ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΟΚΡΑΤΙΑΣ (Ζ’ & Η’)

  Use the following persistent identifier: http://nrs.harvard.edu/urn-3:hul.ebook:CHS_Soliman.Ta_Ellinika_Grammata.2007.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΑΙ ΠΗΓΑΙ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ

Ἀγαθίου. Ἰστορίαι. Ἐκδ. R. Keydell. [CFHB 2. Series Berolinensis. Berlin 1967].

Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου. PG 26:835-976b.

———. Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου. Ἐκδ. C. Kannengiesser. [Sources Chrétiennes 199. Paris 1973].

Ἀπολλωνίου Ῥοδίου. Ἀργοναυτικά. Ἐκδ. H. Fraenkel. Oxford 1961.

Ἀποφθέγματα τῶν ἁγίων γερόντων. (Ἀλφαβητικὴ συλλογή). PG 65:204.

Αριστείδου. Ἀπολογία. Ἐκδ. C. Vona. Rome 1950.

Ἀριστοφάνους. Ἱππεῖς. Ἐκδ. V. Coulon and M. van Daele. τόμ. 1. Paris 1923.

Ἀρχιμήδους. Ὀχουμένων Α΄. Ἐκδ. C. Mugler. τόμ. 3. Paris 1971.

Αἰσχύλου. Ἱκέτιδες. Ἐκδ. G. Murray. 2η ἔκδ. Oxford 1955.

Ἀφθονίου. Προγυμνάσματα. Ἐκδ. H. Rabe. Rhetores Graeci 10. Leipzig 1926.

Βασιλείου Καισαρείας. Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐκδ. B. Pruche. 2η ἔκδ. [Sources Chrétiennes 17. Paris 1968].

«Βίος καὶ πολιτεία τῶν ὁσίων Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καὶ Κοσμᾶ». Ἐκδ. Ἀ. Παπαδοπούλου Κεραμέως. ΑΙΣ. τόμ. δ΄:271-302, 303-350.

«Βίος Βαρλαὰμ καὶ Ἰωάσαφ». Ἐκδ. J. Fr. Boissonade. Anecdota Graeca. τόμ. 4. 1832:1-365.

«Βίος καὶ πολιτεία καὶ μερικὴ θαυμάτων διήγησις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ ποιητοῦ». Ἐκδ. Θ. Δετοράκη. ἀνέκδοτος βίος Κοσμᾶ Μαϊουμᾶ. ΕΕΒΣ 41 1974:259-296.

«Βίος τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου. ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου». Ἐκδ. Ἀ. Ἀργυρίου. Μακαρίου τοῦ Μακροῦ Συγγράμματα. Θεσσαλονίκη 1996.

«Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ συγγραφεὶς παρὰ Ἰωάννου πατριάρχου Ἱεροσολύμων». PG 94. 429-489.

Γαληνοῦ. Εἰς τὸ τρίτον βιβλίον τῶν ἐπιδημιῶν Ἱπποκράτους ὑπόμνημα πρώτον. Ἐκδ. E. Wenkebach. [Corpus Medicorum Graecorum. τόμ. 5, 10, 2, 1. Leipzig 1936].

Γεωργίου Κεδρηνοῦ. Σύνοψις Ἱστοριῶν. Ἐκδ. I. Bekker. 2 τόμοι. [CSHB. Bonn 1:1838; 2:1839].

Γεωργίου Μοναχοῦ. Χρονικὸν Σύντομον (βιβλ. 1-6). PG 110. 41-1260.

———. Χρονικόν (βιβλ. 1-4). Ἐκδ. C. de Boor. 2 τόμοι. Leipzig 1904.

Γεωργίου Πισίδης. Αὐτοσχέδιοι πρὸς τὴν γενομένην ἀνάγνωσιν τῶν κελεύσεων χάριν τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν τιμίων ξύλων. Ἐκδ. A. Pertusi. [Studia patristica et Byzantina 7. Ettal 1959].

———. Εἰς Ἡράκλειον τὸν βασιλέα καὶ εἰς τοὺς Περσικοὺς πολέμους. Ἐκδ. A. Pertusi. [Studia Patristica et Byzantina 7. Ettal 1959].

Γεωργίου Συγκέλλου. Ἐκλογὴ Χρονογραφίας. Ἐκδ. A. A. Mosshammer. Leipzig 1984.

———. The Chronography of George Synkellos: A Byzantine Chronicle of Universal History from the Creation. Ἐκδ. W. Adler and P. Tuffin. Oxford 2002.

Γεωργίου Σφραντζῆ. Χρονικόν. Ἐκδ. V. Grecu. [Scriptores Byzantini 5. Bucharest 1966].

Γρηγορίου Θεολόγου. Εἰς Καισάριον τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφὸν ἐπιτάφιος. (Λόγος 7). Ἐκδ. F. Boulenger. Paris 1908.

Γρηγορίου Νύσσης. Ἐπιστολαί. Ἐκδ. G. Pasquali. τόμ. 8. 2. 2η ἔκδ. Leiden 1959.

———. Κατὰ Εὐνομίου. Ἐκδ. W. Jaeger. τόμ. 1.1 και 2.2. Leiden 1960.

———. Εἰς ᾎσμα τῶν ᾈσμάτων (15 ὁμιλίαι). Ἐκδ. H. Langerbeck. τόμ. 6. Leiden 1960.

———. Περὶ βίου τοῦ Μωϋσέως. Ἐκδ. J. Daniélou. 3η ἔκδ. [Sources Chrétiennes 1. Paris 1968].

Δαμασκίου Φιλοσόφου. Ἀπορίαι καὶ λύσεις περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν. Ἐκδ. É. Ruelle. τόμ. 1 και 2. Paris 1889-1899.

———. Βίος Ἰσιδώρου. Ἐκδ. C. Zintzen. Hildesheim 1967.

Εὐαγρίου Ποντικοῦ. Λόγος πρὸς Εὐλόγιον μοναχόν. PG 79. 1093-1140.

Εὐαγρίου Σχολαστικοῦ. Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία. Ἐκδ. J. Bidez and L. Parmentier. London 1898.

Εὐκλείδου. Στοιχεῖα. Ἐκδ. E. Stamatis. τόμ. 1-4. 2η ἔκδ. Leipzig 1969-1973.

Ἕλληνες γραμματικοί. Ἐκδ. A. Hilgard. τόμ. 1, 3. Leipzig 1901.

Ἕλληνες ἐπιστολογράφοι. Ἐκδ. R. Hercher. Paris 1873.

Ἑλληνικὴ Ἀνθολογία. Ἐκδ. H. Beckby. 4 τόμοι. 2η ἔκδ. Munich 1965-1968.

Εὐναπίου. Βίοι Φιλοσόφων. Ἐκδ. J. Giangraηe. Rome 1956.

Εὐριπίδου. Ἡρακλεῖδαι. Ἐκδ. J. Diggle. τόμ. 1. Oxford 1984.

———. Ῥῆσος. Ἐκδ. J. Diggle. τόμ. 3. Oxford 1994.

Εὐσεβίου Καισαρείας. Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία. Ἐκδ. G. Bardy. 3 τόμοι. [Sources Chrétiennes 31, 41, 55. Paris 1952-1958.

Εὐτυχίου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Χρονικά. Louvain 1954 (CSCO) 50/51. Scriptores Arabici 6/7.

Ἐφραιμίου. Χρονικόν. Ἐκδ. I. Bekker. [CSHB. Bonn 1840].

Ζωσίμου. Νέα Ἱστορία. Ἐκδ. F. Paschoud. τόμ 1-3. 2. Paris 1971-1989.

Ἡροδότου. Ἱστορίαι. Ἐκδ. P.-E. Legrand. 9 τόμοι. Paris 1932-1954.

Ἥρωνος Ἀλεξανδρέως. Μηχανικῶν Ἀποσπάσματα. Ἐκδ. L. Nix and W. Schmidt. τόμ. 2, 1. Leipzig 1900.

Ἡσιόδου. Θεογονία. Ἐκδ. M.L. West. Oxford 1966.

———. Ἔργα καὶ Ἡμέραι. Ἐκδ. F. Solmsen. Oxford 1970.

Ἡσυχίου Ἀλεξανδρέως. Λεξικόν. Ἐκδ. K. Latte. τόμ. 1. Copenhagen 1953.

Θεοδοσίου Ἀλεξανδρέως. Περὶ Γραμματικῆς. Ἐκδ. K. Göttling. Leipzig 1822.

———. Εἰσαγωγικοὶ κανόνες περὶ κλίσεων ῥημάτων. Ἐκδ. A. Hilgard. τόμ. 4, 2. Leipzig 1894.

———. Εἰσαγωγικοὶ κανόνες περὶ κλίσεων ὀνομάτων. Ἐκδ. A. Hilgard. τόμ. 4, 1. Leipzig 1894.

Θεοδωρήτου Κύρου. Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία. Ἐκδ. L. Parmentier and F. Scheidweiler. 2η ἔκδ. [Die Griechischen Christlichen Schriftsteller 44. Berlin 1954].

———. Φιλόθεος Ἱστορία. Ἐκδ. P. Canivet and A. Leroy-Molinghen. 2 τόμοι. [Sources Chrétiennes 234, 257]. Paris 1977-1979.

Θεοδώρου Προδρόμου. Ἐξηγήσεις εἰς τοὺς ἐν ταῖς ἱεραῖς δεσποτικαῖς ἑορταῖς ἐκτεθέντας κανόνας παρὰ τῶν ἁγίων καὶ σοφῶν ποιητῶν Κοσμᾶ καὶ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. ΜPG 133:1229, 1236.

Θεοδώρου Στουδίτου. Ἐπιστολαί. Ἐκδ. G. Fatouros. τόμ. 1-2. [CFHB. Series Berolinensis 31. Berlin 1992].

Θεοφάνους Ὁμολογητοῦ. Συνεχιστής. Ἐκδ. I. Bekker. [CSHB. Bonn 1838].

———. Χρονογραφία. Ἐκδ. C. de Boor. τόμ. 1. Leipzig 1883.

———. The Chronicle of Theophanes Confessor. Ἐκδ. C. Mango and R. Scott. Tran. with Introd. and Commen. Oxford 1997.

Ἰγνατίου Διακόνου. Βίος Νικηφόρου Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως. Ἐκδ. C. de Boor. Leipzig 1880.

Ἱππιατρικά. Ἐκδ. E. Oder and K. Hoppe. Corpus Ηippiatricorum Graecorum. τόμ. 1. Leipzig 1924.

Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ. Ἱερὰ Παράλληλα. PG 95 και 96: 95:1040-1588; 96:9-441.

———. Ἱερὰ Παράλληλα. PG 96: 441-544.

———. Περὶ ἀρετῶν καὶ κακιῶν. [Νόθ.]. PG 95: 85-97.

———. Περὶ τῶν ἁγίων νηστειῶν. PG 95: 64-77.

———. Περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς πονηρίας πνευμάτων. [Νόθ.]. PG 95: 80-84.

———. Ἑρμηνεία τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Παύλου. [ἀμφιβ.]. PG 95. 441-1033.

———. Βίος Βαρλαὰμ καὶ Ἰωάσαφ. [Νόθ.]. Ἐκδ. G. R. Woodward and H. Mattingly. Cambridge 1914.

———. Εἰσαγωγὴ δογμάτων στοιχειώδης. Ἐκδ. B. Kotter. τόμ. 1. [Patristische Texte und Studien 7. Berlin 1969].

———. Φιλόσοφα Κεφάλαια. Ἐκδ. B. Kotter. τόμ. 1. [Patristische Texte und Studien 7. Berlin 1969].

———. Ἀκριβὴς ἔκθεσις ὀρθοδόξου πίστεως. Ἐκδ. B. Kotter. τόμ. 2. [Patristische Texte und Studien 12. Berlin 1973].

———. Λόγοι τρεῖς περὶ σεπτῶν εἰκόνων. Ἐκδ. B. Kotter. τόμ. 3. [Patristische Texte und Studien 17. Berlin 1975].

———. Λόγος ἀπολογητικὸς πρὸς τοὺς διαβάλλοντας τὰς ἁγίας εἰκόνας. Ἐκδ. B. Kotter. τόμ. 3. [Patristische Texte und Studien 17. Berlin 1975].

———. Διάλεξις Χριστιανοῦ καὶ Σαρακηνοῦ. [ἀμφιβ.]. Ἐκδ. B. Kotter. τόμ. 4. [Patristische Texte und Studien 22. Berlin 1981].

———. Κατὰ Νεστοριανῶν. Ἐκδ. B. Kotter. τόμ. 4. [Patristische Texte und Studien 22. Berlin 1981].

———. Περὶ Αἱρέσεων. Ἐκδ. B. Kotter. τόμ. 4. [Patristische Texte und Studien 22. Berlin 1981].

———. Περὶ τῶν ἰδιωμάτων τῶν ἐν τῷ ἑνὶ Χριστῷ τῷ κυρίῳ ἡμῶν δύο φύσεων. ἐξ ἐπιδρομῆς δὲ καὶ περὶ δύο θελημάτων καὶ ἐνεργειῶν καὶ μιᾶς ὑποστάσεως. Ἐκδ. B. Kotter. τόμ. 4. [Patristische Texte und Studien 22. Berlin 1981].

Ἰωάννου Ζωναρᾶ. Ἐπιτομὴ Ἱστοριῶν. (βιβ. 13-18). Ἐκδ. T. Büttner-Wobst. τόμ. 3. [CSHB. Bonn 1897].

Ἰωάννου Μαλάλα. Χρονογραφία. Ἐκδ. L. Dindorf. [CSHB. Bonn 1831].

Ἰωάννου Μόσχου. Λειμωνάριον. PG. 87TER. 28417-3116.

Ἰωάννου Νικίου. Τhe Chronicle of John. Bishop of Nikiu. μτφρ. R. Η. Charles. London-Oxford 1916.

Ἰωάννου Σκυλίτζη. Σύνοψις Ἱστοριῶν. Ἐκδ. J. Thurn. [CFHB 5. Berlin 1973].

Ἰωάννου Ἐφέσου. “Lives of the Eastern Saints”. Ἐκδ. E. W. Brooks. PO 17 (1923):1-307; 18 (1924):513-698; 19. (1926):153-285.

Ἰωάννου Φιλοπόνου. Εἰς τὸ πρῶτον τῶν μετεωρολογικῶν Ἀριστοτέλους ἐξηγητικῶν. Ἐκδ. M. Hayduck. Berlin 1901.

Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Εἰς τὴν Ῥαχὴλ καὶ εἰς τὰ νήπια. [Νόθ.]. PG 61: 697-700.

Κασσιανοῦ Βάσσου. Γεωπονικά. Ἐκδ. H. Beckh. Leipzig 1895.

Κλαυδίου Πτολεμαίου. Γεωγραφία (βιβλ. 4-8). Ἐκδ. F. A. Nobbe. τόμ. 1, 2. Leipzig 1843-1845.

———. Μαθηματικὴ Σύνταξις. Ἐκδ. J. L. Heiberg. τόμ. 1.1-1.2. Leipzig 1. 1. 1898; 1, 2. 1903.

Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως. Ὕμνος Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐκδ. C. Mondésert and C. Matray. τόμ. 3. [Sources Chrétiennes 158. Paris 1970].

Κοσμᾶ Ἰνδικοπλεύστου. Χριστιανικὴ Τοπογραφία. Ἐκδ. W. Wolska-Conus. 3 τόμοι. [Sources Chrétiennes 141, 159, 197. Paris 1968-1973].

Κοσμᾶ Μελῳδοῦ. «Συναγωγὴ καὶ ἐξήγησις ὧν ἐμνήσθη ἱστοριῶν ὁ θεῖος Γρηγόριος ἐν τοῖς ἐμμέτρως αὐτῷ εἰρημένοις ἐκ τε τῆς θεοπνεύστου γραφῆς καὶ τῶν ἔξωθεν ποιητῶν καὶ συγγραφέων. Κοσμᾶ Ἱεροσολυμίτου πόνημα φιλογρηγορίου». PG 38. 341-679.

Κυρίλλου Ἱεροσολύμων. Κατηχήσεις πρὸς φωτισμένους 1-18. Ἐκδ. W. Reischl and J. Rupp. 2 τόμοι. Munich 1:1848; 2:1860.

Κυρίλλου Σκυθοπολίτου. Βίος Σάβα. Ἐκδ. E. Schwartz. [Texte und Untersuchungen 49. 2. Leipzig 1939.

Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου. Περὶ βασιλείου τάξεως. Ἐκδ. G. Moravcsik. 2η ἔκδ. [CFHB1 Washington. Dumbarton Oaks 1967].

Λεξικὸν εἰς τὰ ἔπη τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου (Ἀλφαβητικὴ συλλογή). Ἐκδ. D. Kalamakis. Athens 1992.

Λιβανίου. Λόγοι 1-64. Ἐκδ. R. Foerster. τόμ. 1-4. Leipzig 1903-1908.

———. Ὑποθέσεις τῶν λόγων Δημοσθένους. Ἐκδ. R. Foerster. τόμ. 8. Leipzig 1915.

———. Ἐπιστολαί 1-1544. Ἐκδ. R. Foerster. τόμ. 10-11. Leipzig 1921-1922.

———. Selected Works. Ἐκδ. A. F. Norman. τόμ. 1. LCL. 1969.

———. Ἔργα. Ἐκδ. M.D. Macleod. τόμ. 1. Oxford 1972.

Μαξίμου Ὁμολογητοῦ. Περὶ διαφόρων ἀποριῶν. PG 91. 1031-1418.

———. Πρὸς Θαλάσσιον περὶ διαφόρων ἀπόρων τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἐκδ. C. Laga and C. Steel. 2 τόμοι. [CCSG 7 και 22. Turnhout 1:1980; 2:1990].

———. Πεύσεις, ἀποκρίσεις, ἐρωτήσεις καὶ ἐκλογαὶ διαφόρων κεφαλαίων. Ἐκδ. J. H. Declerck. [CCSG 10. Turnhout 1982].

Μάρκου Διακόνου. The life of Porphyry Bishop of Gaza. G. Ἐκδ. F. Hill. Oxford 1913.

———. Βίος Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης. Ἐκδ. H. Grégoire and M.-A. Kugener. Paris 1930.

Μηναῖα Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. τόμ. α΄-ιβ΄. Ἀθήνα 1959-1974.

Μηναῖα τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ. τόμ. α΄-ς΄. ἐν Ῥώμῃ. 1888-1902.

Μιχαὴλ Γλυκᾶ. Βίβλος Χρονική. Ἐκδ. I. Bekker. [CSΗΒ. Bonn 1836].

Μιχαὴλ τοῦ Σύρου. Chronique. Ἐκδ. J. B. Chabot. τόμ. II. 414 (tran.); IV. 413 (text). Paris 1901.

Μιχαὴλ Ψελλοῦ. Ποιήματα. Ἐκδ. L. G. Westerink. Stuttgart 1992.

Νικηφόρου Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως. Ἱστορία Σύντομος. Ἐκδ. C. de Boor. Leipzig 1880.

———. Short History. Ἐκδ. C. Mango. Washington 1990.

Νικηφόρου Γρηγορᾶ. Ῥωμαϊκὴ Ἱστορία. Ἐκδ. L. Schopen and I. Bekker. 3 τόμοι. [CSHB. Bonn 1855].

Νόννου Πανοπολιτάνου. Διονυσιακά. Ἐκδ. R. Keydell. 2 τόμοι. Berlin 1959.

Ξενοφώντος. Ἑλληνικά. Ἐκδ. E. Marchant. τόμ. 1. Oxford 1900.

Ὀλυμπιοδώρου Ἀλεξανδρέως. Εἰς τὸ πρῶτον τῶν Μετεωρολογικῶν Ἀριστοτέλους Σχόλια. Ἐκδ. G. Stüve. 12. 2. Berlin 1900.

Ὁμήρου. Ἰλιάς. Ἐκδ. T. W. Allen. τόμ. 2-3. Oxford 1931.

———. Εἰς Δημήτραν. Ἐκδ. T. W. Allen. W. R. Halliday and E. E. Sikes. 2η ἔκδ. Oxford 1936.

———. Ὀδύσσεια. Ἐκδ. P. von der Mühll. Basel. Helbing and Lichtenhahn. 1962.

Ὀππιανοῦ. Κυνηγετικά. Ἐκδ. A.W. Mair. Cambridge 1928.

———. Ἀλιευτικά. Ἐκδ. A. W. Mair. Cambridge 1928.

Πεντηκοστάριον. Ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀθήνα 1994. σ. 22.

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας. Ἐκδ. A. Lentz. τόμ. 3, 1. Leipzig 1867.

Πινδάρου. Νεμέα. Ἐκδ. H. Maehler. μέρ. 1. 5η ἔκδ. Leipzig 1971.

———. Ἴσθμια. Ἐκδ. H. Maehler. μέρ. 1. 5η ἔκδ. Leipzig 1971.

Πλάτωνος. Συμπόσιον. Ἐκδ. J. Burnet. τόμ. 2. Oxford 1901.

———. Πολιτεία. Ἐκδ. J. Burnet. τόμ. 4. Oxford 1902.

Πλουτάρχου. Βίοι Παράλληλοι. Ἐκδ. K. Ziegler. τόμ. 2, 1. 2η ἔκδ. Leipzig 1964.

Πορφυρίου Φιλοσόφου. Ὁμηρικῶν ζητημάτων εἰς τὴν Ἰλιάδα. Ἐκδ. H. Schrader. τόμ. 1 και 2. Leipzig 1880-1882.

———. Ὁμηρικῶν ζητημάτων Βιβλίον Α΄. Ἐκδ. A. R. Sodano. Naples 1970.

Πράξεις Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἐκδ. E. Schwartz. Berlin 1940.

Προκοπίου Γαζαίου. Ἐκ τῶν εἰς τὰ Πρόκλου θεολογικὰ κεφάλαια ἀντιῤῥήσεων Προκοπίου Γάζης ἀντιῤῥήσεις κεφαλαίου ρμς. PG 87, 2. 1857-1866: 2792e-h.

———. Σειρὰ εἰς ᾆσμα τῶν ᾈσμάτων. PG 87.2: 1545-1753.

———. Ἔκφρασις Ὡρολογίου. Ἐκδ. H. Diels. “Über die von Prokop beschriebene Kunstuhr von Gaza” Abhandlungen der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Kl. 26.7. Berlin 1917: 27-39.

———. Ἔκφρασις εἰκόνος. Ἐκδ. P. Friedländer. Spätantiker Gemäldezyklus in Gaza [Studi e Testi 89. Vatican City 1939]. 5-18.

———. Ἐπιστολαί. Ἐκδ. A. Garzya and R. J. Loenertz. Studia Patristica et Byzantina 9. Ettal 1963.

Προκοπίου Καισαρείας. Ἀνέκδοτα. Ἐκδ. G. Wirth (post J. Haury). τόμ. 3. Leipzig 1963.

Ῥητορικὰ Ἀνώνυμα. (Cod. Pari. Gr. 2918). Ἐκδ. C. Walz. τόμ. 3. Stuttgart 1834.

Ῥωμανοῦ Μελῳδοῦ. Ὕμνοι. Ἐκδ. J. Grosdidier de Matons. τόμ. 1-5 [Sources Chrétiennes 99. 110. 114. 128. 283. Paris 1964-1981].

Σούδας. Λεξικόν. Ἐκδ. A. Adler. 4 τόμοι. Leipzig 1928-1935.

Στράβωνος. Γεωγραφικά. Ἐκδ. A. Meineke. 3 τόμοι. Leipzig 1877.

Συνεσίου Κυρήνης. Δίων ἢ περὶ τῆς κατ’ αὐτὸν διαγωγῆς. Ἐκδ. N. Terzaghi. Rome 1944.

———. Πρὸς Παιόνιον περὶ τοῦ Δώρου. Ἐκδ. N. Terzaghi. Rome 1944.

Σωζομενοῦ. Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία. Ἐκδ. J. Bidez and G. Hansen. Berlin 1960.

Σωκράτους Σχολαστικοῦ. Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία. Ἐκδ. W. Bright. 2η ἔκδ. Oxford 1893.

Τιμοθέου Γαζαίου. Ἀποσπάσματα. Ἐκδ. E. Oder and K. Hoppe. Corpus Ηippiatricorum Graecorum. τόμ. 2. Leipzig 1927.

Τριῴδιον Κατανυκτικόν. Ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀθήνα 1960.

Φίλωνος Ἀλεξανδρέως. Περὶ ὧν νήψας ὁ Νῶε εὔχεται καὶ καταρᾶται. Ἐκδ. P. Wendland. τόμ. 2. Berlin 1897.

Φωτίου. Βιβλιοθήκη. Ἐκδ. R. Henry. 8 τόμοι. Paris 1959.

Ὠριγένους. Εἰς Ἰώβ. PG 12. 1032-1049.

———. Εἰς Ψαλμούς. PG 12. 1053-1320. 1368-1369. 1388-1389. 1409-1685.

Ὡρίωνος τοῦ Θηβαίου. Περὶ Ἐτυμολογιῶν. Ἐκδ. F. G. Sturz. Leipzig 1818.

———. Περὶ Ἐτυμολογιῶν. Ἐκδ. F. G. Sturz. Leipzig 1820.

2. ΛΑΤΙΝΙΚΑΙ

Acta Sanctorum. Passio XX Martyrum Sabaitarum. Mart. III. (1668). 2*-14*; 3a ἔκδ. 2*-12*.

Gennadius Presbyter Massiliensis. De Scriptoribus Ecclesiasticis Liber= (De Viris Illustribus). PL. lviii (58). Cap. xxxix (39):1060-1120.

Hieronymus. Liber de Viris Illustribus. PL 23. Cap. xx.. 671. 672.

Marcus Aurelius. The Meditations of the Emperor Marcus Aurelius. Ἐκδ. A. L. Farquharson. τόμ. 1. Oxford 1944.

Plinius Secundus. Naturalis Historia. Libri XXXVII. τόμ. 1-5. Ἐκδ. C. Mayhoff. 1892-1909.

Q. Horati Flacci. Opera. Ἐκδ. F. Klingner. 1959.

Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae. Ἐκδ. H. Delehaye (Brussels 1902).

3. ΑΡΑΒΙΚΑΙ

A. M. Al-Shanawany. Βιβλία τὰ ὁποῖα ἤλλαξαν τὴν ἀνθρώπινην σκέψιν. τόμ. 5. Κάιρον 1995. (Ἀραβιστί).

Abdul Hay al-Dimishqi. Shadharat Al-dhdhahab. 4 τόμοι. Βηρυτός. χ.χ.

Abdul Rauf Al-Manawi. Al-Taarif. Ἐκδ. M. Radwan AdDaya. Βηρυτός 1990.

Abu Bakr Al-Suly. Adab al-Kuttab. Ἐκδ. M. Bahjat al Athary. Κάιρον 1923.

Abu Bakr ἴμπν Qadi Shuhba. Tabaqat al-Shafiiya. Ἐκδ. Al-Hafidh Abdul Alim Khan. 4 vols. Βηρυτός 1407 ἑγ.

Abu Hayyan Al Tawhidy. Al-basa-ir wal-zakha-ir. Ἐκδ. Widad al-Qady. χ.χ.

Abul Abbas ἴμπν Khalliqan. Wafiyat al-ayan wa anbaa al-zaman. Ἐκδ. Ihsan Abbas. 8 τόμοι. Βηρυτός 1968.

Abul Mahasin ἴμπν Taghri Bardi. Al-nujum al-zahira fi tarikh Misr wal-Qahira. Ἐκδ. Muhammed and Mostafa Abdul Qadir Ata. 8 τόμοι. Κάιρον 1963.

Al-Baladhuri. The Origins of the Islamic State. tran. P. K. Hitti and F. Murgotten. Studies in History. Economics and Public Law. LXVIII (New York. Columbia University Press. 1916 and 1924).

———. Futuh al-Buldan. Ἐκδ. Radwan M. Radwan. Βηρυτός 1983.

Al-Jahiz. ArRasail. Ar-Rad ala An-Nasara. Κάιρον 1323 ἑγ.

Al-Nuwayri. Nihayat al-’arab fi funun al-adab. Κάιρον 1920-1992.

Al-Qady Al-Tanukhy. Al faraj ba’d a-shidda. Ἐκδ. Abbud Al Shalgy. 5 τόμοι. Βηρυτός 1978.

Al-Siuti. Sawn al-mantiq wal kalam an al-mantiq wal kalam. Κάιρον 1947.

———. Tarikh al Khulafaa. Ἐκδ. M. Mohey Al-Din Abdul Hamed. Κάιρον 1952.

Al-Tabari. Ta’rikh ar-rusul wa’l-muluk. 5 τόμοι. Βηρυτός 1987.

Al-Waqidi. Futuh al Sham. 2 τόμοι. Βηρυτός. χ. χ.

Al-Yaqubi. Ta’rikh. 2 τόμοι. Βηρυτός. χ.χ.

Bahaa Al-Din Al-Amily. Al-Kashkul.

Bar Hebraeus. The Chronography of Gregory Abul Faraj the Son of Aaron. Political History of the World. Ἐκδ. F. A.W. Budge (hereafter Bar Hehraeus). London. 1932.

Husayn Al-Tusi. Siyar al-Muluk. Ἐκδ. Y. Husayn Bakkar. Qatar 1987.

ἴμπν Abd Rabbu Al-Andalusy. Al-iqd al Farid. Κάιρον 1875.

ἴμπν Abdul Hakam. Futuh Misr. Ἐκδ. Torrey. New Haven 1922.

ἴμπν Abdul Moni’m Al Himyari. Ar-rawd al mi’ tar fi khabar al aqtar. Ἐκδ. Ihsan Abbas. Κάιρον 1975.

ἴμπν Abdul Wahid al-Shaybany. Al-Kamil fi-l Ta’rikh. Ἐκδ. Abul Fida al Qady. 10 τόμοι. Βηρυτός 1995.

ἴμπν Abdullah Al-Qalqashandi. Maather al-inafa. Ἐκδ. Abdul Sattar A. Farraj. 5 τόμοι. Κουβέιτ 1985.

ἴμπν Ahmed Al-Muqaddasi. Ahsan al-Taqasim fi marifat al-aqalim. Ἐκδ. Ghazi Tulaymat. Δαμασκός 1980.

ἴμπν Al-Nadim. Al-Fihrist. Βηρυτός 1978.

ἴμπν Bakr al Rrazy. Mujam Mukhtar al Sahah. Ἐκδ. Mahmud Khatir. Βηρυτός 1995.

ἴμπν Battuta. Tuhfat al-Nudhar. Ἐκδ. Ali al-Kinany. 2 τόμοι. Βηρυτός 1985.

ἴμπν Hisham. Al-Sira al-Nabawiyya. Ἐκδ. Heinrich Ferdinand Wustenfeld. Sirat Rasul Allah = Das Leben Muhammeds. 1 τόμος. Gottingen: Dieierischen Buchhandlung. 1858-60.

ἴμπν Kathir. Al Bedaya wal Nehaya. 14 τόμοι. Βηρυτός. χ.χ.

ἴμπν Khaldūn. Al-Muqaddima. 5η ἔκδ. Βηρυτός 1984.

ἴμπν Mandhur Al-Misri. Lisan Al-Arab. Ἐκδ. Abdul Sattar A. Farraj. Βηρυτός 1992.

ἴμπν Qaymaz Al-Dhahabi. Al-ibar fi khabar man ghabar. Ἐκδ. Salah Ad-Din Al-Munjid. Κουβέιτ 1984.

———. Siyar alam An-nubalaa. Ἐκδ. Shuaib al Arnaouty and M. Na’em al Erqsosy. 23 τόμοι. Βηρυτός 1993.

ἴμπν Qutayba. Kitab Uyun al-Akhbdr. Κάιρον 1925.

ἴμπν Sa’d. Muhammad. Kitab al-Tabaqat al-qubra. 8 τόμοι. Βηρυτός χ.χ.

ἴμπν Sa’d. Siyar alam al-Nubalaa. Ἐκδ. Sh. Al-Arnauti and M. N. Al-Erksousi. 9η ἔκδ. Βηρυτός 1993.

Kamal al-Din Abu Garada. Bughyat al-Talab fi Tarikh Halab. Suhail Dhakkar. Βηρυτός 1988.

Khalīfa ἴμπν Khayyāt. Ta’rikh. Ἐκδ. Akram Diya’ al-‘Uman. Βηρυτός 1977.

Mostafa Al-Rumi. Kashf al-zunun. 2 τόμοι. Βηρυτός 1992.

ἴμπν Abi Usaybia. Uyun Al-Anbaa fi Tabaqat al-Atibaa. Ἐκδ. Nizar Rida. Βηρυτός. χ.χ.

Salah As-Safadi. Kitab al-wafi bel wafiyat. χ.χ.

Severus of Ashmunayn. History of the Patriarchs. Ἐκδ. B. Evvets. PO I:489-495.

Siddiq ἴμπν Hassan al-Qanawji. Abjad al Ulum. 3 τόμοι. Βηρυτός 1978.

The Synaxarium of the Coptic Orthodox Church. μέρ. 1. Κάιρον 1978.

Yaqut Al Hamawy. Mujam al-Buldan. 5 τόμοι. Βηρυτός. χ. χ.

———. Mujam al-Udabaa. Ἐκδ. Ihsan Abbas. Κάιρον 1993.

Β. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Abbott, N. 1973. “The Monasteries of the Fayyum.” The American Journal of the Semitic Languages and Literatures 53:73-96.

Αbdul-Djawwād, L. 1985. Τὸ Βυζαντινὸν Κράτος ἐπὶ τοῦ Ἡρακλείου καὶ ἡ σχέσις του μετὰ τῶν Μουσουλμάνων. Κάιρον. (Ἀραβιστί).

Aigner, H. 2000. “Athletic images in the Umayyad Palace of Qasr Amra in Jordan: Examples of body culture or Byzantine representation in early Islam?” History of Sport 17:159-164.

Albert, M. 1993. Christianismes Orientaux, introduction a l’etude des langues et des literatures. Paris.

Alexander, P. J. 1958. The Patriarch Nicephorus of Constantinople. Oxford.

———. 1977. “Religious Persecutions and Resistance in the Byzantine Empire of the Eighth and Ninth centuries: Methods and Justifications.” Speculum 52:238-264.

Alexander, S. S. 1977. “Heraclius, Byzantine Imperial Ideology, and the David Plates.” Speculum 52:217-237.

Al-Hijji, Y. Y., and V. Christides, eds. 2007. Cultural Relations Between Byzantium and the Arabs. Athens.

Al-Kashif, S. 2005. Al-Walid ἴμπν Abdul Malik 86-96 Heg. (705- 715 AD). Κάιρον.

———. Misr fi asr al-wulaa. Κάιρον χ.χ. (Αραβιστί).

Amato, F. E. 2005. “Sei Epistole Mutuae Inedite di Procopio di Gaza ed il retore Megezio.” BZ 98:367-382.

Amin, A. 1933. Fajr Al-Islam. Κάιρον.

———. 1984. Duha al-Islam. μέρ. 1. Κάιρον.

Anastos, M. V. 1946. “The Alexandrian Origin of the ‘Christian Topography’ of Cosmas Indicopleustes.” DOP 3:73-80.

Angold, M. 2003. Βυζάντιο, Ἡ γέφυρα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα στὸ Μεσαίωνα. Ἀθήνα.

Auzepy, M.- F. 1994. “De la palestine a constantinople (VIII-IX Siècles): Etienne Le Sabaïte et Jean Damascène.” Travaux et Memoires 12:183-217.

———. 1995. “La carriere d’ Andre de Crete.” BZ 85:1-12.

Ayres, L., Louth, A., and F. Young, eds. 2004. The Cambridge History of the Early Christian Literature. Cambridge University Press.

Baldwin, B. 1991. “Time Immemorial: Archaic History and its Sources in Christian Chronography from Julius Africanus to George Syncellus.” Speculum 66:112-114.

Bar, D. 2005. “Rural Monasticism as a Key Element in the Christianization of Byzantine Palestine.” Harvard Theological Review 98:49-65.

Barisic, F. 1954. “Le siege de Constantinopole par les Avares et les Slaves en 626.” Byzantion 24:371-395.

Barsaum, Mar I. A. I. 1987. Histoire des sciences et de la literature syriaque. Holland. (Ἀραβικὴ ἔκδοσις).

Bates, M. 1994. “Byzantine Coinage and its imitations, Arab coinage and its imitations: Arab-Byzantine coinage.” ARAM 6:381-403.

Baynes, N. H. 1912. “The Restoration of the Cross at Jerusalem.” English Historical Review 27:287-299.

———. 1952. “The Emperor Heraclius and the Military Theme System.” English Historical Review 67:380-381.

Baynes, N. H., and L. B. Moss. 2001. «Βυζάντιο, Βυζάντιο: Εἰσαγωγὴ στὸ Βυζαντινὸ Πολιτισμό.» Ἀθήνα.

Beck, H. G. 1989. Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Δημώδους Λογοτεχνίας. Ἀθήνα.

———. 2000. Ἡ Βυζαντινὴ Χιλιετία. Ἀθήνα.

Becker, H. 1924. Islamstudien. Leipzig.

———. 1931. Das Erbeder Antike in Orient und Okzident. Verlag von Quelle and Meyer. Leipzig.

Beihammer, A. D. 2004. “The First Naval Campaigns of the Arabs against Cyprus (649, 653): A Re-Examination of the Oriental Source Material.” Graeco-Arabica 9 and 10:47-68.

Bergamini, D. 1969. Life, Science, Library: Mathematics. New York.

Bergsträsser, G. 1925. “Ĥunayn ibn Isĥāq über die syrischen und arabiscen Galen–Übersetzungen=Risāla.” Leipzig. Deutsche Morgenländishce Gessellschaft.

Bijovsky, G. 2001. “A hoard of Byzantine Solidi from Beit She’an in the Umayyad Period.” XXe Congres Internationale des etudes Byzantines, College de France-Sorbonne 233. Paris.

Binns, J. 1994. Ascetics and Ambassadors of Christ: The Monasteries of Palestine 314-631. Oxford.

Bitton-Ashkelony, B. 2005. Encountering the Sacred: The Debate on Christian Pilgrimage in Late Antiquity. California.

Bitton–Ashkelony, B. and A. Kofsky. 2006. “Monasticism in the Holy Land.” In Limor and Stroumsa 2006:257-291.

———. 2006. The Monastic School of Gaza. Supplements to Vigiliae Christianae 78. Brill.

Blake, R. P. 1939. “Note sur l’activité litteraire de Nicephore 1er, patriarche de Constantinople.” Byzantion 14:1-15.

———. 1965. “La littérature grecque en Paléstine au viiie siècle.” Muséon 78:367-380.

Blanchard, M. J. 1994. “The Georgian Version of The Matyrdom of Saint Michael, Monk of Mar Sabas Monastery.” ARAM 6:149-163.

Blau, J. 1994. “A Melkite Arabic Literary Lingua Franca from the second half of the first Millennium.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 57:14-16.

Bodenheimer, F. C., and A. Rabinowitz. 1949. Timotheus of Gaza on Animals: Fragments of a Byzantine Paraphrase of an Animal-Book of the Fifth Century AD. Paris and Leiden.

Booth, E. G. T. 1988. “John Philoponus: Christian and Aristotelian Conversion.” Studia Patristica XVII:407-411.

Bosworth, E. 1996. “Byzantium and the Arabs: War and Peace between two world civilizations.” Variorum Reprints XIII:1-23.

Bourdeaux, P. 1912. Codices Parisini [Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum 8. 3. Brussels: Lamertin].

Bowersock, G. W. 1997. “Polytheism and Monotheism in Arabia and the Three Palestines.” DOP 51:1-10.

Boyle, J. A. 1967. “The Balavariani (Barlaam and Josaphat): A Tale from the Christian East translated from the Old Georgian.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 30:195-196.

Brand, C. M. 1962. “The Byzantines and Saladin 1185-1192: Opponents of the third Crusade.” Speculum 37:167-181.

Brandes, W. 2003. “Orthodoxy and Heresy in the Seventh Century: Prosopographical Observations on Monotheletism.” Proceedings of the British Academy 118:103-118.

Breckenridge, J. D. 1972. “The Iconoclasts’ Image of Christ.” Gesta 11:3-8.

Brock, S. 1980. “From Antagonism to Assimilation: Syriac Attitudes to Greek Learning.” East of Byzantium: Syria and Armenia in the Formative Period (ed. N. Garsoian, T. Mathews and R. Thompson) 17-34. Washington DC.

———. 2001. “Syriac into Greek at Mar Saba: The Translation of St. Isaak the Syrian.” In Patrich 2001:208-210.

———. 2003. “Syriac Translations of Greek Popular Philosophy.” Von Athen nach Baghdad. Ed. P. Bruns. 9-28. Bonn.

Brown, P. 1973. “A Dark-Age Crisis: Aspects of the Iconoclastic Controversy.” The English Historical Review 88:1-34.

Browning, R. 1954. “The Correspondence of a thenth-century Byzantine Scholar.” Byzantion 24:397-452.

———. 1983. Medieval and Modern Greek. Cambridge.

———. 2000. “Teachers.” The Byzantines. Ed. G. Cavallo. 95-116. Chicago.

Brubaker, L., ed. 1998. Byzantium in the Ninth Century: Dead or Alive? papers from the Thirtieth Spring Symposium of Byzantine Studies,Birmingham,March 1996. Ashgate.

Bury, J. B. 1930. “The Constitution of the Later Roman Empire.” Selected Essays of J. B. Bury. Ed. H. Temperley. 99-125. Cambridge.

———. 1966. A History of the Later Roman Empire: From Arcadius to Irene (395 AD to 800 AD) 2. Amsterdam.

———. 1970. The Hellenistic Age, Aspects of Hellenistic Civilization. The Norton Library. New York.

Butler, A. 1902. The Arabic Conquest of Egypt. Oxford.

Cameron, A. 1964. “Zonaras, Syncellus and Agathias- A Note.” The Classical Quarterly 14:82-84.

———. 1979. “Images of Authority: Elites and Icons in Late Sixth-Century Byzantium.” Past and Present 84:3-35.

———. 1990. “The Literary Sources for Byzantium and Early Islam.” La Syrie de Byzance a l’Islam VII e –VIII e siècles. Actes du Colloque International Lyon-Maison de l’Orient Méditerranéen:3-14. Institut du Monde Arabe. Paris.

———. 1991. “New Themes and Styles in Greek Literature: Seventh-Eighth Centuries, I Problems in the Literary Source Material.” Papers of the First Workshop on Late Antiquity and Early Islam I (ed. A. Cameron and L. I. Conrad) 85. Princeton.

———. 1991. “The Eastern Provinces in the 7th Century AD: Hellenism and the Emergence of Islam.” Hellenismos: Quelques jalons pour une histoire de l’identité grecque. Ed. S. Said. 287-313. Leiden.

———. 1992. “Byzantium and the Past in the Seventh Century: The Search for Redefinition.” The Seventh Century: Change and Continuity (ed. J. Fontaine and J. N. Hillgarth) 250-276. London.

———. 2002. “Blaming the Jews.” TM 14:65-67.

Canrad, M. 1964. “Les Relations Politiques et Sociales entre Byzance et les Arabes.” DOP 18:33-56.

Carr, A. W. 1993. “The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai: The Illuminated Greek Manuscripts, 1: From the Ninth to the Twelfth Century.” Speculum 68:1233-1236.

Carta, C. 1983. Leontius of Damascus: Vita di Stefano Sabaita (Quaderni de “La Terra Santa”). Jerusalem.

Casson, L. 2006. Οἱ Βιβλιοθήκες στὸν Ἀρχαῖο Κόσμο. Ἐκδ. ΜΙΕΤ. Ἀθήνα.

Cavallera, F. 1912. Patrologiae Graecae Indices: 65-67. Paris.

Cavallo, G. 1995. “Qualche riflessione sulla continuità della cultura Greca in Oriente tra i Secoli VII e VIII.” BZ 85:13-22.

Chadwick, H. 1974. “John Moschus and his friend Sophronius the Sophist.” Journal of Theological Studies 25:41-74.

Charanis, P. 1959. “Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century.” DOP 13:23-44.

Charpentier, D. 1977. “Women Mathematicians.” The Two-Year College Mathematics Journal 8:73-79.

Christides, V. 2007. “Periplus of the Arab-Byzantine Cultural Relation.” In Al-Hijji and Christides 2007:29-52.

Christ, W., and M. Paranikas. 1871. Anthologia Graeca Carminum Christianorum. Leipzig.

Chrysos, E. 2002. “Illuminating Darkness by Candlelight: Literature in the Dark Ages.” Actes du Colloque International Philologique :13-24. Paris.

Constantelos, D. J. 1972. “The Moslem Conquests of the Near East as revealed in the Greek Sources of the Seventh and the Eighth Centuries.” Byzantion 42:325-357.

Cook, M. 2004. “The origin of Kalām.” Studies in the origins of Early Islamic Culture and Tradition 1:32-43.

Cramer, J. A. 1841. Anecdota Graeca e codd. Manuscriptis Βibliothecae Regiae Parisiensis 4. Oxford.

Croke, B. 1982. “The Originality of Eusebius’ Chronicle.” American Journal of Philology 103:195-200.

Cunningham, M. B. 1991. The Life of Michael the Synkellos/ text, translation and commentary. Belfast.

———. 1998. “Andrew of Crete: a High–Style Preacher of the Eighth Century.” Preacher and Audience: Studies in Early Christian and Byzantine Homiletics (ed. M. B. Cunningham and P. Allen) Leiden-Boston-Köln.

Crimi, C., and M. Sincello. 1990. “Per La Restaurazione Delle Venerande e Sacre Imagini.” Bollettino dei Classici. Roma.

Danner, V. 1988. The Islamic Tradition: An Introduction. New York.

Davidson, H. A. 1969. “John Philoponus as a source of Medieval Islamic and Jewish Proofs of Creation.” Journal of the American Oriental Society 89:357-391.

Davis, W., ed. 1912-1913. Readings in Ancient History: Illustrative Extracts from the Sources. 2 vols. Rome and the West 2:365-367.

De Smedt, C., et al., eds. 1902. Propylaeum at Acta Sanctorum, Novembris. Bruxellis.

Deakin, Michael A. B. 1994. “Hypatia and Her Mathematics.” The American Mathematical Monthly 101:234-243.

Delamont, S. 2002. “Hypatia’s Revenge?: Feminist Perspectives.” Social Studies of Science 32:167-174.

Delia, D. 1992. “From Romance to Rhetoric: The Alexandrian Library in Classical and Islamic Traditions.” The American Historical Review 97:1449-1467.

Demetracopoulos, P. A. 1979. “The Exegeses of the Canons in the Twelfth Century as School Texts.” Diptycha 1:148.

Demoen, K. 1998. “Culture et rhétorique dans la controverse iconoclaste.” Byzantion 68:311-355.

Di Segni, L. 2001. “Monk and Society: The Case of Palestine.” In Patrich 2001:31-36.

Dohaish, Abdul Latif A. B. 1989. “Growth and Development of Islamic Libraries.” Der Islam 66:289-302.

Dölger. F. 1953. Der griechische Barlaam–Roman, ein werk des H. Johannes von Damaskos. Ettal.

Donner, F. M. 1981. The Early Islamic Conquests. Princeton University Press.

Donnet, D. 1972. “La tradition imprimee du traite de grammaire de Michel le Syncelle.” Byzantion 42:441-508.

———. 1982. Le traite de la construction de la phrase de Michel le Syncelle de Jerusalem. Brussels. Rome.

Downey, G. 1961. A History of Antioch in Syria: from Seleucus to the Arab Conquest. Pronceton NJ.

———. 1963. Gaza in the Early Sixth Century. Norman.

Doyen-Higuet, A.-M. 2001. “A propos d’ un texte de Timothee de Gaza sur les races equines repris dans une recension du Corpus des hippiatre Grecs.” XX Congres International des Etudes Byzantines. Paris.

Duchesne, L., ed. 1886-1957. Le Liber Pontificalis. 3 vols. Paris.

Dzielska, M. 1995. Hypatia of Alexandria. (trans. F. Lyra). Cambridge.

———. 1995. Ὑπατία ἡ Ἀλεξανδρινή. Ἀθήνα.

Edgington, S. B. 2006. “Antioch: Medieval City of Culture.” East and West in the Middle East Mediterranean (ed. K. Ciggaar and M. Metcalf) 247-259. Orientalia Lovaniensia Analecta. Peeters.

Efthymiadis, S. 1995. “Notes on the correspondence of Theodore the Studite.” REB 53:141-163.

Egender, N. 2001. “La formation et l’influence du typikon liturgique de Saint-Sabas.” In Patrich 2001:209-216.

Ehrhard, A. 1893. “Das griechische Kloster Mar-Saba in Palestina und seine litterarischen Denkmaller.” Römische Quartalschrift 7:32-79.

El-Abbadi, M. 2004. “The Alexandria Library in History.” Alexandria, Real and Imagined (ed. A. Hirst and M. Silk). Ashgate.

El-Cheik, N. M. 2004. Byzantium Viewed by the Arabs. Harvard Middle Eastern Monographs. London.

Etman, A. Min al-yunanya ila al-latinya abr al-lugha al-arabya. (Ἐκ τῶν Ἑλληνικῶν εἰς τὰ Λατινικὰ διὰ τῶν Ἀραβικῶν).

Evans, J. A. S. 1999. Ἡ Ἐποχὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ. Ἀθήνα.

Fahd, T. 1993. “La Traduction Arabe de l’ Iliade.” Graeco-Arabica 5:259-266.

Farid, M. 1983. Tarikh al-Dawla al-Uthmania . Ed. I. Haqqi. Βηρυτός.

Farmer, H. G. 1930. “Greek Theorists of Music in Arabic Translation.” Isis 13:325-333.

Fayyad, S. 1999. Θάμπιτ ἴμπν Qurrah: The Pioneer of the Differentiate Calculus. (Ἀραβιστί).

Featherstone, J. M. 1980. “The Praise of Theodore Graptos by Theophanes of Caesarea.” Anal. Boll. 98:93-150.

———. 1997. Nicephori Archiepiscopi Constantinopolitani Refutatio et Eversio Definitionis Synodalis Anni 815. Turnhout-Leuven.

Festugiere, A. J. 1959. Antioche païenne et chrétienne. Paris.

Figueras, P. 1994. “The impact of the Islamic Conquest on the Christian Communities of South Palestine.” ARAM 6:279-293.

Florovsky, G. 1987. The Byzantine Ascetic and Spiritual Writers. Belmont.

Flusin, B. 1983. Miracle et histoire dans l’oeuvre de Cyrille de Scythopolis. Paris.

———. 1992. Saint Anastase le Perse: et l’histoire de la Palestine au début du VII e Siècle. 2 vols. Paris.

———. 2001. “Une hagiographie saisi par l’histoire: Cyrille de Scythopolis et la mesure du temps.” In Patrich 2001:119-126.

———. 2004. “Les excerpta constantiniens et la chronographie de Malalas.” Recherches sur la Chronique de Jean Malalas (ed. J. Beaucamp et al.) 1. Paris.

———. 2007. «Ὁ Γραπτὸς Πολιτισμός» Ὁ Βυζαντινὸς Κόσμος, τόμ. Α΄, Ἡ Ἀνατολικὴ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία (330-641). Ed. C. Morrisson. Ἑλλη. μτφρ. Ἀθήνα.

Follieri , E. 1960-1965. Initia Hymnorum Ecclesiae Graecae. 5 vols. Roma.

Fontaine, C. 1997. “Samuel ἴμπν Tibbot’s Translation” The Ancient Tradition in Christian and Islamic Hellenism: Studies on the Transmission of Greek Philosophy and Sciences (ed. G. Endress and R. Kurk). Leiden.

Foss, C. 2003. “The Persians in the Roman Near East (602-630 AD).” Journal of The Royal Asiatic Society, Ser. 3, 13. 2:149-170.

Fowden, G., and E. K. Fowden. 2004. “Hellenism and the Umayyads.” Studies on Hellenism, Christianity and the Umayyads. Μελετήματα 37. Ἀθήνα.

Franklin C. V. 2004. The Latin Dossier of Anastasius the Persian: Hagiographic Translations and Transformations. Studies and Texts 147. Canada.

Frenkel, Y. 1999. “Political and Social aspects of Islamic religious endowments (awqaf): Saladin in Cairo (1169-73) and Jerusalem (1187-93).” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 62:1-20.

Gabrieli, F. 1964. “Greeks and Arabs in the Central Mediterranean Area.” DOP 18:57-65.

Gabrieli, G. 1912-1913. “Nota biobibliografica su Qusta Ibn Luqa.” Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei 5:XXI Rome.

———. 1924. “Hunayn Ibn Ishaq.” Isis 6:282-292.

Gaudefroy–Demombynes, M. 1968. Muslim Institutions. New York Barnes and Noble.

Geanakoplos, D. J. 1984. Byzantium: Church, Society, and Civilization Seen Through Contemporary Eyes. Chicago.

Gennadius, J. 1926. “A Correction in Hesychius.” JHS 46:42-43.

Gerhart, L. B. 1953. “The Concept of the Image in the Greek Fathers and the Byzantine Iconoclastic Controversy.” DOP 7:1-34.

Gero, S. 1973. Byzantine Iconoclasm During the Reign of Leo III; with particular attention to the oriental sources. CSCO. vol. 346. Tom. 41. Louvain.

———. 1977. Byzantine Iconoclasm During the Reign of Constantine V; with particular attention to the oriental sources. CSCO. vol. 384. Tom. 52. Louvain.

Giannouli, A. 1997. “Der Kommentar des Akakios Sabaïtes zum Großen Kanon des Andreas von Kreta.” Studien zu Überlieferung und Quellen. Text auf der Basis des Codex Athous Dionysiou 268. Tom.2. Wien.

Gibb, H. A. R. 1958. “Arab-Byzantine Relations under the Umayyad Caliphate.” DOP 12:221-233.

Gibbon, E. 1788-1789. A History of the Decline and Fall of the Roman Empire. London.

Gigante, M. 1957. Sophronii Anacreontica. Roma.

Grafton, A. T. 1975. “Joseph Scaliger and Historical Chronology: The Rise and Fall of a Discipline.” History and Theory 14:156-185.

Gray, P. T. R. 2001. “The Sabaite Monasteries and the Christological Controversies (478-533).” In Patrich 2001:237-244.

Griffith, S. H. 1986. “Greek into Arabic: Life and Letters in the Monasteries of Palestine in the Ninth Century.” Byzantion 56:117–138.

———. 1989. “Anthony David of Baghdad, Scribe and Monk of Mar Sabas: Arabic in the Monasteries of Palestine.” Church History 58:7-19.

———. 1992. Theodore Abu Qurrah: The Intellectual Profile of an Arab Christian Writer of the First Abbasid Century. Annual Lecture of the Irene Halmos Chair of Arabic Literature. Tel Aviv University.

———. 1993. “Muslims and Church Councils: The Apology of Theodore Abu Qurrah.” Studia Patristica XXV:270-299.

———. 1994. “Michael, The Martyr and Monk of Mar Sabas Monastery, At the Court of the Caliph Abd Al-Malik, Christian Apologetics and Martyrology in the Early Islamic Period.” ΑRAM Periodical 6:115-148.

———. 1998. “What has Constantinople to do with Jerusalem? Palestine in the ninth Century: Byzantine Orthodoxy in the world of Islam.” In Brubaker 1998:181-193.

———. 1997. “From Aramaic to Arabic: The Languages of the Monasteries of Palestine in the Byzantine and Early Islamic Periods.” DOP 51:11-31.

———. 2001. “The Life of Theodore of Edessa: History, Hagiography, And Religious Apologetics In Mar Saba Monastery In Early Abbasid Times.” In Patrich 2001:147-169.

———. 2006. “The Church of Jerusalem and the ‘Melkites’: The Making of an Arab Orthodox Christian Identity in the World of Islam (750-1050 CE).” In Limor and Stroumsa 2006:175-204.

Grillmeier, A. 1965. Christ in Christian Tradition. London.

Grunebaum, G. E. von. 1970. Classical Islam, A History 600-1258. London.

———. 1971. “Sources of Islamic Civilization.” Der Islam 1-2:1-50.

———. 1976. Islam and Medieval Hellenism: Social and Cultural Perspectives. London.

Guilland, R. 1926. Essai sur Nicephore Gregora. L’homme et l’oeuvre. Paris.

Guillaume, A. 1973. Islam. Baltimore.

Guillou, A. 1957. “Prise de Gaza par les Arabes au vii éme siècle.” Bulletin de correspondance hellenique 71:396-404.

Gutas, D. 1998. Greek Thought and Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society (2 nd -4 th /8 th -10 th ). Routledge.

Haldon, J. F. 1990. “Forms of Representation: Language, Literature and The Icon” Byzantium in the Seventh Century: The Transformation of a Culture. Cambridge.

———. 1993. “Military Service, Military Lands, and the Status of Soldiers: Current Problems and Interpretations.” DOP 47:1-67.

———. 2004. Οἱ Πόλεμοι τοῦ Βυζαντίου. Ἀθήνα.

Hannick, C. 2001. “Hymnographie et hymnographes Sabaite.” In Patrich 2001:217-228.

Harris, J. R., and J. A. Robinson. 1891. The Apology of Aristides. Texts and Studies 1:37-43. Cambridge.

Harvey, P., ed. 1966. The Oxford Companion to Classical Literature. Oxford.

Haskins, C. H. 1925. “Arabic Science in Western Europe.” Isis 7:478-485.

Haupt, M. 1869. “Excerpta ex Timothei Gazaei libris de Animalibus.” Hermes 3:5-30.

Heiska, N. 2003. The Economy and Livelihoods of the Early Christian Monasteries in Palestine. University of Helsinki.

Hemmerdinger, B. 1964. “Hunayn Ibn Ishaq et l’Iconoclasme Byzantin.” Actes du XIIe Congres International d’Etude Byzantine 2:467- 469. Ochride 1961. Beograd.

———. 1964. “La culture grecque classique du vii au ix siècle.” Byzantion 4:125-133.

Highs, J. R. 1975. Genius of the Arabic Civilization. New York.

Hill, R. 2001. “Old Testament Questiones of Theodoret of Cyrus.” GOTR 46:57-73.

Hirschfeld, Y. 1992. The Judean Desert Monasteries in the Byzantine Period. New Haven and London: Yale.

———. 1993. “Euthymius and his Monastery in the Judean Desert.” Liber Annuus Studii Biblici Franciscani 43:339-371.

———. 2000. “The Monastery Of Chariton: Survey And Excavations.” Liber Annuus Studii Biblici Franciscani 50:315-362.

———. 2006. “The Monasteries of Palestine in the Byzanrtine Period.” In Limor and Stroumsa 2006:401-419.

Hoeck, J. M. 1951. “Stand und Aufgaben der Damaskhnos-Forschung.” OCP 17:5-60.

Hoffman, M. A. 1973. “The History of Anthropology Revisited, A Byzantine Viewpoint.” American Anthropologist 75:1347-1357.

Horn, C. B. 2003. “Peter the Iberian and Palestinian anti-Chalcedonian Monasticism in Fifth and Early Sixth Century Gaza.” ARAM 15:109-128.

Horsfall, N. 1974. “Virgil’s Roman Chronography: A Reconsideration.” The Classical Quarterly 24:111-115.

Hourani, G. F. 1976. “Islamic and non-Islamic Origins of Mutazilite Ethical Rationalism.” International Journal of Middle East Studies 7:59-87.

Hugonnard-Roche. H. 1997. “Note sur Sergius de Resaina, traducteur du Grec en Syriaque et Commentateur d’ Aristote.” The Ancient Tradition in Christian and Islamic Hellenism: studies on the transmission of Greek philosophy and sciences (ed. G. Endress and R. Kurk). Leiden.

Hunger, Η. 1978. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. vol.2. München.

———. 1995. Ὁ Κόσμος τοῦ Βυζαντινοῦ Βιβλίου, Γραφὴ καὶ Ἀνάγνωση στὸ Βυζάντιο. Ἀθήνα.

———. 2001. Βυζαντινὴ Λογοτεχνία. τόμ. α΄. Ἀθήνα.

Hussey, J. M. 1986. The Orthodox Church in the Byzantine Empire. Clarendon Press-Oxford.

Huxley, G. L. 1981. “On the Erudition of George the Synkellos.” Proceedings of the Royal Irish Academy 81:207-217.

Impellizzeri, S. 1969-1970. “L’Umanismo Bizantino del IX secolo e la genesi della ‘Biblioteca’ di Fozio.” RSBN 6-7:9-69.

Isaac, B. 1984. “Bandits in Judea and Arabia.” Harvard Studies in Classical Philology 88:171-203.

Ivry, A. L. 2001. “The Arabic Text of Aristotle’s De anima and Its Translator.” Oriens 36:59-77.

Jacoby, F., ed. 1923-1958. Die Fragmente Griechischen Historiker. 3 vols. Berlin.

Jeffreys, E. et al., eds. 1990. Studies in John Malalas. Byzantina Australensia 6. Sydney.

Jenkins, R. J. H. 1963. “The Hellenistic Origins of Byzantine Literature.” DOP 17:37-52.

Joranson, E. 1927. “The alleged Frankish Protectorate in Palestine.” The American Historical Review 32:241-261.

Jotischky, A. 2001. “Greek Orthodox and Latin Monasticism around Mar Saba under Crusader Rule.” In Patrich 2001:85-96.

Kaegi, W. 1967. “Some Reconsiderations on the Themes (Seventh-Ninth Century).” JÖB 16:39-53.

———. 1982. “Herakleios and the Arabs.” GrOrThRev 27:109-133.

———. 1992. Byzantium and the early Islamic Conquests. Cambridge.

———. 2003. “The earliest Muslim Penetrations into Anatolia.” Βυζαντινὸ Κράτος καὶ Κοινωνία, Μνήμη Νίκου Οἰκονομίδη. 296-282. Ἀθήνα.

Kalogeras, N. M. 2000. Byzantine Childhood Education and its Social Role from the 6 th century until the end of Iconoclasm. Chicago.

Kamal, Al-Yazji. 1984. Yuhanna Al-Dimashqi: Arauhu al-lahutiya wa masail ilm al-kalam (Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: αἱ θεολογικαὶ του ἀπόψεις καὶ θέματα Ἰσλαμικῆς Θεολογίας). Λίβανος.

Kamil, Murad. 1974. Tarikh al-adab al-Suriany. Κάιρον.

Kaster, R. A. 1988. Guardians of Language: The Grammarian and Society in Late Antiquity. Berkeley- Los Angeles- London.

Kazhdan, A., and S. Gero. 1989. “Kosmas of Jerusalem: A more critical approach to his biography.” BZ 82:122-132.

Kazhdan, A. 1990. “Kosmas of Jerusalem: 2. Can we speak of his political views?.” Le Muséon 103:329-346.

———. 1991. “Kosmas of Jerusalem: 3. The Exegesis of Gregory of Nazianzos.” Byzantion lxi:396-412.

———. 1999. A History of Byzantine Literature (650-850). Athens.

Kennedy, G. 1983. Greek Rhetoric under Christian Emperors. Princeton University Press.

Kennedy, H. 2004. “The Decline and Fall of the 1st Islamic Empire.” Der Islam 81:3-30.

Kitchen, K. A. 1991. “The Chronology of Egypt.” World Archaeology 23:201- 208.

Knorr, W. R. 1989. Textual Studies in Ancient and Medieval Geometry. Boston.

Koutrakou, N. 2007. “Highlights in Arab-Byzantine Cultural Relations (IXth-XIth Centuries AD): An Approach Through Diplomacy.” In Al-Hijji and Christides 2007:85-100.

Kraemer, J. L. 1965. “A lost passage from Philoponus’ Contra Aristotelem in Arabic Translation.” Journal of the American Oriental Society 85:318-327.

Kritzeck, J. 1962. “Moslem-Christian Understanding in Medieval Times: A review article.” Comparative Studies in Society and History 4:388-401.

Krueger, D. 1997. “Writing as Devotion: Hagiographical Compositions and the Cult of the Saints in Theodoret of Cyrrhus and Cyril of Scythopolis.” Church History 66:707-719.

Krumbacher, K. 1897. Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Λογοτεχνίας. Ἀθήνα.

Kustas, G. L. 1973. Studies in Byzantine Rhetoric. Ἀνάλεκτα Βλατάδων 17. Πατριαρχικὸ Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν. Θεσσαλονίκη.

La Piana, G. 1936. “The Byzantine Theater.” Speculum 11:171-211.

Labarta, A. 1993. “Un nouveau manuscript de la version Arabe de la ‘Materia Medica’ de Dioscoride.” Graeco-Arabica 5:243-249.

Lamoreaux, J. 1995. “Some Notes on a Recent Edition of the Life of St. Stephen of Mar Sabas.” Anal. Boll. 113:117-126.

———. 1999. “The Life of St. Stephen of Mar Sabas.” CSCO. Scriptores Arabici. Issues 578, 579. Vols. 50, 51. Lovanii in Aedibus Peeters.

———. 2002. “The Biography of Theodore Abu Qurrah Revisited.” DOP 56:25-40.

Lang, U. M. 1955. “St. Euthymius the Georgian and the Barlaam and Joasaph Romance.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 17:306-325.

———. 1956. “ ‘Wisdom and Lies’: Variations on a Georgian Literary Theme.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 18:436-448.

———. 1957. “The Life of the Blessed Joasaph: A new Oriental Christian Version of the Barlaam and Joasaph Romance.” (Jerusalem, Greek Patriarchal Library: Georgian MS 140). Bulletin of the School of Oriental and African Studies 20:389-407.

———. 2001. John Philoponus and the Controversies over Chalcedon in the Sixth Century: A Study and translation of the Arbiter. Spicilegium Sacrum Lovaniense. Leuven:Peeters.

Lapidus, I. M. 1988. “God’s Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam.” The American Historical Review 93:469-470.

———. 1995. A History of Islamic Societies. Cambridge University Press.

Leeming, K. 2003. “The adoption of Arabic as a Liturgical Language the Palestinian Melkite.” ARAM 15:239-246.

Lehmann, H. J. 1989. “Evidence of the Syriac Bible Translation in Greek Fathers of the 4th and 5th Centuries.” Studia Patristica XIX:366-371.

Lemerle, P. 2001. Ὁ Πρῶτος Βυζαντινὸς Οὐμανισμός. Ἀθήνα.

Leontsini, M. 2007. “Some Observations on the Relations Between Byzantium and the Umayyads: Recognition and Repugnance.” In Al-Hijji and Christides 2007:103-112.

Levy-Rubin, M., and B. Z. Kedar. 2001. “A Spanish Source on Mid- Ninth Century Mar Saba.” In Patrich 2001:63-72.

Levy-Rubin, M. 2001. “The Role of The Judaean Desert Monasteries in The Monothelite Controversy in The Seventh-Century Palestine.” In Patrich 2001:283-300.

———. 2003. “The Reorganization of the Patriarchate of Jerusalem during the early Muslim period.” ARAM 15:197-226.

Limor, O., and G. G. Stroumsa, eds. 2006. Christian and Christianity in the Holy Land from the Origins to the Latin Kingdoms. Cultural encounters in late antiquity and the Middle Ages. Vol. 5. Turnhout: Brepols.

Lindberg, D. 1983. “Science and the Early Christian Church.” Isis 74:509-530.

Litsas, F. K. 1982. “Choricius of Gaza and his description of festival at Gaza.” JÖB 32:427-436.

Ljubarskij, J. N. 1992. “Man in Byzantine Historiography from John Malalas to Michael Psellos.” DOP 46:177-186.

Lockwood, D. P. 1918. “Two thousand years of Latin Translation from the Greek.” TAPA 59:115-129.

Lopez, R. C. 1959. “The Role of Trade in the Economic Readjustment of Byzantium in the Seventh Century.” DOP 13:67-85.

Louth, A. 2001. “John of Damascus and the making of the Byzantine Theological Synthesis.” In Patrich 2001:301-304.

———. 2002. St. John Damascene: Tradition and Originality in Byzantine Theology. Oxford University Press.

———. 2004. “Der monenergetisch-Monothelitische Streit.” Sobornost 26:97-99.

Lozovsky, N. 2000. “Marrying time and space: How Medieval Mapmakers viewed their World.” Isis 91:773-774.

Maas, M. 2005. The Cambridge Companion to the Age of Justinian. Cambridge.

MacCoul, L. C. B. 1986. “The Life of Samuel of Kalamun.” Speculum 61:938-940.

———. 1999. “Dioscorus of Aphrodito and John Philoponus.” Studia Patristica XIX:163-168.

Magdalino, P. 1996. “The Road to Baghdad in the Thought- World of Ninth- Century Byzantium.” In Brubaker 1998:195-213.

Mai, A. 1972. Spicilegium Romanum III:1-49. Graz.

Makary, El-S. 1958. “Christian Education in the Early Coptic Church.” Bulletin de l’Institut des Etudes Coptes. 54-69.

Maltese, E. V. 1984. Epistula (e cod. Es gr. 234). “Un’epistola inedita di Procopio di Gaza.” Parola del Passato 39:53-54.

Mango, C. 1991. “Greek Culture in Palestine after the Arab Conquest.” Scritture, Libri et Testi nelle aree Provinciali di Bisanzio (ed. G. Cavallo, G. De Gregorio and M. Maniaci) 1:149-160. Spoleto.

———. 2002. Βυζάντιο: Ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ῥώμης. Ἐκδ. ΜΙΕΤ. Ἀθήνα.

Maspero, R. 1977. “Les versions arabes du dialogue entre Catholices Timothee I et la Calife Al-Mahdi (775-785).” Pontificio Instituto de Studi Arabi Islamo-Christiana 3:107-175.

Mayerson, P. 1964. “The first Muslim attacks on Southern Palestine (AD 633-634).” TAPA 95:155-199.

———. 1988. “Justinian’s Novel 103 and the Reorganization of Palestine.” Bulletin of the American Schools of Oriental Research 269:65-71.

———. 1993. “A Confusion of India: Asian India and African India in the Byzantine Sources.” Journal of the American Oriental Society 113:169-174.

Mazal, O. 2001. Justinian I und seine zeit. Geschichte und Kultur des byzantinischen reiches in 6 jahrhundert. Köln-Weimann-Wien.

Mazzaoui, M. M. 1993. “The Conquest of Alexandria according to the early Arab historians: A Critical Appraisal.” Craeco-Arabica 5:167-175.

Mccabe, A. 2001. “The Hippiatrika and Byzantine Compilations.” XX Congres International des Etudes Byzantines. Paris. 89.

McCrindle, J. W. 1887. The Christian Topography of Cosmas, an Egyptian Monk. Burt Franklin: New York.

Meinardus, Otto A. 1968-1969. “Historical notes on the Lavra of Mar Sabas.” Eastern Churches Review 2:392-401.

Meyendorff, J. 1964. “Byzantine views of Islam.” DOP 18:113-132.

Meyerhof, M. 1928. The book of the ten treatises on the eye ascribed to Hunayn Ibn Ishâq. The Earliest Existing Systematic Text-Book Of Ophthalmology. Cairo.

———. 1930. “The ‘Book of Treasure’, an early Arabic treatise on Medicine.” Isis 14:55-76.

———. 1930. “ ‘Von Alexandrien nach Baghdad’. Ein Beitrag zur Geschichte des philosophischen und medizinischen Unterrichts bei den Araben.” Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenchaften. Philologisch- historischer Klasse.

———. 1931. “Science and Medicine.” The Legacy of Islam (ed. T. Arnold and A. Guillaume). Oxford.

Mieli, A. 1938. La Science Arabe et son rôle dans l’évolution Scientifique mondiale. Leiden.

Miller, D. 1984. The Ascetical Homilies of Saint Isaac the Syrian. Boston, Massachusetts.

Miller, T. 1998. Ἡ Γέννησις τοῦ Νοσοκομείου στὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορἰα. Ἀθήνα.

Mioni, E. 1951. “Il Pratum Spirituale di Giovanni Mosco.” OCP 17:61-94.

Mouriki-Charalambous, D. 1970. The Octateuch Miniatures of the Byzantine Manuscripts of Cosmas Indicopleustes. Princeton.

Nanobashvili, M. 2003. “The development of literary contacts between the Georgians and the Arabic speaking Christians in Palestine from the 8th to the 10th century.” ARAM 15:269-274.

Nasr, S. H. 1987. Science and Civilization in Islam. 2nd ed. New York.

Nasrallah, J. 1950. Saint Jean de Damas: Son époque, sa vie, son oeuvre. Harissa.

———. 1988. Histoire du mouvement litteraire dans l’Eglise Melchite du V e au XX e siecle. Vol. II. T. 2. Louvain.

Netz, R. 2001. “Archimedes in Mar Saba: A preliminary notice.” In Patrich 2001:195-199.

Neugebauer, O. 1949. “The Early History of the Astrolabe. Studies in Ancient Astronomy IX.” Isis 40:240-256.

O’ Leary, De L. 1962. How Greek science passed to the Arabs. London.

O’Connell, P. 1972. The Ecclesiology of St Nicephorus I (758-828) Patriarch of Constantinople. Orientalia Christiana Analecta 194. Roma.

Ockley, S. 1757. The Conquest of Syria, Persia, and Egypt by the Saracens. Vol. 2, The History of the Saracens. Cambridge. Originally published in London, 1708-1718.

Ostrogorsky, G. 1959. “The Byzantine Empire in the World of the Seventh Century.” DOP 13:1-21.

Pahlitzsch, J. 2001. Graeci und Suriani im Palastina der Kreuzfahrerzeit. Berliner Historiche Studien Band 33. Berlin: Dunker and Hamblot.

Papaconstantinou, A. 2005. “Confrontation, Interaction, and the Formation of the early Islamic Oikoumene.” REB 63:167-181.

Parsons, E. A. 1952. The Alexandrian Library: Glory of the Hellenic World. London.

Patrich, J. 1991. “The Sabaite Monastery of the Cave (Spelaion) in the Judean Desert.” Liber Annuus Studii Biblici Franciscani 46:429-448.

———. 1993. “The Hermitage of St. John the Hesychast in the Great Laura of Sabas.” Liber Annuus Studii Biblici Franciscani 43:315-337.

———. 1995. Sabas, Leader of Palestinian Monasticism. A Comparative Study in Eastern Monasticism, Fourth to Seventh Centuries. Dumbarton Oaks Studies 32. Washington.

———. ed. 2001. The Sabaite Heritage in the Orthodox Church from the Fifth Century to the Present. Orientalia Lovaniensia Analecta 98. Leuven.

———. 2001. “The Sabaite Heritage: An Introductory Survey.” In Patrich 2001:1-27.

Peeters, P. 1930. “La Passion de Michel le Sabaiste.” Anal. Boll. 48:65-98.

———. 1930. “La Passion de S. Pierre de Capitolios.” Anal. Boll. 57:299-333.

Penella, R. 1984. “When was Hypatia born?” Historia 33:126-128.

Penkett, P. R. 2003. “Palestinian Monasticism in the Spiritual Meadow of John Moschos.” ARAM 15:173-184.

Peristeris, A. 2001. “Literary and Scribal Activity at the Monastery of St. Sabas.” In Patrich 2001:171-194.

Perrone, L. 1999. “Four Gospels, Four Councils- One Lord Jesus Christ: The Patristic Developments of Christology within the Church of Palestine.” Liber Annuus Studii Biblici Franciscani 49:357-396.

———. 2001. “Palestinian Monasticism, The Bible, and Theology in the Wake of the Second Origenist Controversy.” In Patrich 2001:245-260.

———. 2006. “Rejoice Sion, Mother of all Churches: Christianity in the Holy Land During the Byzantine Era.” In Limor and Stroumsa 2006:141-173.

Peters, E. 1988. “Philoponus and the Rejection of Aristotelian Science.” Isis 79:163-164.

Petit, P. 1956. “Recherchés sur la publication et la diffusion des discourses de Libanius.” Historia 5:479-509.

Pigulevskaja, N. 1967. “Theophanes’ Chronographia and the Syrian Chronicles.” JÖB 16:55-60.

Pirone, B. 2001. “Continuità Della Vita Monastica Nell’ Ottavo Secolo: Stefano Sabaita.” In Patrich 2001:49-62.

Pizzi, C. 1953. “La Grammatica Greca di Timoteo Gaza ed Erasmo.” Atti dello VIII Congresso Internazionale di Studi Bizantini. Associazione Nazionale per gli Studi Bizantini. Roma.183-188.

Pott, T. 2000. La réforme liturgique byzantine : étude de phénomène de l’évolution non spontanée de la liturgie byzantine. Roma.

Prassas, D. 2001. “John of Scythopolis and the Dionysian Corpus: Annotating the Areopagite.” The Journal of Religion 81:113-114.

Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, Erste Abteilung (641-867), Berlin-New York 2000.

Quasten, J. 1953. Patrology II. Westminster. MD: Newman.

Rabie, H. M. 1993. Dirāsāt fī taʼrīḫ ad-daula al-bizanṭīya (Studies in the History of Byzantine State). Cairo.

Rajak, T. 1973. “Justus of Tiberias.” The Classical Quarterly 23:345-368.

Reinink, P. G., and Stolte, B. H., eds. 2002. The Reign of Heraclius (610-641): Crisis and Confrontation. Leuven:Peeters.

Reitzenstein, R. 1897. Geschichte der Griechischen Etymologika. Leipzig.

Reynolds, D., and N. G. Wilson. 2001. Ἀντιγραφεῖς καὶ Φιλόλογοι. Ἀθήνα.

Richeson, A. W. 1940. “Hypatia of Alexandria.” National Mathematics Magazine 15:74-82.

Robbins, R. H. 1993. The Byzantine Grammarians: their place in History. Berlin.

Ronchey, S. 1991. “An Introduction to Eustathios’ ‘Exegesis in Canonem Iambicum’.” DOP 45:149-158.

———. 2001. “Those ‘Whose Writings were Exchanged’. John of Damascus, George Choiroboscus and John ‘Arklas’ according to the Prooimion of Eustathius’ s Exegesis” Canonem Iambicum de Pentecoste. Novum Millenium: Studies on Byzantine History and Culture dedicated to Paul Speck. Aldershot. 327-336.

Rorem, P., and J. Lamoreaux. 1993. “John of Scythopolis on Apollinarian Christology and the ἀμφιβo-Areopagite’s True Identity.” Church History 62:469-482.

Rosenthal, F. 1975. The Classical Heritage of Islam. California.

Roueche, M. 1980. “A Middle Byzantine Handbook of Logic Terminology.” JÖB 29:71-98.

Rozemond, K. 1977. “Jean Mosch, Patriarche de Jérusalem en exile (614-634).” Vigiliae Christiane 31:60-67.

Runciman, S. 1932. Byzantine Civilization. Cambridge.

———. 1966. “Byzantine Art: a European Art, second article.” Byzantium and the Western World. Athens.

Rustum, A. 1988. The Church of the city of God great Antioch. T. 1. Lebano.

Sabir, U. 1981. Ἡ Ἱστορία τῆς Αἰγύπτου κατὰ τὸ Χρονικὸν τοῦ Ἰωάννου Νικίου. Κάιρον (Ἀραβιστί).

Saffrey, H. D. 1954. “Le chrétien Jean Philopon et la survivance de l’École d’Alexandrie au VIe siècle.” Revue des Études Grecques 67:396-410.

Sahas, D. J. 1972. John of Damascus on Islam: ‘the Heresy of the Ismaelites’. Brill.

———. 1989. “ Ὕλη and φύσις in John of Damascus ‘Orations in defense of the icons’.” Studia Patristica 23:66-73.

———. 1994. “Cultural Interaction during the Umayyad Period. The ‘Circle’ of John of Damascus.” ARAM 6:35-66.

———. 1997. “Saracens and Arabs in the Leimon of John Moschos.” Βυζαντιακά 17:123-138.

Samarrai, A. 1999. “Arabs and Latins in the Middle Ages: Enemies, Partners, and Scholars.” Western Views of Islam in Medieval and Early Modern Europe, Perception of Other (ed. D. R. Blanks and M. Frassetto). New York.

Saradi, H. 1995. Aspects of the Classical Tradition in Byzantium. Toronto.

———. 2006. The Byzantine City in the Sixth Century. Athens.

Sarton, G. 1936. “The Unity and Diversity of the Mediterranean World.” Osiris 2:406-463.

Saunders, J. J. 1965. A History of Medieval Islam. New York.

Sauvaget, J. 1961. Introduction a l’Histoire de l’Orient Musulman : elements de bibliographie, Ed. C. Cahen. Paris.

Scheubel, J., and B. B. Hughes. 1972. “Johann Scheubel’s revision of Jordanus de Nemore’s De Numeris Datis, an analysis of unpublished Manuscript.” Isis 63:221-234.

Schick, R. 1988. “Christian Life in Palestine during the Early Islamic Period.” The Biblical Archeological 51:218-221 and 239-240.

———. 1995. The Christian Communities of Palestine from Byzantine to Islamic Rule: A Historical and Archeological Study. Princeton.

———. 1998. “Archaeological Sources for the History of Palestine: Palestine in the Early Islamic Period: Luxuriant Legacy.” Near Eastern Archaeology 61:74-108.

Schmit, T. N. 1906. “Kahrie-dzami.” Investija-Bulletin de l’Institut Archeol. Russe A CP. 11:260-279.

Segal, J. B. 1957. “Syriac Inscriptions from Harran.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 20:513-522.

Serikkof, N. 1992. “Ancient Greece and Byzantium through Arabic Eyes: Types of Medieval Translations from Greek into Arabic.” ByzantinoSlavica 45:198-210.

Setton, K. M. 1950. “The Bulgars in the Balkans and the Occupation of Corinth in the Seventh Century.” Speculum 25:502-543.

Sevcenko, I. 1992. “The search for the Past in Byzantium around the year 800.” DOP 46:279-293.

Shahid, I. 1972. “The Iranian Factor in Byzantium during the reign of Heraclius.” DOP 34:295-296.

———. 1980-1981. “Heraclius ‘Πιστὸς ἐν Χριστῷ βασιλεύς’.” DOP 34:225-237.

Sharf, A. 1956. “Heraclius and Mahomet.” Past and Present 9:1-16.

Shboul, A. M. 1978. “Byzantium and the Arabs: The Image of the Byzantines as mirrored in the Arabic Literature.” Proceedings of the First Australian Byzantine Studies Conference (ed. E. Jeffreys, M. Jeffreys, and A. Moffat) 43-68. Canberra.

Shepard, J. 1996. “Byzantine Relations with the outside world in the Ninth Century: an introduction.” In Brubaker 1998:167-179.

Shoshan, B. 2004. Poetics of Islamic Historiography: Deconstructing Tabari’s History. Brill.

Silvestrein, A. 2004. “Documentary evidence for the early history of the Barid.” Papyrology and the History of eralt Islamic Egypt (ed. P. M. Sijpesteijn and L. Sundelin). Brill.

Sinnige, T. G. 2002. “Plotinus on the Human Person and its Cosmic Identity.” Vigiliai Christianae 56:292-295.

Smith, E. 1988. Savage, “Gleanings from an Arabis’s workshop: Current Trends in the study of Medieval Islamic Science and Medicine.” Isis 79:246-266.

Smith, S. 1954. “Events in Arabia in the 6th century AD.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 16:425-468.

Sode, C. 2001. Jerusalem- Konstantinopole- Rom. Die Viten des Michael Synkellos und des Brüder Theodoros und Theophanes Grapti. Stuttgart.

Soliman, S. F. “Saint Sophronius’ Image.” Futuh Al-Sham. Ed. al-Waqidi. Craeco-Arabica. (προσεχῶς).

———. 2003. Τὰ Βυζαντινὰ Ὑμνογραφικὰ συνθέματα εἰς τὰ λειτουργικὰ βιβλία τῆς Κοπτικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀθήνα.

Sourdel, D. 1983. Medieval Islam. London:Routledge and Kegan Paul.

Strohmaier, G. 1993. “Galen of Pergamon in Arabic and the editorial program of the Corpus Medicorum Graecorum.” Graeco-Arabica V:225-231.

Stroumsa, S., and G. G. Stroumsa. 1988. “Aspects of Anti-Manichaean Polemics in Late Antiquity and under Early Islam.” The Harvard Theological Review 81:37-58.

Stroumsa, G. G. 1989. “Religious Contacts in Byzantine Palestine.” Numen 36:16-42.

———. 1989. “Gnostics and Manicheans in Byzantine Palestine.” Studia Patristica, XVIII:1:273-278.

Studemund, G. 1886. Anecdota Varia Graeca I. Berlin.

Swanson, M. N. 1995. Folly to the Hunafā΄: the Cross of Christ in Arabic Christian–Muslim Controversy in the Eighth and Ninth Centuries AD. Apud Pontificium Institutum Studiorum Arabicorum et Islamologiae. Cairo.

Thomas, J., and A. Hero, eds. 1998. Byzantine Monastic Foundation Documents. Washington DC.

Thomas, J. 2001. “The Imprint of Sabbaitic Monasticism on Byzantine Monastic TYPIKA.” In Patrich 2001:73-84.

Thomas, P. S. 1999. “An Empire’s New Holy Land: The Byzantine Period.” Near Eastern Archaeology 62:134-180.

Thurn, I. 2000. Ἰωάννου Μαλάλα Χρονογραφία. Berolini et Novi Eboraci.

Treadgold, W. T. 1979. “The Revival of Byzantine Learning and the Revival of the Byzantine State.” The American Historical Review 84:1245-1266.

———. 1997. A History of the Byzantine State and Society. Stanford University Press.

Trombley, F. 2004. “Sawirus ἴμπν Al-Muqaffa and the Christians of Umayyad.” Papyrology and the History of eralt Islamic Egypt (ed. P. M. Sijpesteijn and L. Sundelin). Brill.

Tsafrir, Y., and G. Foerster. 1992. “The Dating of the ‘Earthquake of the Sabbatical Year’ of 749 C. E. in Palestine.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 55:231- 235.

Ullmann, M. 1978. “Halid ἴμπν Yazid und die Alchemie: Ein Legende.” Der Islam 55:181-218.

———. 1978. Islamic Medicine. Edinburgh.

Usener, H. 1907. Sonderbare Heilige. Vol. 1, Der heilige Tychon. Leipzig-Berlin.

Vailhé, S. 1898-1899. “Le monastere de Saint-Sabas.” Echo d’Orient 2:332-341, 3(1899-1900):18-28, 168-177.

———. 1898-1899. “Les ecrivains de Mar Saba.” Echo d’Orient 2:1-11, 33-47.

Valencia, R. C. 2003. “The Monophysite conviction in the East versus Byzantium’s political convenience: A Historical look to Monotheletism.” ARAM 15:151-157.

Van der Horst, P. W. 2001. “The Role of Scripture in Cyril of Scythopolis’ Lives of the Monks of Palestine.” In Patrich 2001:127-146.

Van Dijk, A. K. 2001. “Jerusalem, Antioch, Rome, and Constantinople: The Peter Cycle in the Oratory of Pope John VII (705-707).” DOP 55:305-328.

Vasiliev, Α. 1995. Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας (324-1453). τόμ. α΄. Ἀθήνα.

Verghese, P. 1968. “The Monothelite Controversy- a Historical Survey.” Greek Orthodox Theological Review 13:196-211.

Verlinden, C. 1991. “Cosmas Indicopleustes, Sopater et le monde Arabe.” Graeco-Arabica 4:65-69.

Von Schonborn, C. 1972. Sophrone de Jerusalem: vie Monastique et confession dogmatique. Paris.

Vryonis, S. 1971. “Byzantium and Islam, Seven-Seventeenth Century.” Byzantium: its internal history and relations with the Muslim world IX:205-240. Variorum Reprints.

Wagner, M. M. 1948. “A Chapter in Byzantine Epistolography the Letters of Theodoret of Cyrus.” DOP 4:119-181.

Walmsley, A. 1999. “Coin Frequencies in Sixth and Seven Century Palestine and Arabia: Social and Economic Implications.” Journal of the Economic and Social History of the Orient 42:326-350.

Walzer, R. 1962. Greek into Arabic. Oxford.

Watt, W. M. 1962. Islamic Philosophy and Theology. Edinburgh.

Watts, E. J. 2005. “The Murder of Hypatia: Acceptable or Unacceptable Violence?” Violence in Late Antiquity. Ed. H. A. Darke. 333-342. Aldershot.

———. 2006. City and School in Late Antiquity: Athens and Alexandria, Berkeley- Los Angeles- London.

Wellesz, E. 1956. “The ‘Akathistos’. A Study in Byzantine Hymnography.” DOP 9:141,143-174.

Westerink, L. G. 1967. “Ein unbekannter Brief des Prokopios von Gaza.” BZ 60:1-2.

Weyh, W. 2005. Ἡ ἀκροστιχίδα εἰς τὴν Βυζαντινὴ ποίηση τῶν Κανόνων. Ἀθήνα.

White, A. D. 1896. History of warfare of Science with Theology in Christendom, T. 1, 2. Ithaca.

Wilken, R. L. 1988. “Byzantine Palestine: A Christian Holy Land.” The Biblical Archaeologist 51:214-217,233-237.

———. 1992. The Land Called Holy: Palestine in Christian History and Thought. Yale University Press.

Wilson, N. G. 1991. Οἱ Λόγιοι στὸ Βυζάντιο. Ἀθήνα.

Woodhead, L. 2004. “2. Churches of East and West in the Early Middle Ages.” An Introduction to Christianity. Cambridge. 61-104.

Woods, D. 2003. “The 60 Martyrs of Gaza and the martyrdom of Bishop Sophronius of Jerusalem.” ARAM 15:129-150.

Woodward, G. R., and H. Mattingly, trans. 1967. John Damascene, Barlaam and Ioasaph. Loeb Classical Library 34. London.

Worrell, W. H. 1944. “Qusta ibn Luqa on the use of the Celestial Globe.” Isis 35:285-293.

Yateem, M., and I. Deek. 1999. History of the Oriental Church. Lebanon.

Yuhanna, M. 1983. Ἱστορία τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας. Cairo. (Ἀραβιστί).

Zaborowski, J. R. 2003. “Egyptian Christians Implicating Chalcedonians in the Arab takeover of Egypt: The Arabic Apocalypse of Samuel of Qalamun.” Oriens Christianus 87:100-115.

Zakythinos, D. A. 1966. “La grande breche dans la tradition historique de l’ Hellenisme du septieme au neuvieme siecle.” Χαριστήριον εἰς Ἀναστάσιον Κ. Ὀρλάνδον. T. 3:300-327. Ἀθήνα.

Ziakas, G. D. 1998. “Greek Thought to Christian East and Arabic Islamic Tradition.” ΕΕΘΣΠΘ 5:81-99.

———. 2004. «Ἰσλὰμ καὶ Χριστιανισμὸς: Διαφορὲς καὶ προσεγγίσεις.» Ἑλληνισμὸς καὶ Χριστιανισμός, Εἰσηγήσεις τοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τόμ. α΄ Ἀκαδημαϊκὴ Περίοδος 2002-2003. Ἀθήνα. 173-212.

Ἀθανασιάδη, Π. 2005. Ἰουλιανός: Μία Βιογραφία. Β΄ ἔκδ. ΜΙΕΤ. Ἀθήνα.

Ἄνθη, Τ. 2004. «Ὁ Κατὰ Μανιχαίων Διάλογος τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ.» Θεολογία 75, τεύχ. 1:241-286 καὶ τεύχ. 2:417-465.

Βρανούση, Ἔ. 1979. «Byzantinoarabica, οἱ πρῶτοι Αραβοβυζαντινοὶ πόλεμοι στὴν Παλαιστίνη, Ἰορδανία, Συρία καὶ Φοινίκη.» Σύμμεικτα 3:1-28.

Γκενάκου-Μποροβίλου, A. 1977. Θεοδόσιος Μοναχὸς ὁ Γραμματικός, βίος καὶ ἔργο. Ἀθήνα.

Γλύκης, Ν. 1836. Ἑορτοδρόμιον ἤτοι ἑρμηνεία εἰς τοὺς ᾀσματικοὺς κανόνας τῶν δεσποτικῶν καὶ θεομητορικῶν ἑορτῶν ὑπὸ Νικοδήμου ἐν μοναχοῖς ἐλαχίστου τοῦ Ἁγιορείτου. Βενετία.

Δετοράκη, Θ. 1970. Οἱ ἅγιοι τῆς πρώτης Βυζαντινῆς περιόδου τῆς Κρήτης καὶ ἡ σχετικὴ πρὸς αὐτοὺς φιλολογία. Ἀθήνα.

———. 1972-1973. «Κλασικαὶ ἀπηχήσεις εἰς τὴν Βυζαντινὴν Ὑμνογραφίαν.» ΕΕΒΣ. ΛΘ΄-Μ΄:148-161.

———. 1979-1980. «Ῥωμανικαὶ ἐπιδράσεις εἰς τὴν ποίησιν Κοσμᾶ τοῦ Μελῳδοῦ.» ΕΕΒΣ. ΜΔ΄:223-230.

———. 1981-1982. «Προσθῆκαι εἰς τὸ πατερικὸν λεξικὸν τοῦ Lampe ἐκ τῶν ἔργων Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.» ΕΕΒΣ. ΜΕ΄:142.

———. 1995. Βυζαντινὴ Φιλολογία, τὰ πρόσωπα καὶ τὰ κείμενα. τόμ. α΄, τόμ. β΄ (2003). Ἡράκλειο Κρήτης.

Δημίτσου, Μ. Γ. 1885. Ἱστορία τῆς Ἀλεξανδρείας. Ἀθήνα.

Εὐάγγελος, Φ. 2007. «Ὁ Ἰουστῖνος Α΄ καὶ ἡ ἐποχὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ Α΄ τοῦ μεγάλου.» Ἱστορία τῶν Ἑλλήνων. τόμ. 6. Ἔκδ. Δομή. Ἀθήνα.

Εὐστρατιάδου, Σ. Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἑκκλησίας. Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

———. 1931. «Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς καὶ τὰ ποιητικὰ αὐτοῦ ἔργα.» Νέα Σιών 26:530-538. 27(1932):329-353. 28(1933):11-25.

———. 1932. Εἱρμολόγιον (Μνημεία Ἁγιολογικά). Ἁγιορείτικη Βιβλιοθήκη. Chennevieres-Sur-Marne.

———. 1933. «Κοσμᾶς Ἱεοροσολυμίτης ὁ Ποιητὴς ἐπίσκοπος Μαϊουμᾶ.» Νέα Σιών 28:83-91.

———. 1933. «Στέφανος ὁ ποιητὴς ὁ Σαβαΐτης.» Νέα Σιών 28:594-602.

———. 1934. «Ἀνδρέας Κρήτης ὁ Ἱεροσολυμίτης.» Νέα Σιών 29:673–683.

———. 1934. «Σωφρόνιος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων.» Νέα Σιών 29:188-193.

———. 1936. «Μιχαὴλ ὁ Σύγκελλος.» Νέα Σιών 31:329-338.

Ἰορδανίτης, Α. 1911. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ἀββᾶ Ἡσαΐου λόγοι κθ’. Ἱερουσαλήμ.

Καραγιαννοπούλου, Ι. Ε. 1993-1999. Ἱστορία Βυζαντινοῦ Κράτους. 3 τόμοι. Θεσσαλονίκη.

———. 1996. Ἡ Βυζαντινὴ Ἱστορία ἀπὸ τὶς πηγές. 2η ἔκδ. Θεσσαλονίκη.

Καρπόζηλος, Α. 2002. Βυζαντινοὶ Ἱστορικοὶ καὶ Χρονογράφοι. τόμ. 2. Ἀθήνα.

Κομίνης, Α. 1960. Γρηγόριος Πάρδος Μητροπολίτης Κορίνθου καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ. Testi e Studi Byzantino-Neoellinici ΙΙ. Ἀθήνα-Ῥώμη.

Κοραή, Α. 1889. Κριτικαὶ σημειώσεις, παρατηρήσεις καὶ διορθώσεις εἰς τὸ Λεξικὸν Ἡσυχίου. τόμ. 7. Ἀθήνα.

Κουκουλές, Φ. 1951. Βυζαντινῶν Βίος καὶ Πολιτισμός. Ἀθήνα.

Κουντούρα-Γαλάκη, E. 1996. Ὁ Βυζαντινὸς κλῆρος καὶ ἡ κοινωνία τῶν Σκοτεινῶν Αἰώνων. Ἑθνικὸν Ἵδρυμα Ἑρευνῶν. Μονογραφίες 3. Ἀθήνα.

Κουρούση, Α. Σ. 2005. «Ἡ ‘Τροπικὴ λέξις’ παρὰ τῷ ἁγίῳ Ἰωάννῃ τῆς Κλίμακος.» Ἀθηνά ΠΓ΄:415-482.

Κουρούσης, Σ. Ἰ. 1993. Ἑλληνικὴ Παιδεία καὶ Ἐθνικὴ Συνείδησις τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τῆς Ἀρχαιότητος εἰς τὸ Βυζάντιον. Ἀθήνα.

———. 2003. «Ὁ Συμβολισμὸς τῆς διακρίσεως ‘Πράξεως’ καὶ ‘Θεωρίας’ (Σχόλιον εἰς τὸν Μέγαν Κανόνα τοῦ ἁγίου Ανδρέου Κρήτης).» ΕΕΒΣ ΝΑ΄:535-550.

Κούτσα, Σ. Π. 1981. Ἀδαμιαῖος Θρήνος. Ὁ Μέγας Κανὼν Ἀνδρέου Κρήτης. Εἰσαγωγὴ-κείμενο-μετάφραση-σχόλια. Ἀθήνα.

Λαγγῆς, Μ., ἐκδ. 1997. O Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Μηνὸς Μαρτίου. 5η ἔκδ. Ἀθήνα.

Λάμπρου, Σ. 1900. Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς Βιβλιοθήκαις τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ἑλληνικῶν κωδίκων. Κανταβριγία.

Μανάφης, Κ. 1998. Βυζαντινὴ Κοσμικὴ Γραμματεία. ἀνάτυπον ἀπὸ τὸν τόμον 6 τῶν διαλέξεων τοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου. Λευκωσία. 35-50.

Μαρκόπουλος, Α. 1985. «Συμβολὴ στὴ χρονολόγηση τοῦ Γεωργίου Μοναχοῦ.» Σύμμεικτα 6:223-231.

Μεϊμάρη, Κ. Μ. 2002. Βυζαντινὴ Ἁγιολογικὴ Βιογραφία. Ἀθήνα.

Μιχαηλίδου, Ε. 1936. «Ἐξέχουσαι φυσιογνωμίαι ἐν τῇ Ἐκκλησιαστικῇ Γραμματολογία τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας.» Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 35:382-393.

Μπάκου, Ἠ. Δ. 2007. «Ἀπὸ τὴν εἰκονομαχία στὸ θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας.» Κοινωνία 1:1-8.

Μπόνης, Κ. Γ. 1964. Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων ὡς θεολόγος, ἐγκωμιαστὴς καὶ ὑμνογράφος. Ἀθήνα.

Νικολακάκη, Η. Δ. 1990. «Τὸ Ἰσλὰμ κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην Δαμασκηνόν.» Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς. Ἀριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης. Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας. ν. σ. 1:259-296.

Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. 1897. Ἀνάλεκτα Ἱεροσυλυμιτικῆς Σταχυολογίας. τόμ. δ΄. Πετρούπολις.

———. 1907. Συλλογὴ Παλαιστινῆς καὶ Συριακῆς Ἁγιολογίας. Πετρούπολις.

Παπαδοπούλου, Χ. 1910. Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων. Ἱεροσόλυμα καὶ Ἀλεξάνδρεια.

Παραμυθίας, Α. 1927. «Ὁ θεσμὸς τῶν Συγκέλλων ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ.» ΕΕΒΣ 4:3-38.

Πάσχου, Π. Β. 1988. «Ὁ Μέγας Κανών τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης. Μικρὴ εἰσαγωγὴ εἰς τὴν κατανυκτική ποίησή του.» Ῥιζάρειος Ἐκκλησιαστικὴ Παιδεία 4:315-326.

Πατρώνου, Γ. 2003. Ἑλληνισμὸς καὶ Χριστιανισμός, Ἐκδ. Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. ἔκδ. α΄. Ἀθήνα.

Πλακογιάννης, Κ. Ε. 2001. Τιμητικοὶ τίτλοι καὶ ἐνεργὰ ἀξιώματα στὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις Ἰᾶνος. Θεσσαλονίκη.

Πολίτου, Ν. Γ. 1987. «Ἔκστασις καὶ Ἀνάστασις κατὰ τὸν Μέγαν Κανόνα τοῦ Ἀνδρέου Κρήτης.» ΕΕΒΣ ΜΖ΄:149-200.

Σιέττος, Γ. 2004. Ἀνθελληνισμὸς στὰ Πατερικὰ καὶ Ἐκκλησιαστικὰ Κείμενα. Ἀθήνα.

Σιμωνοπετρίνου, Α. 2006. «Περὶ συνειδήσεως τῶν καθημένων ἐν τοῖς κελλίοις» Ἀσκητικοὶ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ησαΐα. Λόγος 3. Ἀθήνα.

Σπετσιέρη, Ι. 1895. Τὰ εὑρεθέντα Ἀσκητικὰ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰσαάκ ἐπισκόπου Νινευὶ τοῦ Σύρου, Ἀθήνα.

Στεφανῆ, Ι. Ε. 1986. Χορικίου σοφιστοῦ Γάζης Συνηγορία Μίμων. Θεσσαλονίκη.

Στράτος, Α. 1969. Τὸ Βυζάντιον στὸν Ζ΄ αἰ.. τόμ. γ΄. (534-641). Ἀθήνα.

Τατάκης, B. N. 1977. Ἡ Βυζαντινὴ Φιλοσοφία. Βιβλιοθήκη Γενικῆς Παιδείας 5. Ἀθήνα.

Τζιράκης, Ν. Ε. 2004. Μέγας Βασίλειος καὶ Ἑλληνισμός. Ἀθήνα.

Τσιρπανλής, Κ. Ν. 1985. «Ἡ Συμβολὴ τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ εἰς τὴν φιλοσοφίαν τῆς θεολογίας.» Πατερικαὶ, Θεολογικαὶ καὶ Ἱστορικαὶ Μελέται.Τόμ. α΄:89-101. Ἀθήνα.

Τσορμπατζόγλου, Π. 2004. «Ὁ Ἀνδρέας Κρήτης (660-740) καὶ ὁ πιθανὸς χρόνος συγγραφῆς τοῦ Μεγάλου Κανόνος.» (CPG 8219) Βυζαντινὰ 24:7-42.

Τωμαδάκης, Ε. Ἰ. 2004. ᾌσματα τοῦ Τριῳδίου. Τὸμ. β΄. Ἀθήνα.

Τωμαδάκης, Ν. Β. 1961. «Ἀπὸ τῆς Μεγάλης Σιγῆς εἰς τὸν Φώτιον καὶ τοὺς ἐστεμμένους ποιητάς.» Μέρος δ΄. Συλλάβῳ Βυζαντινῶν Μελετῶν καὶ Κειμένων. Ἀθήνα. 301-336.

———. 1974. «Δῆθεν Μεγάλη Σιγὴ τῶν γραμμάτων ἐν Βυζαντίῳ (650-850).» (Ἀρχαιογνωσία καὶ πνευματικαὶ ἐκδηλώσεις) ΕΕΒΣ 38:5-26.

———. 1993. Ἡ Βυζαντινὴ Ὑμνογραφία καὶ Ποίησις. Θεσσαλονίκη.

Φειδᾶς, Β. Ι. 1997. Βυζάντιο. δ΄ ἔκδ. Ἀθήνα.

———. 2002. Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία α΄, Ἀπ’ἀρχῆς μέχρι τὴν Εἰκονομαχίαν. 3η ἔκδ. Ἀθήνα.

Φωκυλίδου, Ι. 1913. «Μιχαὴλ πρεσβύτερος καὶ σύγκελλος Ἱεροσολύμων.» Νέα Σιών 13:667-649.

———. 1913. «Ἰωάννης ὁ Μόσχος καὶ Σωφρόνιος ὁ σοφιστὴς ὁ καὶ πατριάρχης Ἱεροσολύμων.» Νέα Σιών 13:815-836.

———. 1927. Ἡ Ἱερὰ Λαύρα Σάβα. Ἀλεξάνδρεια.

Χρήστου, Π. 1992. Ἑλληνικὴ Πατρολογία, Πρωτοβυζαντινὴ Περίοδος ς΄- θ΄ αἰῶνος. τόμ. ε΄:405,406. Θεσσαλονίκη.

Γ. ΛΕΞΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΙ

Encyclopaedia Britannica. 2004. Ed. W. Benton. Chicago.

Encyclopedia of Islam. 1993-2004. Ed. E. J. Brill. Leiden.

International Standard Bible Encyclopaedia. 1997. Ed. W. Ewing. Grand Rapids.

Liddell and Scott’s Greek–English Lexicon. 1980. Oxford.

Prosopographie der MittelByzantinischen Zeit. 1998. Eds. F. Winkelmann et al. Berlin.

The Oxford Classical Dictionary. 1970. 2nd ed. Oxford.

The Oxford Companion to Classical Literature. 1966. Ed. P. Harvey. Oxford.

The Oxford Dictionary of Byzantium. 1991. Ed. A. Kazhdan. Oxford.

Tusculum-Lexikon griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters. 1982. Ed. W. Buchwald et al. Munich.

Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία. 1962-1968. Εκδ. Ἀ. Πανώτης. Ἀθήνα.

Δ. Β Ρ Α Χ Υ Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι

ANF = Ante-Nicene Fathers. 1997. Ed. P. Schaff. New York.

BHG = Bibliotheca Hagiographica Graeca. 1957. Ed. F. Halkin. 3rd ed. Brussels.

BHL = Bibliotheca Hagiographica Latina Antiquae et Mediae Aetatis: Novum Supplementum. 1986. Subsidia Hagiographica 70. Ed. H. Fros. Brussels.

BZ = Byzantinische Zeitschrift. 1892-. Leipzig-Munchen.

CCSG = Corpus Christianorum. 1977-. Series Graeca. Turnhout-Leuven.

CPG = Clavis Patrum Graecorum. 1974-1998. Cura et studio M. Geerard. Brepols-Turnhout.

CSHB = Corpus Scriptorum Ηistoriae Byzantinae. 1828-1897. Bonn.

DOP = Dumbarton Oaks Papers. 1941-. Washington.

MPL = J. – P. Migne, Patrologiae cursus completes. 1844-1864. Series Latina. Paris.

NPNF = Nicene and Post-Nicene Fathers. 1997. Ed. P. Schaff. New York.

OCD =The Oxford Classical Dictionary. 1970. Ed. N. G. L. Hammond. Oxford.

OCP = Orientalia Christiana Periodica. 1935. Roma.

ODB= The Oxford Dictionary of Byzantium. 1991. Ed. A. Kazhdan. Oxford.

PG = J. – P. Migne, Patrologiae cursus completus. 1857-1866. Series Graeca. Paris.

PO = Patrologia Orientalis. 1904. Paris.

ΕΕΒΣ = Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν. 1924-. Ἀθήνα.

ΕΕΘΣΠΘ = Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς. Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας. Ἀριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης.

ΜῬ = Μηνιαῖα τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ τῆς Ῥώμης.1888-1901.

ΜΑΔ = Μηνιαῖα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.1959-1973.