ ἐξαιρέ]τ̣ους τιμὰς [χ]ρὴ

τ̣[ῆι Εὐμεν]ίδι νε̣ῖμ̣[αι, δαίμοσι δ’] ἑκάστο[ι]ς ὀρ̣̣ν̣ί̣θ̣ε̣ιόν τι

κα[ίειν. καὶ] ἐ̣π̣έθηκε[ν ὕμνους ἁρμ]οστο[ὺ]ς τῆ̣ι̣ μ̣ουσ̣ι̣κῆι.

[τούτων δ] τὰ σημαι[νόμενα                ].τ̣[..]υτο̣[..]

10                                            ]c̣των κατ[                                         ].ε̣ [

̣ως̣ ἐ̣π[                                                  ]

ι̣

              .            .            .            .            .


COL. III

F 9, F 8, G 11, G 5a, F 7

 

[                                                                                                                  ]

[                                                                                                                  ]

c.6 ]..α̣ι̣ω̣c.[….]σ̣ι̣ κ̣ά̣τ̣ω̣[

δαίμ]ω̣ν γίνετα[ι ἑκά]σ̣τωι ἰα̣τ̣[ρὸς                              ].ρ̣ε̣λ̣[               ]ρ̣. ἡ̣

5                             γὰρ Δί]κ̣η ἐξώλεας̣ [νουθ]ε̣τ̣ε̣ῖ̣ δ̣ι̣’ ἑκ̣ά̣[στης τῶν] Ἐ̣ρινύω̣[ν. οἱ] δ̣

δ]α̣ίμονες οἱ κατὰ̣ [γῆς ο]ὐδέ̣κ̣οτ̣[ε ….. τ]η̣ρ̣ο̣ῦ̣σι,                           

θ̣εῶν ὑπηρέται δ̣’ [εἰσ]ὶ̣ π̣ά̣ντ̣ας̣ ὑ̣[                                                     -ο]ι

εἰσν ὅπωσπερ ἄ[νδρες] ἄ̣δικοι̣ θ̣.[                                                         ]νοι,

αἰτίην [τ’ ἔ]χουσι̣[

10                          οἵους.[..].[

..]υcτ[

              .            .            .            .            .


COL IV

F 7, G 13, G 4, H 46, F 15, H 8

 

[.]οῦ ε.[                                                                              θ]ε̣ῶν[

κείμ[ενα] μετ̣α̣θ̣[ε                             ἐ]κ̣δ̣οῦναι

μᾶλλ[ον ἃ] σ̣ίνεται̣[                                               ]τ̣ὰ τῆς τύχης γὰ̣[ρ]

οὐκ ε̣[α λα]μβάνει̣[ν.] ἆρ’ οὐ τά̣[ξιν ἔχει διὰ τό]ν̣δε κόσμος;

5                             κατὰ̣ [ταὐτ]ὰ̣̣ Ἡράκλ̣ε̣ιτος μα̣[ρτυρόμενος] τ̣ὰ κοινὰ

____ κατ̣[αστρέ]φ̣ει τὰ ἴδ̣[ι]α̣· ὅσπερ ἴκελ̣α̣ [ἀστρο]λόγωι λέγων [ἔφη·]

“ἥλι̣[ος].ου κατὰ φ̣ύσιν ἀν̣θρω[πηΐου] ε̣ὖρος ποδός [ἐστι,]

τὸ μ̣[έγεθο]ς̣ οὐχ ὑπε̣ρβάλλων εἰκ̣[ότας οὔ]ρους ε[ὔρους]

[ἑοῦ· εἰ δὲ μ]ή̣, Ἐρινύε[ς] νιν ἐξευρήσου̣[σι, Δίκης ἐπίκουροι·]

10                          [ὅπως δὲ μηδὲν ὑπερ]βατὸν ποῆι κ[

]α̣ι̣ θυο̣.[

]α δίκης[

]μηνι τακ[τῶι

]..ι̣π̣α̣ι̣c̣ε̣[

.            .            .            .            .


 

COL. V

G 12, G 1, H 2, F 5a, F 12, F 13, F 11, G 10, G 3

 

]η̣δε.[

χρη[στη]ριαζομ[                                                   ].ο̣ι̣.ε̣[

χ̣ρ̣ησ̣[τ]ηρ̣ιάζον[ται                                    ].[.]……[..]ι

αὐ̣τοῖς πάριμεν̣ [εἰς τὸ μα]ν̣τεῖον ἐπερ̣[ω]τ̣ήσ̣[οντες],

5                   τῶν μαντευομένω̣ν̣ [ἕν]εκεν, εἰ θέμι[]..η̣δ̣̣α̣[ ]

                     ἆ̣ρ̣‘ ᾍδου δεινὰ τί ἀπ̣ιστοῦσι; οὐ γινώσ̣[κοντες ἐ]ν̣ύ̣πνια

ο̣ὐδ τῶν ἄλλων πρ̣αγμάτων ἕκαστ̣[ον], δ̣ιὰ ποίω̣ν ἂν

π̣α̣ρ̣α̣δειγμάτων π̣[ι]στεύοιεν; ὑπό [τε γὰρ] ἁ̣μαρτ<ί>ης̣

κ̣αὶ [τ]ῆς ἄλλης ἡδον[ῆ]ς̣ νενικημέν̣[οι, οὐ] μ̣α̣ν̣θ̣[άνο]υ̣σιν

10                  [οὐδ] π̣ιστεύουσι. ἀ[πι]στίη δ κἀμα̣[θίη ταὐτόν· ἢν γὰρ]

[μὴ μα]ν̣θάνωσι μη̣[δ]ὲ γινώ[σ]κ̣ωσ[ιν, οὐκ ἔστιν ὅπως]

[πιστεύσου]σ̣ι̣ν καὶ ὁρ[ῶντες                                                                   ]

[                ]ην ἀπιστί[ην                                                                                 ]

] φαίνεται̣[

.            .            .            .            .

 


COL. VI

G 3, H 18, E 1, G 14, G 2, H 28, F3a

 

[       c. 8      εὐ]χ̣α̣ὶ καὶ θυσ[ί]α̣ι μ[ειλ]ί̣σ̣σ̣ο̣υσι τ̣ὰ̣[ς ψυχάς,]

ἐπ̣[ωιδὴ δ]ὲ̣ μάγων δύν[α]ται δ̣αίμονας ἐμ[ποδὼν]

γι̣[νομένο]υ̣ς μεθιστάν̣αι· δαίμον̣ες ἐμπο[δών δ’ εἰσὶ]

ψ[υχαῖς ἐχθ]ρ̣οί. τὴν θυσ[ία]ν̣ τούτου̣ ἕνεκε[ν] π̣[οιοῦσ]ι̣[ν]

5                    οἱ μά̣[γο]ι̣, ὡ̣σ̣περεὶ ποινὴν̣ ἀποδιδόντες. τοῖ<ς> δὲ

ἱεροῖ[ς] ἐπισπένδουσιν ὕ[δω]ρ καὶ γάλα, ἐξ ὧνπερ καὶ τὰς

χοὰς ποιοῦσι. ἀνάριθμα̣ [κα]̣ πολυόμφαλα τὰ πόπανα

θύουσιν, ὅτι καὶ αἱ ψυχα[ὶ ἀν]ά̣ριθμοί̣ ε̣ἰσι. μύσται

Εὐμεν̣ίσι προθύουσι κ[ατὰ τὰ] α̣ὐτὰ μ̣ά̣γοις· Εὐμενίδες γὰρ

10                  ψυχαί ε̣̣σιν. ὧν ἕνεκ̣[εν τὸν μέλλοντ]α θεοῖς θύειν

ὀ̣[ρ]ν̣ί̣θ̣[ε]ιον πρότερον [            c.11    ].ι̣c̣π̣ο̣τ̣ε̣[..]ται

[]ω[.]τε καὶ τὸ κα̣[                                                ]ου[..].ι.

εἰσὶ δὲ [].ι[                                                           ].τουτο.[

ὅσαι δὲ [                                                                           ]ων ἀλλ̣[

15                 φ̣ο̣ρ̣ου[                                                                               ][

.            .            .            .            .

 

 

 


COL. VII

F 5, I 59, C 1, H 65, H 64, F 3, I 85, F 6

 

(.)]οcε̣[

..ὕ]μνον̣ [ὑγ]ι̣ῆ καὶ θεμ[ι]τ̣ὰ λέγο[ντα· ἱερουργεῖ]τ̣ο γὰρ

[τῆ]ι ποήσει. [κ]αὶ εἰπεῖν οὐχ οἷόν τ[ε τὴν τῶν ὀ]νομάτων

[λύ]σιν καίτ[οι] ῥηθέντα. ἔστι δὲ ξ̣[ένη τις ἡ] πόησις

5                   [κ]α̣ὶ ἀνθρώ[ποις] αἰνι̣[γμ]ατώδης, [κε] [Ὀρφεὺ]ς̣̣ αὐτ[ὸ]ς̣

[ἐ]ρίστ’ αἰν[ίγμα]τα οὐ̣κ ἤ̣θελε λέγειν, [ἐν αἰν]ίγμασ̣[ι]ν δ

[μεγ]άλα̣. ἱερ[ολογ]ε̣̣ται μὲν οὖν καὶ ἀ̣[πὸ το]ῦ πρώτου

[ἀεὶ] μέχρι οὗ̣ [τελε]υτ̣α̣ί̣ου ῥήματος. ὡ̣[ς δηλοῖ] καὶ ἐν τῶι

[εὐκ]ρινήτω̣[ι ἔπει· “θ]ύ̣ρ̣ας” γὰρ “ἐπιθέ[σθαι” κελ]εύσας το̣[ς]

10                  [“ὠσὶ]ν” αὐτ[οὺς οὔτι νομο]θ̣ε̣τ̣εῖν φη[σιν τοῖς] πολλοῖς̣

τὴ]ν ἀκοὴν [ἁγνεύο]ντας κατ̣[ὰ]

]c̣ειτ̣[..].

                                                    ]ωι τ[..]εγ.[]..[

ἐν δ]ὲ τῶι ἐχ̣ομ[έ]ν̣ωι πα[

15                                                  ].τ̣..ε̣ι̣γ.[.]κ̣ατ̣[

.            .            .            .            .

 


COL. VIII

C 2, I 33, H 44, F 4, F 2, C 7

 

____ [              c.10         ] ἐ̣δήλω[σεν ἐν τῶι]δ̣ε τῶι ἔπ̣[ει·

<____> “[ο]ἳ Διὸς ἐξεγ̣έ̣νοντο [ὑπερμεν]έος βασιλῆος”.

[____] ὅπως δ’ ἄρχεται ἐν τῶ[ιδε δη]λοῖ·

“Ζεὺς μὲν ἐπεὶ δὴ π̣α̣[τρὸς ἑο]ῦ πάρα θέ[σ]φατον ἀρχν

5               [____] [ἀ]λκήν τ’ ἐν χείρεσσι ἔ[λ]αβ[εν κ]α̣[ὶ] δαίμον[α] κυδρόν”.

[τ]α̣ῦτα τὰ ἔπη ὑπερβατὰ ἐό[ν]τα λανθάν̣[ει·]

[ἔσ]τιν δ’ ὧδ’ ἔχοντα· ‘Ζεὺς μὲν ἐπεὶ τὴ̣[ν ἀλ]κ̣ν

[πα]ρὰ πατρὸς ἑοῦ ἔλαβεν καὶ δαίμονα [κυδρ]όν’.

[οὕτω] δ’ ἔχοντα οὐκ ἀκούειν τὸν Ζᾶ[να ἐπικρα]τεῖ

10                       [τοῦ πατρ]ὸ̣ς ἀλλὰ τὴν ἀλκὴν λαμβά̣[νειν παρ’ αὐτο]ῦ̣.

[ἄλλως δ’ ἔ]χ̣οντα πα̣ρὰ̣ θέσφατα δ[όξειεν ἂν λαβεῖ]ν̣

[τὴν ἀλκήν· ἔο]ικεν̣ γὰρ τούτωι μα[

[           κατ’ ἀ]νάγκην νομίζοιτ̣[

[           c.9       ] καὶ μαθὼν το̣.[.]..[

.            .            .            .            .


COL. IX

C 7, H 36, F 16, I 54, F 1, H 61, I 34, I 9, C 5, H 53, E 6

 

                           ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣· τ̣ὴ̣[ν ἀρ]χὴν οὖν τοῦ ἰσχυρ̣[ο]τάτου ἐπόη̣[σεν]

εἶναι ὡσ̣[περ]ε̣ὶ παῖδα πατρό̣ς. οἱ δὲ οὐ γινώσκον[τες]

τὰ λεγό[μεν]α δοκοῦσι τὸν Ζᾶνα παρὰ τοῦ αὑτο[ῦ]

πατρὸς [τὴν] ἀλκήν τε κα[ὶ] τὸν δαίμονα λαμβά[νειν.]

5                         γινώσκ[ω]ν̣ οὖν τὸ πῦρ ἀν̣α̣μ̣εμειγμένον τοῖς

ἄλλοις ὅτι ταράσσοι καὶ κ̣[ωλ]ύοι τὰ ὄντα συνίστασθαι

διὰ τὴν θάλψιν ἐξαλλάσ[σει ὅσ]ον τε ἱκανόν ἐστιν

ἐξαλλα̣χθὲν μὴ κωλύ[ειν τὰ] ὄντα συμπαγῆναι.

ὅσα δ’ ἂ[ν] ἁ̣φθῆι ἐπικρα[τεῖται, ἐπικ]ρατηθὲν δὲ μίσγ̣εται

10                                τοῖς ἄλ̣[λ]ο̣ις. ὅτι δ’ “ἐν χείρ[εσσιν ἔλαβ]ε̣ν” ἠινίζετο

ὥσπε[ρ τ]ἆλλα τὰ π̣[ρὶν μὲν ἄδηλα φαι]ν̣όμεν[α, ἀλλ]

[β]ε̣βαιότατα νοη̣θ̣[έντα. αἰνιζόμενος ο]ὖ̣ν̣ ἰσχυρῶς

ἔφη τὸν Ζᾶνα τὴ̣[ν ἀλκν λαβεῖν καὶ τὸ]ν δαίμονα

[]σ̣περεὶ ε[                                             ]ọῦ̣ ̣σ̣χ̣υροῦ̣

.            .            .            .            .

 


COL. X

E 6, C 6, H 25, I 2, E 5, C4

 

καὶ λέγ̣ε̣ι̣ν̣· [οὐδὲ γ]ὰρ λέ̣[γ]ειν οἷον τε̣ μὴ̣ φωνοῦντ[α·]

ἐνόμιζε δὲ̣ τὸ αὐτὸν εἶναι τὸ λέγε̣ιν τε καὶ φωνε̣ῖν.

λέγειν δὲ κ̣αὶ διδάσκειν τὸ αὐτὸ δύ̣ναται· οὐ γὰρ

οἷόν τε δι̣[δ]άσκειν ἄνευ τοῦ λέγειν ὅσα διὰ λόγων

5                         διδάσκετα[ι·] νομίζεται δὲ τὸ διδάσκειν ἓν τῶι

λέγειν εἶν̣[αι.] οὐ τοίνυν τὸ μὲν διδάσκειν ἐκ τοῦ̣

λέγειν ἐχ̣[ωρί]σθη τὸ δὲ λέγειν ἐκ τοῦ φωνεῖν,

τὸ δ’ αὐτὸ̣ [δύνα]τ̣αι φωνεῖν καὶ λέγειν καὶ διδάσ̣[κειν.]

οὕτως̣ [οὐδν κωλ]ύει “πανομφεύουσαν” καὶ πά̣ν̣[τα]

10                ____ διδά[σκουσαν τὸ αὐ]τ̣ὸ εἶναι.      

“τροφ[ὸν” δὲ λέγων αὐ]τ̣ὴ̣ν̣ α̣̣ν̣ί̣[ζε]τ̣αι ὅτι [ἅ]σσα

ὁ ἥλι̣[ος θερμαίνων δι]α̣λ̣ύει ταῦ̣τα ἡ νὺξ ψύ[χουσα]

συ[νίστησι………] ἅσσα ὁ ἥλιος ἐ̣θ̣ε̣ρ[μ

]τα[

.            .            .            .            .


COL. XI

C 4, I 5, E 4, C 3

 

[τ]ῆ̣ς Ν̣υκτός. ἐξ ἀ̣[δύτοι]ο δ’ αὐτὴν [λέγει] χρῆσαι

γνώμην ποιού[με]νος ἄδυτ̣ον ε̣̣̣ναι τὸ βάθος

τῆς νυκτός· οὐ γ̣[ὰρ] δύνει ὥσ̣περ τὸ φῶς, ἀλλά νιν

ἐν τῶι αὐτῶι μέ[νο]ν̣ αὐγὴ κα̣τα̣[λ]αμβάνει.

5                         χρῆσαι δὲ καὶ ἀρ̣κέσαι ταὐτὸ [δύ]ναται.

σκέψασθαι δ χρὴ ἐφ’ ὧι κεῖτα̣[ι τὸ] ἀρκέσαι

____ κ̣α̣ὶ τὸ χρῆσαι.

‘χρᾶν τόνδε τὸν θεὸν νομίζον̣τ̣[ες ἔρ]χονται

[____] π̣ευσόμενοι ἅσσα ποῶσι’. τὰ δ’ [ἐπὶ τούτ]ω̣ι λέ̣γει·

10              [____]“[ἡ δ] ἔχρησεν ἅπαντα τά οἱ θέ[μις ἦν ἀνύσασ]θ̣αι”.

[….]θ̣ε̣ὶς ἐδή̣λ̣ωσεν ὅτ̣ι ο.[                                    ]ε̣

[……]ι παρὰ τ̣ὰ̣ ἐ̣όντα.[

[……]αι οἷόν τ[

[…..]..σ̣θαι συ.[

.            .            .            .            .

 


COL. XII

C 3, E 3, I 58, C 12, H 51, E 2

<____> καὶ ἀφα̣[].· τὸ δ’ ἐχόμε̣[νον ἔ]π̣ος ὧδ’ ἔχει·

____  “ὡς ἂν̣ ἔ̣[χοι κά]τα καλὸν ἕδ̣ος νιφόεντος Ὀλύμπου”.

Ὄλυμπ[ος καὶ χ̣όνος τὸ αὐτόν. οἱ δὲ δοκοῦντες

Ὄλυμπ[ον καὶ] ο̣ὐρανὸν [τ]αὐτὸ εἶναι ἐξαμαρ–

5                          τάν[ουσ]ι̣[ν, οὐ γ]ινώσκοντ̣ε̣ς ὅτι οὐρανὸν οὐχ οἷόν τ̣ε̣

μακ[ρό]τ̣ερον ἢ εὐρύτε[ρο]ν εἶναι, χρόνον δὲ μακρὸν

εἴ τις̣ [ὀνομ]άζο[ι] ο̣ὐ̣κ̣ α̣]ν̣ [ἐξα]μαρτάνοι. ὁ δὲ ὅπου μὲν

‘οὐρανὸν’ θέ̣[λοι λέγειν, τὴν] προσθήκην εὐρὺν’

ἐποιε̣ῖ̣το, ὅπου [δ’ ‘Ὄλυμπον, το]ὐ̣ν̣αντίον ‘εὐρὺν’ μὲν

10                        οὐδέ̣ποτε, ‘μα̣[κρὸν’ δέ. “νιφό]ε̣ν̣τ̣α̣” δὲ φήσας εἶνα̣ι

τῆι̣ [δ]υνάμει ε[ἰκάζει χρόνον τῶ]ι̣ νιφετώδει̣.

[τὸ δὲ] νιφετῶ[δες ψυχρόν τε καὶ λ]ε̣υ̣κ̣όν ἐ̣[στι].

[….] λ̣αμπ̣[ρ                                    ] π̣ολιὸν δ’ ἀ[έρ]α̣

].ια καὶ τα.[

15                                                                             ]τ̣ο̣δ̣ε̣[

.            .            .            .            .

 


COL. XIII

E 2, I 26, C 11, H 49, E 12, C 10

 

“Ζεὺς μὲν ἐπεὶ δὴ̣ π̣ατρὸς ἑοῦ πάρα̣ [θ]έ̣σφατ’ ἀκούσα[ς”·]

οὔτε γὰρ τόδ̣ε ἤκουσεν, ἀλλὰ δεδήλωτ̣αι ὅπως

____ ἤκουσεν, οὔτε ἡ νὺξ κελεύει. ἀλλὰ δηλ̣οῖ ὧδε λέγων·

____ “αἰδοῖον κατ̣έπινεν, ὃς αἰθέρα ἔκθορε πρῶτος”.

5                           ὅτι μὲν πᾶσ̣αν τὴν πόησιν περὶ τῶν πραγμάτων

____ αἰνίζεται κ̣[α]θ’ ἔπος ἕκαστον ἀνάγκη λέγειν.

ἐν τοῖς α[ἰδοίο]ις ὁρῶν τὴν γένεσιν τοὺς ἀνθρώπου[ς]

νομίζον̣[τας ε]ἶν̣αι τούτωι ἐχρήσατο, ἄνευ δὲ τῶν̣

αἰδοίων [οὐ γίν]εσθαι, αἰδοίωι εἰκάσας τὸν ἥλιο[ν]·

10                        ἄνευ̣ [γὰρ τοῦ ἡ]λ̣[ίο]υ̣ τὰ ὄντα τοιαῦτα οὐχ οἷό̣ν̣ [τε]

γίν[εσθαι………]ένων τῶν ἐόντων [

ἠρε̣[μεῖν               διὰ] τ̣ὸν ἥλιο[ν] πάντα ὁμ̣[οίως

ο̣υδεουc[..]ọυ̣.[

]περιέχειν̣[

]…….[

.            .            .            .            .

 


COL. XIV

C 10, H 34, E 11, I 63, C 9, H 52

 

[ἐ]κθό̣ρηι τὸν λαμ̣πρότατόν τε [καὶ θε]ρ̣μ̣ό[τ]ατον

χωρισθὲν ἀφ’ ἑωυτοῦ. τοῦτον οὖν τὸν Κρόνον

γενέσθαι φησὶν ἐκ τ̣οῦ ἡλίου τῆι Γ̣ῆι, ὅτι αἰτίαν ἔσχε

διὰ τὸν ἥλιον κρούεσθαι πρὸς ἄλλ̣ηλα.

5                 ____ διὰ τοῦτο λέγει “ὃς μ̣έγ’ ἔρεξεν”. τὸ δ’ ἐ̣πὶ τοῦτωι·

                  ____ Οὐρανὸς Εὐφρονίδης, ὃς πρώτιστο̣ς̣ βασίλευσεν.

κρούοντα τὸν Νοῦν πρὸς ἄλληλ[α] Κ̣ρ̣όνον ὀνομάσας

μέγα ῥέξαι φησὶ τὸν Οὐρανόν· ἀφ[αι]ρε̣θ̣ῆ̣ναι γὰρ

τὴν βασιλείαν αὐτόν. Κρόνον̣ δὲ ὠ̣ν̣ό̣μασεν ἀπὸ τοῦ

10                       ἔ̣[ρ]γ̣ου αὐτὸν καὶ τἆλλα κατὰ τ̣[ὸν αὐτὸν λ]όγον.

[τῶν ἐντων γὰρ ἁπάντ[ω]ν̣ [οὔπω κρουομέ]νων

[ὁ Νοῦ]ς ὡ̣ς ὁρ[ίζω]ν̣ φύσιν [τν ἐπωνυμίαν σχε

[Οὐρανό. ἀφαιρ[εῖ]σθαι δ’ αὐ̣[τόν φησι τὴν βασιλ]ε̣ίαν

[κρουο]μ̣ένων τ̣[ῶν] ἐ̣[ό]ν̣τ̣[ων                                   ].ντα

.            .            .            .            .


COL. XV

C 9, H 52, E 10, C 8, H 56, E 7

 

κρο̣ύε<ι>ν αὐτὰ πρὸ̣[ς ἄλ]λ̣ηλα κα̣[ὶ] ποήσηι τὸ [πρῶτ]ον

χωρ̣ισθέντα διασ̣τῆναι δίχ’ ἀλλήλων τὰ ἐ̣ό̣ντα·

χωρ̣[ι]ζομένου γὰρ τοῦ ἡλίου καὶ ἀπολαμβανομένου

ἐν μ̣έσωι πήξας ἴσχει καὶ τἄνωθε τοῦ ἡλίου

5                 ____ καὶ τὰ κάτωθεν. ἐχόμενον δὲ ἔπος·

                   ____ “ἐκ τοῦ δὴ Κρόνος α̣ὖτις, ἔπειτα δὲ μητίετα Ζεύς”·

λέγει τι ‘ἐκ τοῦδε [ἀ]ρ̣χή ἐστιν, ἐξ ὅσου βασιλεύει ἥδε

ἀρχή’. διηγεῖται Ν̣[οῦς τ]ὰ̣ ὄντα κρούων πρὸς ἄλληλα

διαστήσας τ̣ε̣ [πρὸς τὴ]ν̣ νῦν μετάστασιν οὐκ ἐξ ἑτέρ̣[ων]

10               ____ ἕτερ‘ ἀλλ’ ἑτε̣[ροῖα ποεῖν.]

τὸ δ’ “ἔπειτ̣α̣ [δὲ μητίετα Ζε]ύ̣ς”· ὅτι μὲν ο̣ὐ̣χ ἕτερ[ος

____ ἀ̣λ̣λὰ ὁ αὐ̣[τὸς δῆλον· σημαίν]ε̣ι δὲ [τ]ό̣δ̣ε̣·

μῆτιν κα.[ c.13 ]ε̣ν βασιληίδα τιμ̣[ήν].

εc.[                      ].α̣ι ἶνα̣ς̣ ἀ̣π.[

15                       ει̣[

.            .            .            .            .

 

 


COL. XVI

E 7, I 41a, B 6, H 55, E 8, I 41, B 5, H 35

 

[αἰδοῖ]ον τὸν ἥλιον ἔφ[η]σ̣εν εἶναι δε[δήλ]ω̣ται· ὅτι δὲ

____ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων τὰ νῦν ὄντα γίνεται λέγει·

Πρωτογόνου βασιλέως αἰδοίου· τῶι δ’ ἄρα πάντες

θάνατ̣οι προσέφυν μάκαρες θεοὶ ἠδ̣ὲ θέαιναι

5                         καὶ ποταμοὶ καὶ κρῆναι ἐπήρατοι ἄλ̣λα τε πάντα,

____ ἅ̣σσα τότ’ ἦν γεγαῶτ’, αὐτὸς δ’ ἄρα μοῦνος ἔγεντο”.

[]ν τού̣τοις σημαίνει ὅτι τὰ ὄντα ὑπῆ[ρ]χεν ἀεί, τὰ δὲ

νῦ̣ν ἐό̣ντα ἐκ τῶν ὑπαρχόντων γίν̣[ε]τ̣αι. τὸ δὲ

“[αὐ]τ̣ὸς δ ἄρα μοῦνος ἔγεντο”· τοῦτο δὲ [λ]έγων δηλοῖ

10                        [ἀεὶ] τ̣ὸ̣ν Νοῦν πάντων ἄξιον εἶναι μόν[ο]ν ἐόντα,

[ὡσπερ]εὶ μηδὲν τἆλλα εἴη· οὐ γὰρ̣ [οἷόν τε δι’ α]ὐτὰ εἶναι

[τὰ νῦν] ἐ̣ό̣ντα ἄ̣ν̣[ε]υ τοῦ Νοῦ̣. [καὶ ἐν τῶι ἐχ]ο̣μένωι

[____] [ἔπει τούτ]ου̣ ἄξιον π̣άντω̣ν̣ [τὸν Νοῦν ἔφησεν ε]ἶναι·

[____] “[νῦν δ’ ἐστὶ]ν βασιλεὺς̣ πάντ̣[ων καί τ ἔσσετ ἔπ]ειτα”.

15                       [δῆλον ὅτι] Νοῦς κ̣αὶ π[άντων βασιλεὺς ἐστι τα]ὐ̣τόν.

.            .            .            .            .

 


COL. XVII

B 5, H 35, E 9, I 30, B 4, H 3, E 13, I 39, B 3

 

π[ρ]ό̣τερον ἦν πρ[ὶν ὀν]ο̣μ̣α̣σ̣θῆνα̣ι̣, ἔ̣π̣[ει]τα ὠ̣νομάσθ̣η·

ἦν γὰρ καὶ πρόσθεν `ὢν´ ἢ τὰ νῦν ἐόντα συ̣σταθῆναι

ἀὴρ καὶ ἔσται ἀεί· οὐ γὰρ ἐγένετο, ἀλλὰ̣ ἦν. δι’ ὅ τι δὲ

ἀὴρ̣ ἐκλήθη δεδ̣ήλωται ἐν τοῖς προτέ̣ρ̣οις. γενέσθα̣ι δὲ

5                      ἐνομίσθη ἐπείτ’ ὠνομάσθη Ζεύς, ὡσπερεὶ π̣ρότερον

μὴ ἐών. καὶ “ὕστα̣τον” ἔφησεν ἔσεσθαι τοῦτον, ἐπείτ’

ὠνομάσθη Ζεὺς κ̣αὶ τοῦτο αὐτῶι διατελεῖ ὄνομα ὄν,

μέχρι εἰς τὸ αὐτὸ ε̣ἶ̣δ̣ος τὰ νῦν ἐόντα συνεστάθη

ἐν ὧιπερ πρόσθεν̣ ἐ̣όντα ἠιωρεῖτο. τὰ δ’ ἐόντα δ̣[ηλοῖ]

10                    γενέσθαι το̣ιαῦτ[α] δ̣ιὰ τοῦτον καὶ γενόμενα π̣[άλιν]

____ ἐν τούτωι̣[                       . ση]μαίνει δ’ ἐν τοῖς ἔπεσι το̣[ῖσδε]·

____ “Ζεὺς κεφα[λή, Ζεὺς μέσ]σ̣α̣, Διὸς δ’ ἐκ̣ [π]άντα τέτ̣[υκται”.]

κ̣εφαλ̣ὴ̣ν̣[                                                         ]ντ’ αἰν̣[ί]ζεται .[

κε̣φ̣αλη̣[                                                      ]ἀρχὴ γίνε̣τ̣αι συ̣[στάσεῶ

15                    δ̣[                                                           συστ]αθῆναι ν̣[

.            .            .            .            .


COL. XVIII

B 3, B 4a, H 42, D 1, D 2a, I 37, B 2, H 30, D 2

 

καὶ τὰ κάτω [φερό]μενα. `[τὴν δὲ Μοῖρα]ν φάμενος [δηλοῖ]´

τήνδ[ε γῆν] καὶ τἆλλα πάν[τ]α̣ εἶναι

ἐν τῶι ἀέρ̣ι̣ [πνε]ῦμα ἐόν. τοῦτ’ οὖν τὸ πνεῦμα Ὀρφεὺς

ὠνόμασεν Μοῖρα̣ν̣. οἱ δ’ ἄλλοι ἄνθρωποι κατὰ φάτιν ‘Μοῖραν

ἐπικλῶσαι’ φασὶ[ν] ‘σφίσιν’ καὶ ‘ἔσεσθαι ταῦθ’ ἅσσα Μοῖρα

5                      ἐπέκλωσεν’, λέγοντες μὲν ὀρθῶς, οὐκ εἰδότες δὲ

οὔτε τὴν̣ Μοῖραν ὅ τι ἐστὶν οὔτε τὸ ἐπικλῶσαι. Ὀρφεὺς γὰ`ρ´

τὴν φρόνησ[ι]ν Μοῖραν ἐκάλ̣εσεν· ἐφαίνετο γὰρ αὐτῶι

τοῦτο προσφερέστατον ε[]ν̣αι ἐ̣ξ̣ ὧν ἅπαντες ἄνθρωποι

ὠνόμασαν· πρὶν μὲν γὰρ κληθῆ̣ναι, Ζῆνα ἦν Μοῖρα

10                    φρόνησις τοῦ θεοῦ ἀεί τε καὶ̣ [δ]ιὰ παντός· ἐπεὶ δ’ ἐκλήθη

Ζεύς, γενέσθαι αὐτὸν ἐ̣[νομ]ί̣[σθ]η̣, ὄντ̣α μὲν καὶ πρόσθεν

[ὀ]νομαζόμ[ε]νον δ’ ο[ὔ. διὰ τοῦτο λέ̣ει “Ζεὺς πρῶ̣τος

[γέν]ε̣το”· πρ̣[ῶ]τον γ̣ὰ̣[ρ ἦν Μοῖρα φρόνησις], ἔπειτ̣[α δ’] ̣ε̣ρ̣ε̣ύ̣θ̣η̣

[Ζεὺ]ς ὤν. οἱ δ’ ἄν̣θρω[ποι οὐ γινώσκοντ]ες τὰ λεγόμενα̣

15                     [ὡς π]ρ̣ω̣τ̣ό̣γ̣ο̣ν̣ο̣[ν] ὄντα [θεὸν νομίζουσι] τὸν Ζῆνα [

[                         ][..][                                 ]..[

.            .            .            .            .

 

 


COL. XIX

D 2, I 40, B 1, H 31, D 3, B 7, H 39

 

ἐκ [τοῦ δ]ὲ̣ [τ]ὰ̣ ἐ̣ό̣ντα ἓν [ἕκ]αστον κέκ[λητ]αι ἀπὸ τοῦ

ἐπικρατοῦντος, Ζεὺ[ς] πάντα κατὰ τὸν αὐτὸν

λόγον ἐκλήθη· πάντω̣ν̣ γὰρ ὁ ἀὴρ ἐπικρατεῖ

τοσοῦτον ὅσον βούλε̣τ̣αι. ‘Μοῖραν’ δ’ ‘ἐπικλῶσαι’

5                      λέ̣γοντες τοῦ Διὸς τὴν φρόνησιν ἐ̣πικυρῶσαι

λέγουσιν τὰ ἐόντα κα̣ὶ τὰ γινόμενα καὶ τὰ μέλλοντα,

ὅπως χρὴ γενέσθαι τε καὶ εἶναι κα[ὶ] παύσασθαι.

β̣ασι̣λ̣εῖ δὲ αὐτὸν εἰκάζει (τοῦτο γάρ οἱ προσφέρειν

____ ἐφα[ί]νετο ἐκ τῶν λεγομένων ὀνομάτων) λέγων ὧδε·

10          [____] Ζεὺς̣ βασιλεύς, Ζεὺς δ’ ἀρχὸς ἁπάντ̣ω̣ν ἀργικέραυνος”.

[βασιλέ]α ἔφη εἶναι ὅτι πολλῶ̣[ν τῶν ἀρ]χ̣ῶν μία

[πασῶν κ]ρ̣ατεῖ καὶ πάντα τελεῖ [ἅπερ θνη]τ̣ῶ̣ν οὐδενὶ

[ἄλλωι ἔξεσ]τιν τε̣[λ]έσαι· ..[                        ].ν.[.]ε̣υ.[

[                         .]ἀρχὸν δὲ [ἁπάντων ἔφη εναι α]ὐτὸν

15                    [ὅτι πάντα ἄρ]χεται δια̣[ ].δε

.            .            .            .            .

 

 


COL. XX

D 4, I 64, B 8, H 43, D 5, I 61, B 9, H 50

 

ἀνθρώπω[ν ἐν] πόλεσιν ἐπιτ̣ελέσαντες [τὰ ἱ]ε̣ρὰ εἶδον,

ἔλασσόν σφας θαυμάζω μὴ γι̣νώσκειν· οὐ γὰρ οἷόν τε

ἀκοῦσαι ὁμοῦ καὶ μαθεῖν τὰ λ̣εγόμενα· ὅσοι δπαρὰ τοῦ

τέχνην ποιουμένου τὰ ἱερά, οὗτοι ἄξιοι θαυμάζεσθαι

5                      καὶ οἰκτε[ί]ρεσθαι· θαυμάζεσθαι μὲν ὅτι δ̣οκοῦντες

πρότερον ἢ ἐπιτελέσαι εἰδήσειν, ἀπέρχονται ἐπι–

τελέσαντες πρὶν εἰδέναι οὐδ’ ἐπανερόμενοι ὥσπερ

ὡς εἰδότες τ ̣έ̣ων εἶδον ἢ ἤκουσαν ἢ ἔμαθον· [οἰ]κτε<ί>ρεσθαι δ

ὅτι οὐκ ἀρκεῖ̣ σφιν τὴν δαπάνην προανηλῶσ̣θαι, ἀλλὰ

10             ____ καὶ τῆς̣ γνώμης στερόμενοι πρὸς ἀπέρχονται,

πρὶν μὲν τὰ [ἱ]ε̣ρὰ ἐπιτελέσαι ἐλπίζον̣[τε]ς εἰδήσειν,

ἐπ[ιτελέσ]α̣ντ̣[ες] δ̣ὲ στερηθέντες κα̣[τῆς] λπί[δος] ἀπέρχονται̣.

____ τω̣[ c.10               ].υοντ[]λ̣όγος̣..[]ται̣.[..].να

.[                                ].ι τῆι ἑαυ̣τ̣ο̣ῦ ο..[         μ]ητρὶ μν

15                               [                      ]δ’ ἀδελφη[                        ]ωcειδε

]..[

.            .            .            .            .

 


COL. XXI

D 6, B 10, H 60, D 7, D 6a, I 48, B 11, H 38

 

οὔτε τὸ ψυχ[ρὸν] τῶι ψυχρῶι. θόρ{ν}ηι δὲ λέγ[ων] δ̣ηλοῖ

ὅτι ἐν τῶι ἀέ̣ρ̣ι κατὰ μικρὰ μεμερισμένα ἐ̣κινεῖτο

καὶ ἐθόρνυτο, θορνύμενα δ’ ἕκα<σ>τα συνεστάθη

πρὸς ἄλληλα. μέχρι δὲ τούτου̣ ἐθόρνυτο, μέχρι

5                      ἕκαστον ἦλθεν εἰς τὸ σύνηθες. Ἀφροδίτη Οὐρανία

καὶ Ζεὺς καὶ ἀφροδισιάζειν κ̣αὶ θόρνυσθαι καὶ Πειθὼ

καὶ Ἁρμονία τῶι αὐτῶι θεῶι ὄνομα κεῖται. ἀνὴρ

γυναικὶ μισγό̣μενος ἀφροδισιάζειν λέγετα̣ι κατὰ

φάτιν· τῶν γὰρ̣ νῦν ἐόντων μιχθέντων ἀλλ̣[ή]λοις

10                     Ἀφροδίτη ὠνο̣μάσθη· Πειθὼ δ’ ὅτι εἶξεν τὰ ἐ[ό]ντα

ἀλλήλ̣ο̣[ι]σ̣ι̣ν̣· ε̣[ἴ]κειν δὲ καὶ πείθειν τὸ αὐτό̣ν̣· [Ἁ]ρμον`ί´α δὲ

ὅτι πο[λλὰ….ή]ρμοσε τῶν ἐ̣όντων ἑ̣κ̣άστω[ι].

ἦν μὲν γ[ὰρ καὶ π]ρ̣όσθεν, ὠν̣ο̣μάσθη δὲ γενέσθ̣[αι] ἐπεὶ

διεκρίθ[η·……δι]α̣κριθῆν̣α̣ι δηλοῖ οτ[.]..[…..] τ̣ε̣ι̣ς

15                                               κ]ρ̣ατεῖ ὥστ̣ε δι[                       ]

].[         ]ν̣.[                                ]ν̣ῦν

.            .            .            .            .

 

 


COL. XXII

B 11, H 38, D 8, I 10, B 12, H 37, D 9, A 9, I 60, A 1, H 19

 

πάν̣[τ’ οὖ]ν ὁμοίω[ς ὠ]νόμασεν ὡς κ̣άλλιστα ἠ[δύ]ν̣ατο,

γινώσκ̣ων τῶν ἀνθρώπων τὴν φύσιν, ὅτι οὐ̣ πάντες

ὁμοίαν ἔχουσιν οὐδ θέλουσιν πάντες ταὐτά·

κρατιστεύοντες λέγουσι ὅ τι ἂν αὐτῶν ἑκάστωι

5                         ἐπὶ θ̣υμὸν ἔλθηι, ἅπερ ἂν θέλοντες τυγχάνωσι,

οὐδαμὰ ταὐτά, ὑπὸ πλεονεξίας, τὰ δὲ καὶ ὑπ’ ἀμαθίας.

Γῆ̣ δὲ καὶ Μήτηρ καὶ Ῥέα καὶ Ἥρη ἡ αὐτή. ἐκλήθη̣ δὲ

Γῆ μὲν νόμωι, Μή̣τηρ δ’ ὅτι ἐκ ταύτης πάντα γ[ίν]εται,

Γῆ καὶ Γαῖα κατὰ [γ]λ̣ῶσσαν ἑκάστοις. Δημήτηρ̣ [δὲ]

10                       ὠνομάσθη ὥσπερ̣ ἡ Γῆ Μήτηρ, ἐξ ἀμφοτέρων ἓ}[ν] ὄνομα·

____ τὸ αὐτὸ γὰρ ἦν. —ἔστι δὲ καὶ ἐν τοῖς Ὕμνοις εἰρ̣[η]μένον·

Δη̣μήτηρ [Ῥ]έα Γῆ Μή̣τ ̣ηρ Ἑστία Δηι̣ώι. καλε[ῖτ]αι γὰ[ρ]

καὶ Δηιὼ ὅτι ἐδηϊ[ώθ]η ἐν τῆι με̣ίξει· δηλώσει δὲ̣ [λί]αν

κατὰ τὰ ἔπη̣ γεν̣[νᾶν]. Ῥέα̣ δ’ ὅτι πολλὰ καὶ̣ π̣ο̣[ι]κ̣[ίλα]

15                        ζῶ̣ια ἔφυ [ἐκρεύσαντα] ἐ̣ξ αὐτῆς̣, Ῥέα κα̣ὶ̣ [Ῥείη]

κατ̣[ὰ γλῶσσαν ἑκάστοις. Ἥ]ρ̣η δ’ ἐκ[λήθη ὅτι

.            .            .            .            .


COL. XXIII

A 1, H 19, D 10, A 2, H 26, D 11, I 73, I 65, A 3

 

τοῦτ ̣ο τὸ ἔπος πα̣[ρα]γωγὸν πεπόηται καὶ το[ῖς] μ̣ὲν

πολλ̣οῖς ἄδηλόν ἐστιν, τοῖς δὲ ὀρθῶς γινώσκουσιν

εὔδηλον ὅτι “Ὠκεανός” ἐστιν ὁ ἀήρ, ἀὴρ δὲ Ζεύς.

οὔκουν “ἐμήσατο” τὸν Ζᾶνα ἕτερος Ζεύς, ἀλλ’ αὐτὸς

5                         αὑτῶι “σθένος μέγα”. οἱ δ’ οὐ γινώσκοντες τ̣ὸ̣ν

Ὠκεανὸν ποταμὸν δοκοῦσιν εἶναι ὅτι “εὐρὺ ῥέοντα”

____ προσέθηκεν. — ὁ δὲ σημαίνει τὴν αὑτοῦ γνώμην

ἐν τοῖς λεγομέν[ο]ις καὶ νομιζομένοις ῥήμασι.

καὶ γὰρ τῶν ἀν[θ]ρ̣ώπων τοὺς μέγα δυνατ̣[οῦ]ντας

10               ____ ‘μεγάλους’ φασὶ ‘ῥυ̣ῆναι’. τὸ δ’ ἐχόμενον·

____ “ἶνας δ’ ἐγκ̣α̣τ̣[έλε]ξ̣’ Ἀχελωΐου ἀργυ̣[ρ]οδίν̣ε̣[ω”.

τῶ[ι] ὕδα[τι] ὅ̣λ̣[ος τίθη]σ̣ι Ἀχελῶιον ὄνομ̣[α. ὅ]τ̣ι δὲ̣

τα[c]δινα[ς ἐκγκαταλ]έ̣ξαι ἐστ[ὶ]δ̣ε ἐ̣γκ̣α̣τῶ̣[σ]α̣ι̣·

τὴν̣ [γ]ὰ̣ρ̣̣ [ c.10            ]τ̣ων αυ[τ                      ]

15                        ἑκασ̣[τ                        ]δε βουλ[

ε̣.ν̣[                             ]ο̣ντε̣

.            .            .            .            .

 


COL. XXIV

A 3, H 6, D 12, H 9, I 20, D 13, A 4, H 15

 

ἴσα ἐστὶν ἐκ τοῦ [μέ]σου μετρούμενα· ὅσα δ[ὲ μ]ὴ

____ κυκλοειδέα οὐχ οἷόν τε ἰσομελῆ εἶναι. δηλοῖ δὲ τόδε·

____ ἣ πολλοῖς φαίνει μερόπεσσι ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν”.

τοῦτο τὸ ἔπος δόξειεν ἄν τις ἄλλως ἐρῆσθ̣αι, ὅτι,

5                             ἢν ὑπερβάληι, μᾶλλον τὰ ἐόντα φαίν̣ε̣ται ἢ πρὶν

ὑπερβάλλειν. ὁ δὲ οὐ τοῦτο λέγει, φαίνειν αὐ̣τ̣ήν·

εἰ γὰρ τοῦτο ἔλεγε, οὐκ ἂν “πολλοῖς” ἔφη φαίνειν αὐτήν,

ἀλλὰ ‘πᾶσιν’ ἅμα τ̣οῖς τε τὴν γῆν ἐργαζομένοις

καὶ τ̣οῖς̣ ναυτιλλομένοις, ὁπότε χρὴ πλεῖν τούτοις

10                           τὴν ὥραν. εἰ γὰρ μὴ ἦν σελήνη, οὐκ ἂν ἐξηύρ[ι]σκον

οἱ ἄνθρωποι τὸν ἀρ̣ιθμὸν οὔτε τῶν ὡρέων οὔ̣τε τῶν

ἀνέμω[ν c.8              ] καὶ τἆλλα π̣άντα [ c.7          ]ην

εκ[                              ]σα εν[                             ]ε̣ι

[                                ].θατω.[                                  ]ι

15                           [                               ]νητουτ.[                                 ]

[                               ] ἄλλα̣ ἐ̣όν̣[τα                           ]ς

[                               ]φ̣η̣c[                                         ]

.            .            .            .            .


COL. XXV

A 4, H 15, D 14, A 5, H 23, A 7, H 54, A 4a, H 27, A 6, H 5

 

                        καὶ λαμπρό[τ]η̣τα· τὰ δ’ ἐξ ὧν ἡ σελήνη̣ [λ]ε̣υκότατα μὲ̣ν

τῶν ἄλλων κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον μεμ̣ερισμένα,

θερμὰ δ’ οὐκ̣ ἔστι. ἔστι δὲ καὶ ἄλλα νῦν ἐ̣ν τῶι ἀέρι ἑκὰς

ἀλλήλων α[ἰ]ωρούμεν’, ἀλλὰ τῆς μν ἡμέρης ἄδηλἐστὶν

5                      ὑ̣[π]ὸ̣ τοῦ ἡλίου ἐπικρατούμενα, τῆς δ̣ὲ νυκτὸς ἐόντα

δῆλά ἐστιν, ἐπικρατεῖται δὲ διὰ σμικ[ρ]ότητα.

αἰωρεῖται δ’ αὐτῶν ἕκαστα ἐν ἀνάγκηι, ὡς ἂν μὴ συνίηι

πρὸς ἄλληλα· εἰ γὰρ μή, συνέλθοι <ἂν> ἁλέα ὅσα τὴν αὐτὴν

δύναμιν ἔχει, ἐξ ὧν ὁ ἥλιος συνεστάθη. τὰ νῦν ἐόντα

10                     ὁ θε̣ὸς εἰ μὴ ἤθε̣λεν εἶναι, οὐκ ἂν ἐπόησεν ἥλιον. ἐποίησε δὲ

τοιοῦτον καὶ τ[ο]σοῦτον γινόμενον οἷος ἐν ἀρχῆι τοῦ λόγου

διηγε̣τ̣α̣ι. τὰ δ̣’ ἐ̣πὶ τούτοις ἐπίπροσθε π[ο]ιεῖται

____ [οὐ β]ου[λό]μενο̣[ς] πάντας γιν[ώ]σκε̣[ι]ν̣. ἐν δὲ [τ]ῶιδε σημαί[ν]ε[ι]·

____ “[αὐτ]ὰ̣ρ̣ [ἐ]π̣εὶ δ[ὴ πάν]τ̣α Διὸ[ς φρὴν μή]σατ̣[ο ἔ]ρ̣γα̣”.

15                     [                                    ]τ̣ρονη.[

[                                    ].πηγι.[

[                                    ]ων.[

.            .            .            .            .

 


COL. XXVI

H 5, A 6, H 20, H 14, I 35, A 8, H 33, I 21

 

μη[τρ]ὸς” μὲν ὅτι μήτηρ ὁ Νο̣ῦ̣ς ἐστιν τῶν ἄλλων̣,

“ἑᾶς” δὲ ὅτι ἀγαθῆς. δηλοῖ δὲ καὶ ἐν τοῖσδε τοῖς ἔπεσ̣ιν

____ ὅτι ἀγαθὴν σημαίνει·

____ “ Ἑρμῆ Μαιάδος υἱὲ διάκτορε δῶτορ ἐά̣ων”.

5               ____ δηλοῖ δὲ καὶ ἐν τ[]ιδε·

“δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακήαται ἐν Διὸς οὔδει

____ δώρων, οἷα διδοῦσι, κακῶν, ἕτερος δέ τ’ ἐάων”.

οἱ δὲ τὸ ῥῆμα οὐ γινώσκοντες δοκοῦ̣σιν εἶναι

‘μητρὸς ἑαυτοῦ’. ὁ δ’ εἴπερ ἤθελεν “ἑαυτοῦ μητρὸς

10                     ἐν φιλότητι” ἀποδ̣ε̣ῖξαι “θέλοντα μιχθῆναι” τὸν

θεόν, ἐξῆν αὐτῶι γράμματα παρακλίναντα

‘μητρὸς ἑοῖο’ εἰπε[ῖ]ν. οὕτω γ̣[ὰ]ρ̣ ἂν ‘ἑαυτο̣ῦ̣’ γίνοιτο,

[υἱὸς δ’] α̣ὐτῆς ἂν ε[ἴη…..δ]ῆλον ὅτι.[…..]..[ ]

[…..] ἐν τῆι συγ̣[γ……..].ἀμφοτερ̣[

15                     [……] ἀ̣γαθη.[                  ].α..[

[         ].ενα.[

.            .            .            .            .


UNPLACED FRAGMENTS

 

GROUP F

F 10

F 18 + H 45

]κ̣ε̣[

]επιτα[

].οις καὶ κα[

]αι τὰ σημε[ῖα

5 ]υ.ευ̣χ̣η̣c[

][

]χηc[….]..λ[

]υρος ὕδατος δ.[

].ν ἕκαστα σημεῖα̣[

].υcκα….λoc.[

 

 

F 14           

F 17

F 19

F 20

].περ φυσ..[

]μενα εὐχ.[

]ανημμε[

]….[

 ]υπελα.[

]α̣ δίκης[

].ερ.[

].ναι..[

]ἀνθρω[π

]….υ̣[

].[

].ιν ἀμφ.. [

].ι ἐᾶ̣μ̣ μ̣.. [

][

 

GROUP G

G 9

G 16

G 18

] | [

].. | [

]..|ο̣ι̣ν|.[

]ριη| [

5 ]αιφ|…..[

].πλ̣ ̣[.]c̣[

] [

 ].ε̣η̣ [

  ]..ειδ. [

5        ].. [

]…cι̣ν[

][

][

 

 

]υν̣[

].ολιγ[

].τ.[

 

 

 

G 19

G 20

G 21

]..τ.[

].ο̣ιc̣[

]ω̣[

]…..[

  55   ] [

][

] [

.[

.[

].δ̣η̣ ε̣[

ω̣[

 

 

 

 

GROUP H

H 1

H 4

H 10

H 11

] μέχρ[ι

]προκει.[

]ιλην δε[

]c̣αμ.[

]να̣διε.

]νουτε[

]….[

 

].ι̣τ̣[

][

].ν..[                                                                              

]..[

] ..[

]          [

]νε[

 

H 12

H 13

H 16

H 17

H 21

]                .[

][

]……[

]……[

 

 

         

 

H 22

H 24

H 29

H 32

]                .[

]       ____ μ[

]                .[

 

]. [

].ειναρ[

]εικω̣[

][

 

 

H 40

H 41

H 47

H 48

χ.[

 ο[

] ευ[

] τω.[

] oτ̣ιο[

].[

].ωμεν̣[

]υειν τι.[

]..ε̣.[

] ..η̣τ̣[

] δ̣ο.[

 

H 57

H 58

H 59

H 62

].[

]ογκα[

].[

 ].ιc̣μ̣[

].ιcι.[

]θου[

]..[

]τηρ[

].με[

].τ̣α̣ζ̣[

] [

]….[

].ε[

 

H 63

H 66

H 67

H 68

]cτε.[

]ατα.[

]υπε.[

]..ε̣c̣.[

]…..[

].[

]ι̣cγ̣[

]ν̣τ.[

]c̣τειναι.[

]βιαcτ.[

]τ̣̣ γ̣εγ̣ρ̣α̣[

]. ̣ ̣c̣ι̣ν̣.[

].oτ̣α[

 

 

 

 

GROUP I

Group I, which contains the tiniest fragments, contains also a great number of illegible pieces, either because the writing is completely

effaced or, usually, because they were not written originally. Such fragments will, naturally, be listed with no text whatsoever and no apparatus.

 

I 1

I 3

I 4

I 6

I 7

I 8

I 11

I 12

I 13

I 14

 

 

 

] ̣[

]κ̣νο[

.[

]πο[

 

]….[

 

 

].. [

] [

 

 

 

].ιμι[

]ομε[

].. ̣[

 

]δη[

].o[

 

 

 

 

 

I 15

I 16

I 17

I 18

I 19

I 22

I 23

I 24

]ειc[

].οcμε[

]υ̣ο̣[

]….[

]..[

].ρ̣α̣ι̣.[

][

]νχρη[

]ο̣c̣α̣α̣[

 

 

ρ̣.[

]αιεχ̣ε̣[

]..α..[

].τ[

                                 

 

I 25

I 27

I 28

I 29

I 31

].[

]κ̣α.[

]ω̣υτ̣[

].μ[

].ηρα̣|τ̣ωιθ[

].αλιπ|δ̣ομε̣[

].υc̣.[

 

 

 

]ν̣ο̣η̣ι̣ε̣υ̣[

]..[

 

I 32

I 36

I 38

I 42

I 43

I 44

I 45

]πρ[

]..τοδ[

]α̣υθ̣.α̣[

]….[

]….[

 

]ε̣α̣[

]με.[

]μαιν[

 

 

 

 

].εμ̣[

].ολ̣.[

].ο[

]..[

 

I 46

I 47

I 50

I 51

I 52

I 53

 

].[

].οc̣[

]υ̣c̣[

]δ̣α̣ε̣α̣υ̣τ̣[

]ε̣νονε̣π̣[

 

 

].ο.[

]..ορ[

 

 

 

                         

 

I 55

I 56

I 57

I 62

I 66

I 67

 

]..[

].

].c[

 

 

].c̣[

]α̣τ̣[

 

].ε[

]..τ[

]..ε[

 

 

 

I 68

I 69

I 70

I 71

I 72

I 74

 

 

].[

].[

]μα[

].ρα[

 

]..υ.[

].ο[

 

 

 

 

I 75

I 76

I 77

I 78

I 79

I 80

 

].ωcι.[

]..[

 

 

].c[

]νηφ[

 

]α̣π[

]α̣π̣υ̣[

 

].[

 

I 81

I 82

I 83

I 84

I 86

 

 

 

].υ̣θ̣[

 

].ομ.[

 

]α̣νθ[

]υ[

 

 

 

 

 

I 87

I 88

I 89

I 90

I 91

I 92

 

][

]c̣π[

 

].[

 

 

 

                           

 

I 93

I 94

I 95

I 96

I 97

][

].[

]οι.[

 

 

].[